วิชา วิทยาศาสตร์ (รหัส ว 3111 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กรด -เบส จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมบัติของกรด
   มีรสเปรี้ยว
   ทำปฏิกิริยากับหินปูนเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
   ทำปฏิกิริยากับโลหะเกิดก๊าซไฮโดรเจน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
2. สารละลาย เอ เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีนำเงินเป็นสีแดง สารละลาย เอ มีสมบัติอย่างไร
   กรด
   เบส
   กลาง
   ข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อที่ 3)
3. อินดิเคเตอร์ เป็นสารท่ใช้บอกเกี่ยวกับเรื่องใด
   การเปลี่ยนสีของสารละลาย
   ความสามารถในการนำไฟฟ้า
   ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย
   ความสามารถในการละลาย

ข้อที่ 4)
4. สารละลายท่มี พีเอช 10 จะมีสมบัติอย่างไร
   กรด
   เบส
   กลาง
   ข้อมูลไม่เพียงพอตอบไม่ได้

ข้อที่ 5)
5. สารละลายในร่างกายมนุษย์ต่อไปนี้มีสมบัติเป็นกรด
   นำย่อยในกระเพาะอาหาร
   นำดี
   เลือด
   ปัสสาวะ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล