วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส4428) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4..
เรื่อง ดิน... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา .. โรงเรียน.กันทรารมณื..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ดินเหนียวหลังจากเผาไฟแล้วจะแตกต่างจากเมื่อก่อนเผาอย่างไร
   มวลและปริมาตรลดลง
   มวลและปริมาตรเพิ่มขึ้น
   มวลเพิ่มขึ้น ปริมาตรลดลง
   มวลลดลง ปริมาตรเพิ่มขึ้น

ข้อที่ 2)
อุตสาหกรรมที่ใช้ดินเป็นวัตถุดิบคือข้อใด
   แก้ว
   โซดาไฟ
   โซดาแอช
   น้ำอัดลม

ข้อที่ 3)
ถ้านำดินมาละลายน้ำและทิ้งให้ค่อยๆตกตะกอน การตกตะกอนจะเกิดในลักษณะใด
   ดินเหนียวตกตะกอนก่อนถัดมาเป็นดินโคลน ทรายละเอียด และทรายหยาบ
   ดินโคลนตกตะกอนก่อน ถัดมาเป็นดินหนียว ทรายละเอียดและทรายหยาบ
   ทรายหยาบตกตะกอนก่อน ถัดมาเป็นทรายละเอียด ดินเหนียวและดินโคลน
   ดินละลายปนเป็นเนื้อเดียวกับน้ำหมด

ข้อที่ 4)
การแยกประเภทของดินตามขนาดอนุภาคนั้นเราควรใช้วิธีการแยกอย่างไร
   ดูว่าดินละเอียดหรือหยาบ
   นำดินมาละลายน้ำแล้วดูการตกตะกอน
   เอาดินผสมน้ำนวดดูว่าติดมือหรือไม่
   นำดินมาตากแห้งป่นให้ละเอียดที่สุดร่อนด้วยตะแกรงต่างขนาดกัน

ข้อที่ 5)
แก้ว ในทางวิทหมายถึงอะไรยาศาสตร์
   ของเหลวที่ตกผลึกแล้ว
   ของแข็งใส
   ของแข็งที่เกิดจากการเย็นตัวของของเหลวโดยไม่มีการตกผลึก
   ของเหลวที่เกิกจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของของแข็ง


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล