วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส 4424 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ประชากรมนุษย์ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ประชากรของไทยในช่วงพ.ศ. 2491-2513 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสาเหตุใด
   การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
   การส่งเสริมการวางแผนครอบครัว
   ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แทคโนโลยี
   ความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ข้อที่ 2)
2. ผลกระทบอันดับแรกท่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ คือข้อใด
   ปัญหาสังคม
   ปัญหามลภาวะต่างๆ
   ปัญหาการประกอบอาชีพ
   ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อที่ 3)
3. วิธีการแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรท่รัฐกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ และได้ผลดี คือข้อใด
   ส่งเสริมการศึกษา
   ส่งเสริมการวางแผนครอบครัว
   เพิ่มบริการทางด้านสาธารณสุข
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
4. พลังงานจากแหล่งใดท่ถูกนำมาใช้มากท่สุด
   พลังนำ
   ถ่านหิน
   ปิโตรเลียม
   ก๊าซธรรมชาติ

ข้อที่ 5)
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   พลังงานทดแทนท่นำมาใช้ทุกชนิดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
   กิจกรรมด้านการขนส่งเป็นกิจกรรมท่ใช้พลังานมากท่สุด
   ประเทศท่พัฒนาแล้วมีความต้องการใช้พลังงานมากกว่าประเทศท่กำลังพัฒนา
   ปริมาณการใช้พลังงานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล