แบบทดสอบ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
ผู้สอน นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกตำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. หน้าที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์คือ
   ก. ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
   ข. ควบคุมปริมาณออกซิเจนที่เซลล์ต้องการ
   ค. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์
   ง. ควบคุมตำแหน่งของนิวเคลียสในเซลล์

ข้อที่ 2
2. เยื่อหุ้มเซลล์มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ
   ก. เซลลูโลสและซูเบอริน
   ข. โปรตีนและเซลลูโลส
   ค.ไขมันและเซลลูโลส
   ง. โปรตีนและไขมัน

ข้อที่ 3
3. ส่วนประกอบที่ทุกเซลล์จะต้องมีคืออะไร
   ก. นิวเคลียส
   ข. เยื่อหุ้มเซลล์
   ค. คลอโรพลาสต์
   ง. เซนตริโอล

ข้อที่ 4
4. ออ์แกเนลล์ที่ไม่ได้อยู่ในไซโตพลาสซึมคืออะไร
   ก. ไมโทคอนเดรีย
   ข. เซนตริโอล
   ค. โครมาติน
   ง. ไรโบโซม

ข้อที่ 5
5. ส่วนประกอบภายในเซลล์ที่สำคัญต่อกระบวนการหายใจได้แก่
   ก. กอลจิคอมเพลกส์
   ข. นิวเคลียส
    ค.ไมโทคอนเดรีย
    ง. ร่างแหเอนโดพลาสซึม

ข้อที่ 6
6. เซนตริโอลมีหน้าที่สำคัญในการควบคุม
   ก. การสังเคราะห์โปรตีน
   ข. การเคลื่อนไหวของซิเลียและแฟลกเจลลา
   ค. การสร้างผนังเซลล์
   ง. การหายใจ

ข้อที่ 7
7. ข้อใดกล่าวถึงไมโทคอนเดรียได้อย่างถูกต้อง
   ก. ยังไม่ทราบหน้าที่
   ข. เป็นศูนย์กลางการหายใจภายในเซลล์
   ค. เป็นศุนย์กลางการสร้างเอนไซม์ภายในเซลล์
   ง. เป็นโครงสร้างสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์

ข้อที่ 8
8. ออร์แกเนลล์ที่ทำหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกคือ
   ก. ไรโบโซม
   ข. ไลโซโซม
   ค. ไมโทคอนเดรีย
   ง. ไมโครโซม

ข้อที่ 9
9. การสังเคราะห์เอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่ใด
    ก. เซนโตรโซม
    ข. โครโมโซม
    ค. ไรโบโซม
    ง. เซนตริโอล

ข้อที่ 10
10. เซลล์ที่มีไลโซโซมมากที่สุดคือ
   ก. เซลล์ตับ
   ข. เซลล์บริเวณหน่วยไต
   ค. เซลล์เม็ดเลือดขาว
   ง. เซลล์ของต่อมไร้ท่อ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล