Untitled-1


- อะตอม
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมของโบว์
แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
- ตารางธาตุ
วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 1
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 2 เลขออกซิเดชัน
 
 

สมบัติตามตารางธาตุของหมู่และคาบ 2
 

อิเล็กโทรเนกาติวีตี
                 
อิเล็กโทรเนกาติวิตี   คือ      ค่าความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนของอะตอมที่รวมกันเป็น  สารประกอบ ธาตุที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีสูงจะดึงอิเล็กตรอนดีกว่าธาตุที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีต่ำกว่า      พอลิง นักเคมีชาวอเมริกา เป็นคนแรกที่ได้กำหนดค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีของธาตุขึ้น        แต่พอลิงไม่ได้คำนวณหาค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตีของก๊าซเฉื่อยไว้  เพราะก๊าซเฉื่อยทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบได้ยาก  สำหรับแนวโน้มของค่าอิเล็กโตรเนกาติวีตี พิจารณาได้จากตาราง
ต่อไปนี้

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล