ICT : etraining


elearning

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
กำเนิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ
คุณสมบัติสิ่งมีชีวิต

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

คุณค่าและอนุรักษ์ความหลากหลาย

ระบบนิเวศ
ห้องปฎิบัติการชีววิทยา
เกษตรธรรมชาติ : ดินคืออะไร
มหัศจรรย์แห่งไส้เดือนดิน
กำเนิดดิน

ฐานวิชา : ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ : ดินคืออะไร  

ดินคืออะไรน้องๆทราบไหมว่าดินที่เหมาะสมต่อ
การปลูกพืชมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญอะไรบ้าง อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์

องค์ประกอบของดิน
ส่วนประกอบของดิน ขึ้นอยู่กับ การสลายตัวของหินและแร่ และมีการทับถมของเศษดิน
เกิดการเกาะตัวกันด้วยขบวนการทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ทำให้ดินจับตัวกันเป็นก้อน
ของน้ำและอากาศโดยแบ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ 4  ชนิด คือ

การทดสอบกรดด่างในดิน
ระดับความเป็นกรดเป็นด่างในดิน(pH ของดิน) เป็นคุณสมบัติทางเคมีที่ประจำตัว
ของดินแต่ละชนิด ความเป็นกรดด่างของดินมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
การเจริญเติบโตของพืช

วิธีทดสอบ
ตักดินบริเวณที่ต้องการทดสอบมาละลายน้ำ ใช้ pH มิเตอร์ จุ่มในสารละลายของดิน
แล้วอ่านค่า (ค่าจะปรากฏออกมาเป็นตัวเลข) หรือทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบค่า pH ของดิน

ธาตุอาหารในดิน
พืช เจริญเติบโตได้โดยการดูดซึมอาหารในดิน เราสามารถวัดความเข้มข้นของธาตุอาหาร
ในดินได้โดยการหาค่า EC ซึ่งเป็นค่าการนำกระแสไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร


ธาตุไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม(K)

ค่า ECที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต

 
ค่า EC 0 2 
พืชเจริญเติบโตปกติ
EC 2-4
เฉพาะพืชทนเค็ม
EC 4
พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้
 
 
 
 
 
north education e-learning network

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
science e-learning network Copyright 2009 Last updated January, 2009

 

ش

Ѻ˹áྨԡҪ