ICT : etraining


ฐานการเรียนรู้ : ประยุกต์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นักเคมีของไทย

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุ   กรุดพันธ์

       นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2544 สาขาเคมีวิเคราะห์ พัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน ราคาถูกมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่ำ แต่มีประสิทธิภาพสูง

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   สุขสำราญ

       นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2541 สาขาเคมีอินทรีย์ ผลการวิจัยทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของเอคไดสเตรีรอยด์ ทั้งทางด้านการสกัดแยก การหาสูตรโครงสร้างและการสังเคราะห์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์   หารหนองบัว

       นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2546 สาขาเคมี ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาระเบียบวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์ การนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อค้นหาและออกแบบยา และการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากซีโอไลต์

         

 

 

 
north education e-learning network

สถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
science e-learning network Copyright 2009© Last updated January, 2009

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล