บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ


9.3 การรักษาสมดุลยภาพของฮอร์โมนคำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ( ตอบได้ข้อละ 1 ครั้ง ) ( แบบเฉลยอยู่ด้านล่าง )

1. ฮอร์โมนใดมีหน้าที่กระตุ้นการเปลี่ยนไกลโคเจนไปเป็นกลูโคส ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด
สูงขึ้น

  ก. กลูคากอน และ อินซูลิน
  ข. กลูคากอน และ คอร์ติซอล
  ค. ฮอร์โมนโกรท และ อะดรีนาลีน
  ง. ข้อ 2 , 3 ถูก
2. ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง Negative feedback mechanism
  ก. กระบวนการดูดกลุโคสกลับคืนของท่อหน่วยไต
  ข. การขับน้ำมันออกทางผิวหนังเพื่อลดการสูญเสียน้ำทางผิวหนัง
  ค. ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ และระดับฮอร์โมนไทรอกซินในกระแสเลือด
  ง.  ซากสิ่งมีชีวิตเกิดการย่อยสลายเป็นสารประกอบที่พืชสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
3. ฮอร์โมนใดทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกาย เพื่อปรับดุลยภาพของ
สภาวะ แวดล้อมในร่างกาย

  ก. Insulin , Glucagon , Parathormone , Calcitinin
  ข.
  GH , Thyroxin , Sex hormone , Thyroxin
  ค.
  Oxytocin , Vasopressin , GH , Thyroxin
  ง.
  MSH , FSH , ACTH , LH

4. เมื่อร่างกายขาดโซเดียม ฮอร์โมนที่หลั่งออกมามากเพื่อกระตุ้นท่อหน่วยไตเพื่อเพิ่มการ
ดูดโซเดียมกลับสู่ร่างกายคืออะไร

  ก. Aldosterone
  ข.
  Calcitonin
  ค.
  Cortisol
  ง.
  ADH

5. ฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด คือ

  ก. Thyroxin , Glucagon
  ข. Calcitonin , Parathormone
  ค. Prolactin , Oxytocin
  ง. Aldosterone , Cortisol

6. นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าวันไหนดื่มน้ำมา จะปัสสาวะมาก แสดงว่าภายในร่างกายมีการปรับสภาพการทำงานอย่างไร

  ก.  น้ำในเลือดมีมาก แรงดันออสโมติกสูง กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมน ท่อหน่วยไตปล่อยน้ำสู่ท่อรวมมาก
  ข. น้ำในเลือดมีมาก แรงดันออสโมติกสูง ส่งผลให้ไม่มีการหลั่งฮอร์โมน ท่อหน่วยไตดูดน้ำกลับคืนน้อย
  ค. น้ำในเลือดมีมาก ท่อหน่วยไตปล่อยน้ำสู่ท่อรวมมากขึ้น
  ง. น้ำในเลือดมีมาก แรงดันออสโมติกต่ำ ส่งผลให้ไม่มีการหลั่งฮอร์โมน ท่อหน่วยไตดูดน้ำกลับคืนน้อย

7. ถ้าปริมาณของเลือดลดลงจากปกติ และแรงดันออสโมติกของพลาสมาสูงกว่าปกติร่างกายจะปรับสรีระภายในโดย

  ก. การกลั่ง ADH ลดลง
  ข.
  การหลั่ง ACTH เพิ่มขึ้น
  ค.
  การกลั่ง Aldosterone ถูกยับยั้ง
  ง.
  ถูกทุกข้อ

8. ฮอร์โมนที่มีบทบาทในการเพิ่มปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือด คือ

  ก. Insulin
  ข  Glucagon
  ค. Cortisol
  ง. ถูกทุกข้อ

9. ระดับน้ำตาลในเลือดถูกควบโดย Insulin และฮอร์โมนกลุ่มใด

  ก. Cortisol , Vasopressin
  ข. Epinephrine , Cortisol
  ค. Epinephrine , Calcitonin'
  ง. Oxytocin , Thyroxin

10. ไต ต่อมไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมควบคุมการทำงานในข้อใดร่วมกัน

  ก. ปริมาณน้ำตาลในเลือด
  ข. ความดันเลือด
  ค. ปริมาณแคลเซียมอิออนในเลือด
  ง. การเจริญเติบโตของร่างกาย
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10


ขอบคุณ มากๆ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล