แบบทดสอบ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง การสลายสารแบบใช้ออกซิเจน
ผู้สอน นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกตำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. กระบวนการ Electron transfer เกิดที่ส่วนใด
   ก. ใน cytoplasm ของเซลล์
   ข. ใน matrix ของไมโทคอนเดรีย
   ค. ที่ particle ของเยื่อด้านในไมโทคอนเดรีย
   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 2
2. ปฏิกิริยาการหายใจในช่วงใดที่ควบคุมไม่ให้พลังงานที่ได้จากการหายใจปล่อยออกมาหมดทันทีแต่ก็บพลังงานในรูป ATP
   ก. วัฏจักรเครบส์
   ข. ระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
   ค. กลูโคสเปลี่ยนป็นกรดไพรูวิก
   ง. กรดไพรูวิกเปลี่ยนเป็นแอซิติลโคเอนไซม์เอ

ข้อที่ 3
3. ในกระบวนการหายใจระดับซลล์นั้นพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากโมเลกุลของกลูโคสเก็บไว้ในโมลกุลของสารใด
   ก. ADP
   ข. DPN
   ค. ATP
   ง. Ribosome

ข้อที่ 4
4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงไมโทคอนเดรียได้ถูกต้องที่สุด
   ก. ยังไม่ทราบหน้าที่ที่แน่นอน
   ข. ศูนย์กลางของการหายใจภายในเซลล์
   ค. เป็นโครงสร้างที่สำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์
   ง. เป็นศูนย์กลางในการสร้างเอนไซม์ภายในเซลล์

ข้อที่ 5
5. ในวัฏจักรเครบส์จำนวนคาร์บอนของสารประกอบจะเป็นไปดังนี้
   ก. 6C ฎ 5C ฎ 4C
   ข. 4Cฎ 2Cฎ 5C ฎ 6C
   ค. 6C ฎ 5C ฎ 4C ฎ 2C
    ง. 2C ฎ 4C ฎ 5C ฎ 6C

ข้อที่ 6
6. ในกระบวนการหายใจจาก glucose 1 โมเลกุลจะเปลี่ยนป็นกรดไพรูวิกจำนวนเท่าใด
   ก. 1 โมเลกุล
   ข. 2 โมเลกุล
   ค. 3 โมเลกุล
   ง. 4 โมเลกุล

ข้อที่ 7
7. การถ่ายทอดอิเล็กตรอนจะต้องเกิดที่ผนังชั้นในของไมโทคอนเดรียเพราะหตุใด
   ก. มีสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่
   ข. อยู่ใกล้ชิดกับส่วนที่เป็นวัฏจักรเครบส์มากกว่าบริเวณอื่น
   ค. มีพื้นที่ผิวมาก ATP สามารถสะสมได้มากเมื่อถูกสร้างขึ้น
   ง. มีผนังพับไปมาการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจึงเกิดได้มากละง่าย

ข้อที่ 8
8. ออกซิเจนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจในขั้นใด
   ก. ไกลโคลิซิส
   ข. วัฏจักรเครบส์
   ค. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
   ง. การสร้างแอซิติลโคเอนไซม์เอ

ข้อที่ 9
9. ไมโทคอนเดรียเปรียบได้กับส่วนใดของรถยนต์
   ก. ยาง
   ข. เบรก
   ค. เครื่องยนต์
   ง. น้ำมัน

ข้อที่ 10
10. คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจเกิดในระยะใดมากที่สุด
   ก. ไกลโคลิซิส
   ข. วัฏจักรเครบส์
   ค. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
   ง. วัฏจักรเครบส์และไกลโคลิซิส

ข้อที่ 11
11. กระบวนการหายใจขั้นที่ 2,3และ4จะเกิดขึ้นต้องเป็นไปตามข้อใด
   ก. มี O2 เพียงพอ
   ข. มีน้ำเพียงพอ
   ค. มี ATP เพียงพอ
   ง. มีเอนไซม์ลดพลังงานกระตุ้น

ข้อที่ 12
12. กระบวนการ Krebs cycle เกิดที่ส่วนใด
   ก. ใน cytoplasm ของเซลล์
   ข. ใน matrix ของไมโทคอนเดรีย
   ค. ที่ particle ของเยื่อด้านในไมโทคอนเดรีย
   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล