ตลาดฟิสิกส์

 

 

คะแนน

นักศึกษา

 ปี  2/60

สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ และสรุปผลแล้ว

ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

(ยังรอสอบปลายภาคออนไลน์)

เต็ม 918

สูงสุด 853

เฉลี่ย 671  คิดเป็น 79 %

เบี่ยงเบน 89.82

คลิกครับ

คลิกดูคะแนน

แบบละเอียดที่นี่ 

 

คลิกดูเรื่องแจ้งนักศึกษา  MP4

19 มีนาคม 2018

 

1. การจัดการเรียนการสอนผ่าน ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล สนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้

2. เนื้อหา ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ครอบคลุมและ สอดคล้องกับรายวิชา

3. ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

4. งานที่มอบหมายแต่ละบทเรียนมีความสำคัญ และมีประโยชน์ต่อการเรียน

 

5. สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

6. ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา

 

7.  ทำให้มีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน

 

8. ช่วยเสริมทักษะการเรียนด้วยตนเอง

 

9. ประหยัดเวลาในการเรียน

 

10. รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ

 

11. สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าสนใจ

 

 

12. เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

 

 

 

 
 

แจ้งข่าวสารรวม

คะแนน

นักศึกษา

 ปี  1/60

สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ และสรุปผลแล้ว

 

ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

(ยังรอสอบปลายภาคออนไลน์)

เต็ม 918

สูงสุด 853

เฉลี่ย 671

เบี่ยงเบน 89.82

คลิกครับ

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด 


ฟิสิกส์ทั่วไป

และเบื้องต้น

เต็ม 784

สูงสุด 736

เฉลี่ย 430

เบี่ยงเบน 144.70

คลิกครับ

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด 


วิทย์เทค

เต็ม 683

สูงสุด 589

เฉลี่ย 481

เบี่ยงเบน 79.88

คลิกครับ

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด 


วิทย์กาย

เต็ม 476

สูงสุด 472

เฉลี่ย 310

เบี่ยงเบน 82.91

คลิกครับ

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด 

 

สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ และสรุปผลแล้ว

วันที่ 3/19/2018

19 มีนาคม 2018

 

     วันที่ 9 มีนาคม จะประกาศคะแนนครั้งสุดท้าย และจะนับคะแนนทั้งหมด สิ้นสุดการทำแบบทดสอบ นักศึกษาที่ยังไม่ทำ หรือทำไม่เสร็จ รีบทำด่วน  ถ้าหมดเวลา ถือคะแนนสุดท้ายเป็นสิ้นสุด

 

 

ฟิสิกส์ยุคใหม่

เต็ม 723

สูงสุด 624

คลิกครับ


ฟิสิกส์ทั่วไป

และเบื้องต้น

เต็ม 501

สูงสุด 440

คลิกครับ


วิทย์เทค

เต็ม 581

สูงสุด 499

คลิกครับ


วิทย์กาย

เต็ม 358

สูงสุด 352

คลิกครับ

วันที่ 2/12/2018

1กุมภาพันธ์ 2018

  ยังไม่สิ้นสุด  ท่านรีบแก้ไขเพิ่มเติมคะแนนได้ที่   http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/  สามารถทำได้ 4 ครั้งนับคะแนนมากสุดเป็นหลัก บทใดที่ปิดไปแล้ว  ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมคะแนนได้อีก  ขอให้นักศึกษาเร่งรีบแก้ไข  เพราะจะปิดบางบท เพิ่มเติมขึ้นอีก

วันที่ 11  กพ. ทุกบทที่เปิด  และจะปิดบางบท บทใดที่ปิดไปจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มคะแนนใดๆอีก

 

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม

 9.00-23.55 น. ตามเวลาที่กำหนด

 

 

ฟิสิกส์ยุคใหม่

เต็ม 214

สูงสุด 200

คลิกครับ


ฟิสิกส์ทั่วไป

และเบื้องต้น

เต็ม 236

สูงสุด 211

คลิกครับ


วิทย์เทค

เต็ม 332

สูงสุด 268

คลิกครับ


วิทย์กาย

เต็ม 186

สูงสุด 178

คลิกครับ

วันที่ 21/12/2017

 

 

วันที่  21 ธ.ค.

ทุกบทที่เปิด

 

 

ฟิสิกส์ยุคใหม่

เต็ม 135

สูงสุด 130

คลิกครับ


ฟิสิกส์ทั่วไป

และเบื้องต้น

เต็ม 168

สูงสุด 142

คลิกครับ


วิทย์เทค

เต็ม 161

สูงสุด 130

คลิกครับ


วิทย์กาย

เต็ม 109

สูงสุด 105

คลิกครับ

วันที่ 9/12/2017
 

วันที่ 8 ธค.

ทุกบทที่เปิด

 

ฟิสิกส์ยุคใหม่

21 ท่าน

เต็ม 70

สูงสุด 61

คลิกครับ


ฟิสิกส์ทั่วไป

และเบื้องต้น

351 ท่าน

เต็ม 55

สูงสุด 48

คลิกครับ

คลิกรายชื่อ 


วิทย์เทค

120 ท่าน

เต็ม 82

สูงสุด 66

คลิกครับ

คลิกรายชื่อ 


วิทย์กาย

181 ท่าน

เต็ม 82

คลิกครับ


     ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล ท่านสามารถทำแบบทดสอบ หรือ คำถาม ได้ 4 ครั้งนับคะแนนมากสุดเป็นหลัก  จะเริ่มเปิดอาทิตย์ละบท  ให้ท่านใส่รหัสนักศึกษามีขีดทั้ง user และ password  ถ้าสงสัย  ดูวีดีโอการเข้าทำที่  https://youtu.be/7idgROSfBM8    และเข้าทำแบบทดสอบที่  http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/  ขอให้โชคดีในการทำแบบทดสอบ


กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล