ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

- คลิก Start  ให้รถเคลื่อนที่บนทางโค้งเอียง

- คลิก Force on ดูแรง   คลิก Sound off  ฟังเสียง   คลิก  Reset  เริ่มต้นใหม่

ให้ท่านทำการทดลองดังต่อไปนี้

- กำหนดทุกค่าให้คงที่หมด  คลิก Start   ให้ท่านทดลองเปลี่ยนความเร็วของรถ โดยเพิ่มขึ้นและลดลง สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น จงอธิบาย

______________________________________________________

______________________________________________________

- คลิก Reset   กำหนดทุกค่าให้คงที่หมด  คลิก Start   ให้ท่านทดลองเปลี่ยนมวลของรถ โดยเพิ่มขึ้นและลดลง สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น จงอธิบาย

______________________________________________________

______________________________________________________

- คลิก Reset   กำหนดทุกค่าให้คงที่หมด  คลิก Start   ให้ท่านทดลองเปลี่ยนความเอียงของถนน โดยเพิ่มขึ้นและลดลง สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น จงอธิบาย

______________________________________________________

______________________________________________________

เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินมากขึ้น คลิก Sound   จะมีเสียงการเคลื่อนที่ของรถให้ท่านได้ฟังด้วย

 

 

ทฤษฎี

ทฤษฎีนำมาจากหนังสือ

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ ของ ผศ.จรัส บุณยธรรมา

คลิกค่ะ

 

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล