Untitled-1


- อะตอม
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมของโบว์
แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
- ตารางธาตุ
วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 1
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 2 เลขออกซิเดชัน
 
 

เลขออกซิเดชัน

   เลขออกซิเดชัน (Oxidation number)   เลขออกซิเดชัน  เป็นค่าประจุไฟฟ้า หรือประจุสมมุติของอะตอมหรือไอออนของธาตุ  โดยคิดจากจำนวนอิเล็กตรอนที่ให้หรือรับตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
   
เมื่อธาตุต่าง ๆ รวมกันเป็นสารประกอบธาตุที่ให้อิเล็กตรอน   จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกและมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่ให้นั้น   ส่วนธาตุที่รับอิเล็กตรอน    จะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ และมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนที่รับนั้น

ตัวอย่างเช่น  Zn  เมื่อเกิดเป็นสารประกอบ จะให้อิเล็กตรอน  ตัว กลายเป็น  Zn2+  ดังนั้นจึงมีเลขออกซิเดชัน  +2

                Na  เป็น  Na+  ให้อิเล็กตรอน  ตัว จึงมีเลขออกซิเดชัน  =  +1

                Al   เป็น  Al3+  ให้อิเล็กตรอน  ตัว จึงมีเลขออกซิเดชัน  =  +3

                Cl   เป็น  Cl-  รับอิเล็กตรอน  ตัว จึงมีเลขออกซิเดชัน  =  -1

                O    เป็น  O2-  รับอิเล็กตรอน  ตัว จึงมีเลขออกซิเดชัน  =  -2

 

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล