แบบทดสอบ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ผู้สอน นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกตำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้มีการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน
   ก. เห็ด
    ข. อะมีบา
   ค. สาหร่าย
    ง. เมล็ดพืช

ข้อที่ 2
2. ในกระบวนการสลายกลูโคสของยีสต์ถ้าหากขาดออกซิเจนเพื่อมารับ H สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
   ก. กระบวนการจะหยุดแค่กรดไพรูวิก
   ข. จะได้กรดแลกติกและCO2
   ค. จะได้เอทิลอัลกอฮอล์และ CO2
   ง. ปฏิกิริยาจะหยุดแค่การถ่ายทอดอิเล็กตรอน

ข้อที่ 3
3.การหายใจแบบใช้ออกซิเจนและแบบไม่ใช้ออกซิเจนมีระยะใดเหมือนกัน
   ก.ไกลโคลิซิส
   ข.การสร้างแอซิติลโคเอนไซม์เอ
   ค.วัฏจักรเครบส์
   ง.การถ่ายทอดอิเล็กตรอน

ข้อที่ 4
4. การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนในจุลินทรีย์และยีสต์ผลสุดท้ายจะได้
   ก. อัลกอฮอล์ + พลังงาน
   ข. กรดแลกติก + พลังงาน
   ค. อัลกอฮอล์ + พลังงาน + CO2
   ง. กรดแลกติก + พลังงาน + CO2

ข้อที่ 5
5. การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนในกล้ามเนื้อลายผลสุดท้ายจะได้
   ก. อัลกอฮอล์ + พลังงาน
   ข. กรดแลกติก + พลังงาน
   ค. อัลกอฮอล์ + พลังงาน + CO2
   ง. กรดแลกติก + พลังงาน + CO2

ข้อที่ 6
6. ถ้าร่างกายไม่ได้รับออกซิเจนกระบวนการหายใจจะหยุดในระยะใด
   ก. ไกลโคลิซิส
   ข. การสร้างแอซิติลโคเอนไซม์เอ
   ค. วัฏจักรเครบส์
   ง. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล