ตลาดฟิสิกส์

 

 

คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

คะแนน

นักศึกษา

 ปี  1/60

คลิกที่นี่

คลิกดูแบบ

เป็นคะแนนเก็บ

คะแนนเฉลี่ย 245
เบี่ยงเบน 87.88
เต็ม 448
สูงสุด 372

นักศึกษา จำนวน 20 คน

คลิกดูเรื่องแจ้งนักศึกษา  MP4

10/15/17

 

 

1. การจัดการเรียนการสอนผ่าน ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล สนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้

2. เนื้อหา ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ครอบคลุมและ สอดคล้องกับรายวิชา

3. ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

 

4. งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการเรียน

 

5. สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

6. ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา

 

7.  ทำให้มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

 

8. ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง

 

9. ประหยัดเวลาในการเรียน

10. รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ

 

11. สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าสนใจ

 

 

12. เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

 

 
 
แจ้งข่าวสาร

วันที่ 4 ตุลาคม  2017

ฟิสิกส์ทั่วไป

เบื้องต้น

เต็ม 717

สูงสุด 674

คลิกครับ


วิทย์เทค

เต็ม 572

สูงสุด 455

คลิกค่ะ


วิทย์ประจำวัน

เต็ม 436

สูงสุด 360

คลิกค่ะ


วิทยกาย

เต็ม 366

สูงสุด 303

คลิกค่ะ

 
 

   วันที่ 8/10/17 ปิดแบบทดสอบทุกบทเพื่อนับคะแนน นักศึกษาที่ยังไม่ทำรีบทำด่วน ได้ที่ http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/  ท่านสามารถทำได้ 4 ครั้งนับคะแนนมากสุดเป็นหลัก

วันที่ 14 เดือน กันยายน 2017

ฟิสิกส์ทั่วไป

เบื้องต้น

เต็ม 507

สูงสุด 473

คลิกครับ


วิทย์เทค

เต็ม 460

สูงสุด 382

คลิกค่ะ


วิทย์ประจำวัน

เต็ม 338

สูงสุด 282

คลิกค่ะ


วิทยกาย

เต็ม 304

สูงสุด 259

คลิกค่ะ

 
   คะแนนนี้ยังไม่จบ  บททดสอบยังไม่ครบ  ต่อจากนี้ไป จะเริ่มปิดบททดสอบ ไปทีละบท   บททดสอบใดปิดไปแล้ว  นักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขคะแนนใดๆได้อีก  

วันที่ 13 กันยายน

ประกาศคะแนน

ให้ทราบทุกบทที่เปิด

ท่านสามารถทำได้ 4 ครั้งนับคะแนนมากสุดเป็นหลัก  ได้ที่  http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/  นักศึกษาที่ยังไม่ทำรีบทำด่วน ใกล้ปิดภาคเรียนเพื่อนับคะแนนทั้งหมดแล้วครับ

 

เปิด

แบบทดสอบ

หลังมิดเทอม

 

 

ฟิสิกส์ทั่วไป

เบื้องต้น

เต็ม 271

สูงสุด 247

คลิกครับ


วิทย์เทค

เต็ม 238

สูงสุด 195

คลิกค่ะ


วิทย์ประจำวัน

เต็ม 156

สูงสุด 140

คลิกค่ะ


วิทยกาย

เต็ม 156

สูงสุด 142

คลิกค่ะ

 

 

 

ฟิสิกส์ทั่วไป

เต็ม 186

สูงสุด 175

คลิกครับ


วิทย์เทค

เต็ม 146

สูงสุด 123

คลิกค่ะ


วิทย์ประจำวัน

เต็ม 118

สูงสุด 100

คลิกค่ะ


วิทยกาย

เต็ม 114

สูงสุด 80

คลิกค่ะ


วันที่ 21

ทุกบทที่เปิด

ทั่วไป+เบื้องต้น

QR กลุ่ม รวม

โปรดตรวจสอบ

งานในโน๊ตของ

กลุ่ม


วันที่ 21

ทุกบทที่เปิด

QR วิทย์เทค

โปรดตรวจสอบ

งานในโน๊ตของ

กลุ่ม


วันที่ 21

ทุกบทที่เปิด

QR วิทย์ประจำวัน

โปรดตรวจสอบ

งานในโน๊ตของ

กลุ่ม


วันที่ 21

ทุกบทที่เปิด

QR วิทยกาย

โปรดตรวจสอบ

งานในโน๊ตของ

กลุ่ม

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล