Untitled-1


- อะตอม
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมของโบว์
แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
- ตารางธาตุ
วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 1
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 2 เลขออกซิเดชัน
 
 
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน

      เมื่อนักเรียนสังเกตสารบางชนิด เช่น น้ำตาล เกลือ ทองแดงหรือน้ำ จะพบว่ามีสมบัติบางประการแตกต่างกัน นักเรียน คิดว่าถ้านำสารเหล่านี้มาแบ่งให้เล็กลงจนเป็นหน่วยย่อยที่สุด หน่วยย่อยนั้นจะเป็นอย่างไร นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ ดิโมคริตุส ได้เสนอแนวคิดว่า การแบ่งสารให้มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ในที่สุดจะได้หน่วยย่อย ซึ่งไม่สามารถแบ่งให้เล็กลงไปได้อีก หน่วยย่อยนี้เรียกว่า อะตอม ซึ่งแปลว่าแบ่งแยกอีกไม่ได้
   อะตอม  มีขนาดเล็กมากจึงไม่มีใครเคยมองเห็นอะตอมมาก่อนจนเมื่อมีการพัฒนากล้องจุลทรรศน์สนามไอออนที่มีกำลังขยายสูงมาก นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถถ่ายภาพที่เชื่อว่าเป็นภาพของอะตอมได้ ดังรูป

     แม้ว่าจะสามารถถ่ายภาพอะตอมได้ แต่จากภาพถ่ายนั้นก็ยังไม่สามารถบอกลักษณะ รายละเอียดภายในอะตอมได้ การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอะตอม จึงเป็นการสันนิษฐานโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และนำมาสร้างเป็น มโนภาพหรือแบบจำลอง เพื่อบอกลักษณะของสิ่งที่ไม่ สามารถ มองเห็น ดังนั้นแบบจำลองอะตอม    คือมโนภาพที่ นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นจากการทดลอง   เพื่ออธิบาย เรื่องราวของอะตอม

ภาพถ่ายปลายเข็มของธาตุรีเนียมโดยกล้องจุลทรรศน์
สนามไอออนกำลังขยายประมาณ  750,000     เท่า
              (จุดสีขาวคืออะตอมของธาตุรีเนียม)

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล