Untitled-1


- อะตอม
แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
แบบจำลองอะตอมของโบว์
แบบจำลองอะตอมของกลุ่มหมอก
การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
- ตารางธาตุ
วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 1
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ 2 เลขออกซิเดชัน
 
 
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

      
รัทเทอร์ฟอร์ด ได้ทำการทดลองร่วมกับฮันส์ไกเกอร์และเออร์เนสต์ มาร์เดน เพื่อศึกษาว่าถ้ายิงอนุภาคแอลฟาที่เกิด
จากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีและอนุภาคที่มีประจุบวกไปยังแผ่นทองคำบาง ๆ จะได้ผลอย่างไร โดยก่อนการทดลองรัทเทอร์ฟอร์ดได้ใช้แบบจำลองอะตอมของทอมสันคาดคะเนผลการทดลองคืออะตอมของแผ่นทองคำมีโปรตอนกระจายอยู่ทั่วไปในอะตอม    ดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาเข้าใกล้กับโปรตอนของแผ่นทองคำซึ่งมีประจุบวกเหมือนกันจะผลักกัน    
การเคลื่อนที่ ของอนุภาคแอลฟาน่าจะเบนไปจากแนวเดิมเป็นส่วนมาก มีส่วนน้อยที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง   แต่ไม่มีอนุภาคแอลฟาสะท้อน กลับมา ดังรูป การใช้แบบจำลองอธิบายผลการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

 

 

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล