วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (รหัส..4428.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4..
เรื่องน้ำ ... จำนวน 5.. ข้อ
โดย อ. เพชรรัตน์ วงศ์ชา . โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
องค์ประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในนำทะเล คืออะไร
   โซเดียมคาร์บอเนต
   โปตัสเซียมคลอไรด์
   แมกนีเซียมคลอไรด์
   โซเดียมคลอไรด์

ข้อที่ 2)
อุตสาหกรรมชนิดใดที่ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นวัตถุดิบที่สำคัญ
   การทำสบู่
   อุตสาหกรรมสิ่งทอ
   อุตสาหกรรมทำขนม
   ข้อ ก ข ถูก

ข้อที่ 3)
เกลือทะเลต่างจากเกลือสินเธาว์อย่างไร
   เกลือทะเลมีธาตุไอโอดีน
   เกลือทะเลมีสารประกอบไอโอไดด์
   เกลือทะเลมีสารประกอบคลอไรด์
   เกลือทะเลไม่มีธาตุไอโอดีน

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์ทะเล
   ไม่ทิ้งขยะบริเวณทะเล
   ปรับนำให้มีค่า พี เอช ตำ
   ควบคุมเกี่ยวกับการขนถ่ายนำมันทางทะเล
   ใช้ทรัพยากรต่างๆจากทะเลอย่างคุ้มค่า

ข้อที่ 5)
ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้นำเน่าเสีย
   สิ่งโสโครกจากธรรมชาติ
   ความร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม
   นำทิ้งจากแหล่งชุมชน
   ถูกทุกข้อ


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล