ICT : etraining

 

elearning

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ
คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

คุณค่าและอนุรักษ์ความหลากหลาย

ระบบนิเวศ
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา
เกษตรธรรมชาติ : ดินคืออะไร
มหัศจรรย์แห่งไส้เดือนดิน
กำเนิดดิน

ฐานวิชา : ความหลากหลายทางชีวภาพ
พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาด้านต่างๆ
ของสิ่งแวดล้อม โครงการในพระราชดำริที่ทรงมีพระกรุณาต่อปวงชนชาวไทย
เป็นการส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทำให้ทรัพยากรของไทยยังคงอยู่ ซึ่งล้วนมีผลต่อการเพิ่มความหลากหลายชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายด้านพันธุกรรมและความหลากหลาย  ด้านระบบนิเวศให้ยังคงอยู่กับประเทศไทย

โครงการตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นนักปราชญ์  ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทรงมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเชิงทฤษฎี และทรงเป็นนักปฏิบัติ จึงทรงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้  เกิดประโยชน์ในการพัฒนาที่เป็นผลดีทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  ที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังทรงย้ำในเรื่องของความสำคัญของป่าไม้ในฐานะแหล่งต้นน้ำลำธารความสมดุลของป่าไม้น้ำและดินเป็นองค์รวมของธรรมชาติ
โครงการต่าง ๆ  ตามแนวพระราชดำริ ดังกล่าวได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ

ก. โครงการตามพระราชประสงค์
ข. โครงการหลวง
ค. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ง. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

นอกจากนี้ พระองค์ทรงดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่  ผลผลิตอันเกิดจากโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ทำให้เกิดการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ อีกด้วย
     
                 
 
 
north education e-learning network

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
science e-learning network Copyright 2009© Last updated January, 2009

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล