วิชา.วิทยาศาสตร์กายภาพ.. (รหัส 4424 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง มุนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ข้อใดจัดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหามลภาวะของนำท่ดีท่สุด
   การขุดบ่อไว้เก็บนำทิ้ง
   การแสวงหาแหล่งนำใช้ใหม่
   การขยายคูคลองและแหล่งนำ
   การบำบัดนำเสียก่อนระบายนำลงสู่แหล่งนำ

ข้อที่ 2)
2. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนำท่ถูกต้อง
   นำท่วม-ใช้นำอย่างประหยัด
   มลภาวะของนำ-หาแหล่งนำดีเพิ่มเติม
   การขาดแคลนนำ - นำนำเสียมาใช้ประโยชน์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
3. ความร้อนทำให้อุณหภูมิของนำสูงขึ้น ส่งผลกระทบอย่างไร
   ปริมาณของเชื้อโรคมากขึ้น
   ปริมาณของสารฟอสเฟตมากขึ้น
   ปริมาณของก๊าซออกซิเจนลดลง
   ปริมาณก๊าซออกซิเจนมากขึ้น

ข้อที่ 4)
4. สาเหตุสำคัญท่สุดท่ทำให้พื้นท่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลง คือข้อใด
   การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ
   การบุกรุกพื้นท่ป่าไม้เพื่อเข้าครอบครองท่ดิน
   การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว
   การลับลอบตัดไม้ทำลายป่าเนื่องจากต้องการเนื้อไม้

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นประโยชน์ท่มนุษย์ได้รับจากป่าไม้โดยตรง
   เป็นแหล่งของปัจจัยสี่
   เป็นแหล่งต้นนำลำธาร
   เป็นแหล่งรักษาสมดุลธรรมชาติ
   เป็นแหล่งของการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล