การทดลองเรื่องความยืดหยุ่น

วิธีทดลอง  คลิกปุ่ม Reset  เราสามารถเลือกวัสดุได้ ชนิด 1. ทองแดง (Copper)  2. แก้ว (Glass)   3. ยาง (Rubber)

1. คลิกปุ่ม Reset  เลือกทองแดง (Copper) ใช้เมาส์ลากแถบสีทองไปทางซ้าย ท่านจะได้เห็นภาพตัวอย่างดังรูป

2.  คลิกปุ่ม Reset  เลือกแก้ว (Glass) ใช้เมาส์ลากแถบสีทองไปทางซ้าย ให้ท่านลองสังเกตกราฟว่าจะเป็นอย่างไร

3.  คลิกปุ่ม Reset  เลือกยาง (Rubber) ใช้เมาส์ลากแถบสีทองไปทางซ้าย ให้ท่านลองสังเกตกราฟว่าจะเป็นอย่างไร

 

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

  Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

การทดสอบแรงดึงและแผนภาพของ ความเค้น-ความเครียดทางวิศวกรรม


รูป แสดงเครื่องมือที่ใช้ทดสอบแรงดึงพร้อม recorder ซึ่งอยู่ในลิ้นชักด้านซ้ายมือ สัญญาณของความเครียดวัดได้จากเครื่อง extensometer ซึ่งติดอยู่กับ ตัวอย่างที่ ทดสอบ (courtesy of Instorn Corporation)

การทดสอบแรงดึง (Tensile test) ใช้สำหรับการประเมิน ความแข็งแรง ของโลหะผสมด้วยการ ใช้วิธีดึงจนขาด ในช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยอัตราคงที่ ดังรูป สารตัวอย่างที่ ใช้ทดสอบ แตกต่างกันไป สำหรับโลหะ อาจทำ เป็นแผ่น หรือ อาจทำเป็นแท่ง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 นิ้ว และใช้ gage length 2 นิ้ว ดังรูป ข้อมูลของแรง สามารถหาได้จาก กราฟของการทดสอบ แรงดึง ซึ่งเป็นกราฟ ระหว่าง ความเค้น ทางวิศวกรรม กับความเครียด ทางวิศวกรรม ดังรูป จะสามารถหา Tensile strength ได้


รูป แสดงภาพง่ายๆ ของเครื่องมือที่ใช้ทดสอบแรงดึง ซึ่งเป็นการดึงลง (H.W.Hayden,W.G.Moffatt and John Walff “The structure and Properties of Materials” Vol.31965)


รูป แสดงตัวอย่าง ของขนาด ที่ใช้ ทดสอบแรงดึง

(a)ขนาดมาตราฐานที่มีลักษณะกลม gage length ยาว 2 นิ้ว

(b)ขนาดมาตราฐานที่มีลักษณะเป็นแผ่น gage length ยาว 2 นิ้ว


รูป แสดงลักษณะของกราฟ stress-strain diagram จากการทดสอบ strength ของโลหะผสมอลูมิเนียม (7075-T6) ขนาดเพรต 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 นิ้ว และใช้ gage length 2 นิ้ว
ข้อมูลสมบัติเชิงกล ที่ได้จาก การทดสอบแรง ดึงแล ะแผนภาพความเค้น - ความเครียด ทางวิศวกรรม

สมบัตเชิงกลของโลห ะและโลหะผสม เป็นเรื่องที่สำคัญ สำหรับวิศวกร ในการออกแบบ โครงสร้าง ซึ่งข้อมูลที่ได้จ ากการทดสอบ แรงดึง มีดังนี้

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล