ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร  
     
ฮาร์ดแวร ์(Hardware)
 
หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้
 


1. หน่วยรับข้อมูล
2.หน่วยประมวลผลกลาง
3. หน่วยแสดงผล
 
 
     
     
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล