วิธีทดลอง

    กำหนดให้ มวลของกล่อง = 5.5  กรัม   วางลงตำแหน่งจากจุดหมุน 0.50  เมตร  ใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไป 1.5  แอมแปร์  คลิกที่เครื่องหมาย ?   ปรากฎด้งภาพบน  จงคำนวณหาค่า N ( จำนวนรอบของขดลวดโซลีนอยด์)

หลักในการคำนวณ   ท่านต้องใช้ความรู้ ส่วนคือ  1. คานดีดคานงัด  2. สนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์ 3.  แรงบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า  จึงจะคำนวณได้

เฉลย คลิกค่ะ

ความรู้เรื่องคานดีดคานงัด

  ด้วยการใช้ระบบคานดีด คานงัด  

รูปที่  2   เพิ่มแรงจากเท้าขึ้นเป็นสองเท่า

        รูปที่ 2    แรง  F  กระทำอยู่ทางปลายซ้ายของคาน ซึ่งมีความยาวเป็น 2  เท่าของคานขวา   เพราะฉะนั้นแรงที่เกิดทางปลายขวาของคานจะเท่ากับ  2F     ขณะที่ปลายซ้ายของคานเคลื่อนที่ได้ระยะทาง  2Y    ส่วนปลายขวาของคานจะเคลื่อนที่ได้ระยะ  Y   เท่านั้น

 

 

 

ความรู้จากขดลวดโซลีนอยด์

 

ความรู้เรื่อง แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อกระแสไฟฟ้า

 

 

 

 

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล