ตลาดฟิสิกส์

 

คะแนนนักศึกษา

ฟิสิกส์ทั่วไป และเบื้องต้น ปีการศึกษา 1/59

แกนนอนคือ จำนวนคน   
แกนตั้ง  คือ คะแนน  
แท่งสีเหลือง คือ คะแนนเฉลี่ย
   
   
เฉลี่ย   388.31
     
เต็ม   654
     
สูงสุด 641
   
นักศึกษา   400  คน

 

คลิกดูคะแนน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล

1. การจัดการเรียนการสอนผ่าน ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล สนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้

2. เนื้อหา ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ครอบคลุมและ สอดคล้องกับรายวิชา

3. ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

4. งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการเรียน

5. สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6. ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา

7. ทำให้มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

8. ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง

9. ประหยัดเวลาในการเรียน

10. รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ

11. สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าสนใจ

12. เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

 

ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2559

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล