วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส ว 4428) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ข้อใดจัดเป็นทรัพยากรหมุนเวียน
   คน สัตว์ ต้นไม้
   ดิน นำ ต้นไม้
   ดิน ปูนซีเมนต์ กระดาษ
   อากาศ นำ แร่ธาตุ

ข้อที่ 2)
ข้อใดจัดได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง
   แร่ธาตุ
   นำ
   ป่าไม้
   แสงแดด

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
   สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
   สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือบางส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น
   สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
   สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เฉพาะส่วนที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน

ข้อที่ 4)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงข้อใด
   การเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่มีการใช้
   การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากทรัพยากรธรรมชาติ
   การขุดหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
ข้อใดจัดได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด
   การนำเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปขาย
   การนำเศษกระดาษมาทำเป็นแผ่นกระดาษใหม่
   การนำเศษกระดาษมาเผาไฟเพื่อทำเป็นปุ๋ย
   การนำเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล