สมบัติของแสงเชิงกายภาพ (แสงเชิงฟิสิกส์)

การเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดี่ยว (single slit)

       การเลี้ยวเบนของแสงเกิดขึ้นได้ เมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์เดินทางผ่านช่องแคบที่มีขนาดเล็กใกล้เคียงกับความยาวคลื่นแสง
ทุกๆ จุดบนช่องเดี่ยวจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใหม่ ตามหลักของฮอยเกน แสงจากแหล่งกำเนิดแสงใหม่จะเกิดการซ้อนทับกันบนฉาก ทำให้เราเห็นเป็นแถบมืดและแถบสว่าง ดังรูป

จากการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์จะได้ว่า

 เงื่อนไขสำหรับการหาแถบมืดใดๆ คือ

                      ใช้เมื่อมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้อง

                      ใช้เมื่อรู้ค่า หรือค่า x

a = ความกว้างของช่องสลิต (เมตร)
q = มุมที่เบนไปจากแนวกลาง
n = จำนวนเต็มบวก ( 1, 2, 3, .... )
l =  ความยาวคลื่นแสง (เมตร)
x = 
ระยะจากกึ่งกลางของแถบสว่างกลางถึง กึ่งกลางของแถบมืดที่ n ใด ๆ
D =
ระยะจากช่องเดี่ยวถึงฉาก (เมตร)

ถ้าเราแบ่งช่องเดี่ยวออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน คือครึ่งบนและครึ่งล่าง แสงจากแหล่งกำเนิดแสงใหม่ครึ่งบนจะทำให้เกิดแถบมืดแถบสว่างด้านบนของแถบสว่างกลาง และแสงจากแหล่งกำเนิดแสงใหม่ครึ่งล่างจะทำให้เกิดแถบมืดแถบสว่างด้านล่างของแถบสว่างกลาง


จากรูป แสดงการเลี้ยวเบนผ่านช่องเดี่ยวที่มีความกว้างต่างกัน

ตัวอย่างแสดงสถานการณ์จำลองการเลี้ยวเบนของแสงผ่าช่องเดี่ยว (Single Slit)
Fresnel Diffraction Applet

คลิกเข้าไปทดลองครับ  ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup ก่อนครับ

การทดลองเสมือน การเลี้ยวเบนของคลื่นแสงผ่านเกรตติง 1 ( click to see Flash animation)   Adobe Shockwave Player

 

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

 

 


 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล