ICT : etraining


elearning

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ
คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

คุณค่าและอนุรักษ์ความหลากหลาย

ระบบนิเวศ
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา
เกษตรธรรมชาติ : ดินคืออะไร
มหัศจรรย์แห่งไส้เดือนดิน
กำเนิดดิน

ฐานวิชา : ความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

1. จัดระบบนิเวศให้ใกล้เคียงตามธรรมชาติ  โดยฟื้นฟูหรือพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมให้คงความหลากหลายทางชีวภาพไว้มากที่สุด
2. จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์หรือพิทักษ์สิ่งมีชีวิตนอกถิ่นกำเนิด เพื่อเป็น ที่พักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัย ก่อนนำกลับไปสู่ธรรมชาติ เช่นสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เป็นต้น
3. ส่งเสริมการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม และใช้ต้นไม้ล้อมรั้วบ้านหรือแปลงเกษตร เพื่อให้มีพืชและสัตว์หลากหลายชนิดมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้
นับเป็นความน่าพิศวงอันหนึ่งของโลกเราที่มีสรรพสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิด โดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปี ความหลากหลายของสรรพสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) นี้เป็นทรัพยากรที่มิอาจประเมินค่าได้
ตลอดระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตต่างๆ ถือกำเนิดและมีวิวัฒนาการมาราว 600 ล้านปี เมื่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นมนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรจากสิ่งมีชีวิตที่มีตามธรรมชาติเหล่านี้ในการดำรงชีวิต การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจเช่นใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งมีมูลค่าในแต่ละปีหลายแสนล้านบาท แต่เป็นที่น่าเสียดายที่สิ่งมีชีวิตในโลกกำลังถูกคุกคาม และจะสูญพันธุ์ไป เชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตกว่าครึ่งหนึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักด้วยซ้ำไปดังนั้นก่อนที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะสูญพันธุ์ไป
มนุษย์เราควรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ให้มากที่สุด เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ต่างก็มีความสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆดำรงชีพอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
 
หน้าถัดไป
 
 
north education e-learning network

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
science e-learning network Copyright 2009© Last updated January, 2009

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล