วิธีทดลอง

     คลิกให้นักบินอวกาศกระโดด  ไปข้างหน้าเป็นจำนวน ครั้ง  ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

คำถาม

    ให้ท่านวัดความสูงของการกระโดดครั้งที่ 1 (แกน y)  =  _________ เมตร

    ให้ท่านวัดความสูงของการกระโดดครั้งที่ 2 (แกน y)  =  _________ เมตร

    ให้ท่านวัดความสูงของการกระโดดครั้งที่ 3 (แกน y)  =  _________ เมตร

    ให้ท่านวัดความไกลของการกระโดดครั้งที่ 1 (แกน x)  =  _________ เมตร

    ให้ท่านวัดความไกลของการกระโดดครั้งที่ 2 (แกน x)  =  _________ เมตร

    ให้ท่านวัดความไกลของการกระโดดครั้งที่ 3 (แกน x)  =  _________ เมตร

เวลาในการกระโดดรวม = _____________ วินาที

ความเร็วเฉลี่ยในการกระโดด = ระยะรวมของกระโดดในแนวแกน หารด้วยเวลาทั้งหมด

=____________ เมตร/วินาที

 

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล