วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ(รหัสว4428) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่องอุตสาหกรรม จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการอุตสาหกรรม
   วัตถุดิบ
   ทุน
   แรงงาน
   เครื่องจักร

ข้อที่ 2)
การแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมออก เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดย่อม และครัวเรือนนั้น ใช้หลักเกณฑ์ใด
   ทุนและแรงงาน
   ลักษณะของการผลิต
   การอุปโภคและบริโภค
   สภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องผ่านการแปรสภาพเสียก่อน
   ไม้ ทราย ปูนขาว
   หิน ไม้ เหล็ก
   อิฐ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง
   ทราย หิน ปูนซีเมนต์

ข้อที่ 4)
อุตสาหกรรมใดอาจมีขนาดเล็กจนอาจจัดเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวได้
   อุตสาหกรรมน้ำตาล
   อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
   อุตสาหกรรมทอผ้า
   อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก

ข้อที่ 5)
บทบาทที่สำคัญของการอุตสาหกรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้แก่ข้อใด
   การส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ
   การเกื้อหนุนปัจจัจยสี่ในการดำรงชีพ
   ทำให้รัฐมีรายได้จากภาาษีอากรมากขึ้น
   ส่งเสริมให้มีการนำเอาทรัพยากรมาใช้มากขึน


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล