ICT : etraining


ฐานการเรียนรู้ : ประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เคมีรอบตัว

 

   

        เคมี คือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเคมีเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการดำรงชีวิต  เช่น

       แบตเตอรี่แห้ง หรือที่เรารู้จักกันดี ในชื่อของ ถ่านไฟฉายองค์ประกอบหลักของถ่านไฟฉาย คือ อิเล็กโทรด (Electrode) หรือ ขั้วไฟฟ้าที่มีสองขั้ว ได้แก่ แคโทด (Cathode) และ แอโนด (Anode) ขั้วไฟฟ้าทั้งสองนี้มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และจะมีปฏิกิริยาถ่ายโอนอิเล็กตรอนเกิดขึ้น

       สบู่ มีคุณสมบัติเป็นอิมัลซิฟาย คือ เมื่ออยู่ในน้ำจะจัดเรียงตัวโครงสร้างแบบไมเซลล์ คือ จะหันส่วนที่สามารถเกาะติดกับน้ำออกมาด้านนอกและส่วนที่ไม่เกาะติดกับน้ำอยู่ด้านใน ซึ่งสิ่งสกปรกต่างๆ หรือคราบไขมันจะถูกจับไว้บริเวณด้านใน และถูกน้ำชะล้างออกไปทำให้ร่างกายเราสะอาด

       เสื้อผ้า ที่เราใช้โดยมากผลิตจากเส้นใย ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ กระบวนการทำเส้นใยนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอาศัยกระบวนการทางเคมีที่จะปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยให้ใส่สบาย

       เครื่องปรุงอาหาร เราต้องใช้เครื่องปรุงอาหารในการประกอบอาหาร ซึ่งเครื่องปรุงก็คือ สารเคมี ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลา ซีอิ้ว หรือซอสต่างๆ

       น้ำมันรถยนต์ น้ำมันรถยนต์มีสารเคมีอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก การพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องอาศัยวิจัยทางเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

      อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกระบวนการทางเคมี ปากกาที่ใช้เขียนงาน หมึกของปากกา หมึกพิมพ์ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องส่งแฟกซ์ ผลิตมาจากสารเคมีที่ แตกต่างกันทำให้มีสี และคุณสมบัติต่าง ๆ กัน

 

 
north education e-learning network

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
science e-learning network Copyright 2009© Last updated January, 2009

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล