บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ


9.3 การรักษาสมดุลยภาพของฮอร์โมนคำชี้แจง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ( ตอบได้ข้อละ 1 ครั้ง ) ( แบบเฉลยอยู่ด้านล่าง )

1. ฮอร์โมนใดมีหน้าที่กระตุ้นการเปลี่ยนไกลโคเจนไปเป็นกลูโคส ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด
สูงขึ้น

    ก. กลูคากอน และ อินซูลิน
    ข. กลูคากอน และ คอร์ติซอล
    ค. ฮอร์โมนโกรท และ อะดรีนาลีน
    ง. ข้อ 2 , 3 ถูก
2. ข้อใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง Negative feedback mechanism
    ก. กระบวนการดูดกลุโคสกลับคืนของท่อหน่วยไต
    ข. การขับน้ำมันออกทางผิวหนังเพื่อลดการสูญเสียน้ำทางผิวหนัง
    ค. ความสัมพันธ์ระหว่างต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ และระดับฮอร์โมนไทรอกซินในกระแสเลือด
    ง.  ซากสิ่งมีชีวิตเกิดการย่อยสลายเป็นสารประกอบที่พืชสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
3. ฮอร์โมนใดทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกาย เพื่อปรับดุลยภาพของ
สภาวะ แวดล้อมในร่างกาย

    ก. Insulin , Glucagon , Parathormone , Calcitinin
    ข.
    GH , Thyroxin , Sex hormone , Thyroxin
    ค.
    Oxytocin , Vasopressin , GH , Thyroxin
    ง.
    MSH , FSH , ACTH , LH

4. เมื่อร่างกายขาดโซเดียม ฮอร์โมนที่หลั่งออกมามากเพื่อกระตุ้นท่อหน่วยไตเพื่อเพิ่มการ
ดูดโซเดียมกลับสู่ร่างกายคืออะไร

    ก. Aldosterone
    ข.
    Calcitonin
    ค.
    Cortisol
    ง.
    ADH

5. ฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด คือ

    ก. Thyroxin , Glucagon
    ข. Calcitonin , Parathormone
    ค. Prolactin , Oxytocin
    ง. Aldosterone , Cortisol

6. นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าวันไหนดื่มน้ำมา จะปัสสาวะมาก แสดงว่าภายในร่างกายมีการปรับสภาพการทำงานอย่างไร

    ก.  น้ำในเลือดมีมาก แรงดันออสโมติกสูง กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมน ท่อหน่วยไตปล่อยน้ำสู่ท่อรวมมาก
    ข. น้ำในเลือดมีมาก แรงดันออสโมติกสูง ส่งผลให้ไม่มีการหลั่งฮอร์โมน ท่อหน่วยไตดูดน้ำกลับคืนน้อย
    ค. น้ำในเลือดมีมาก ท่อหน่วยไตปล่อยน้ำสู่ท่อรวมมากขึ้น
    ง. น้ำในเลือดมีมาก แรงดันออสโมติกต่ำ ส่งผลให้ไม่มีการหลั่งฮอร์โมน ท่อหน่วยไตดูดน้ำกลับคืนน้อย

7. ถ้าปริมาณของเลือดลดลงจากปกติ และแรงดันออสโมติกของพลาสมาสูงกว่าปกติร่างกายจะปรับสรีระภายในโดย

    ก. การกลั่ง ADH ลดลง
    ข.
    การหลั่ง ACTH เพิ่มขึ้น
    ค.
    การกลั่ง Aldosterone ถูกยับยั้ง
    ง.
    ถูกทุกข้อ

8. ฮอร์โมนที่มีบทบาทในการเพิ่มปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือด คือ

    ก. Insulin
    ข  Glucagon
    ค. Cortisol
    ง. ถูกทุกข้อ

9. ระดับน้ำตาลในเลือดถูกควบโดย Insulin และฮอร์โมนกลุ่มใด

    ก. Cortisol , Vasopressin
    ข. Epinephrine , Cortisol
    ค. Epinephrine , Calcitonin'
    ง. Oxytocin , Thyroxin

10. ไต ต่อมไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมควบคุมการทำงานในข้อใดร่วมกัน

    ก. ปริมาณน้ำตาลในเลือด
    ข. ความดันเลือด
    ค. ปริมาณแคลเซียมอิออนในเลือด
    ง. การเจริญเติบโตของร่างกาย
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10


ขอบคุณ มากๆ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล