วิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ (รหัส ว 46217) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง เสียง จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. ปาริชาด บัวแย้ม โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เสียงที่หูรับฟังได้ เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
   ความดัง
   ระดับเสียง
   คุณภาพเสียง
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 2)
ระดับความเข้มเสียง ขึ้นกับข้อใด
   ความเข้มเสียง
   ระดับความเข้มเสียง
   ความถี่
   แอมปลิจูด

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นการแทรกสอดของเสียง
   กำทอน
   บีตส์
   ดอปเลอร์
   คลื่นกระแทก

ข้อที่ 4)
การเทียบเสียงดนตรีกับเสียงมาตรฐาน ใช้ประโยชน์ของเรื่องใด
   กำทอน
   บิตส์
   คลื่นนิ่ง
   เสียงก้อง

ข้อที่ 5)
เสียงก้อง เกี่ยวข้องกับสมบัติด้านใดของเสียง
   การสะท้อน
   การหักเห
   การเลี้ยวเบน
   การแทรกสอด

ข้อที่ 6)
กำทอนที่ทำให้เกิดความถี่หลักมูล ในหลอดปลายเปิด จะมีความยาวคลื่นเท่าใด
   ครึ่งหนึ่งของความยาวหลอด
   เท่ากับความยาวหลอด
   สองเท่าของความยาวหลอด
   สี่เท่าของความยาวหลอด

ข้อที่ 7)
ตำแหน่งเสียงดังสองครั้งติดกันในหลอดกำทอน จะห่างกันเท่าใด
   ครึ้งหนึ่งของความยาวคลื่น
   เท่ากับความยาวคลื่น
   สองเท่าของความยาวคลื่น
   สี่เท่าของความยาวคลื่น

ข้อที่ 8)
ปรากฏการณ์ดอปเดอร์เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
   ความดัง
   ระดับเสียง
   คุณภาพเสียง
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 9)
ระดับความเข้มเสียงจะมีค่ามากหรือน้อนขึ้นกับข้อใด
   ความเข้มเสียง
   กำลังของแหล่งกำเนิดเสียง
   ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง
   ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อที่ 10)
เสียงบีตส์ที่ได้ยินเป็นเสียงดัง สลับกันเป็นจังหวะ ทุกๆครึ่งวินาที มีความถี่เท่าใด
   1 เฮริต์
   2 เฮริต์
   15 เฮริต์
   30 เฮริต์


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล