ฟิสิกส์ราชมงคล

index 123

สรุปวิทยาศาสตร์

สาระพื้นฐาน

ช่วงชั้นที่ เตรียมพร้อมสอบ O-Net

ผู้เขียนและเรียบเรียง

สมทบ ปานดวงแก้ว

ครูดีเด่น ปี 2538

ครูต้นแบบวิทยาศาสตร์ ปี 2546

สารบัญ

เล่มที่ สารและสมบัติของสาร

บทที่ สารชีวโมเลกุล  6-14

บทที่ ปิโตรเลียม  15-19

บทที่ พอลิเมอร์  20-24

บทที่ ปฏิกิริยาเคมี  25-28

บทที่ โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ  29-33

บทที่ ธาตุ และสารประกอบ  34-40

เล่มที่ การเคลื่อนที่และพลังงาน

บทที่ การเคลื่อนที่  42-48

บทที่ สนามของแรง  49-53

บทที่ คลื่น 54-62

บทที่ กัมมันตภาพรังสี  และพลังงานนิวเคลียร์  63-71

เล่มที่ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

บทที่ โลกและการเปลี่ยนแปลง  74-82

บทที่ ธรณีภาค  83-87

บทที่ ธรณีประวัติ 88-90

บทที่ เอกภพ  91-94

บทที่ ดาวฤกษ์  95-100

บทที่ กำเนิดระบบสุริยะ  101-103

บทที่ เทคโนโลยีอวกาศ  104-107

เล่มที่ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

บทที่ สิงมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  110-119

บทที่ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  120-131

บทที่ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  132-135

บทที่ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  136-150

บทที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ  151-155


{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155


อัลเบิร์ต เฟิร์ต

อัลเบิร์ต เฟิร์ต
อัลเบิร์ต เฟิร์ต
วันที่เกิด 7 มีนาคม 2481
คาร์คาซโซเน, ฝรั่งเศส
เมืองที่อาศัย  ฝรั่งเศส
เชื้อชาติ  ฝรั่งเศส
สาขา นักฟิสิกส์
สถาบันที่ทำงาน มหาวิทยาลัย ปารีส์-ซูด
สถาบันการศึกษาที่เรียน École normale supérieure, ปารีส
อาจารย์ที่ปรึกษา   แคมพ์เบลล์ (I. A. Campbell)
งานที่เป็นที่รู้จัก ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect)
รางวัลที่ได้รับ  รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2550
 

รางวัล วูลฟ์ สาขาฟิสิกส์ 2549/2550
Médaille d'or du CNRS ปี 2546
รางวัล ฮิวเล็ตต์-เพคคาร์ด ยูโรฟิสิกส์ โดย สมาคมฟิสิกส์ชาวยุโรป ปี 2540
Grand Prix de Physique Jean Ricard of the Société française de Physique ปี 2537
รางวัลสภาพแม่เหล็ก จาก สหภาพระหว่างประเทศ ของ ฟิสิกส์บริสุทธิ์ และ ประยุกต์ (IUPAP) ปี 2537
 

รางวัลระหว่างประเทศ สำหรับ วัสดุใหม่ ของ สมาคมฟิสิกส์อเมริกัน ปี 2537

อัลเบิร์ต เฟิร์ต เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2481 ณ เมือง คาร์คาซโซเน ประเทศ ฝรั่งเศส เขาเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ค้นพบ ปรากฏการณ์ความต้านทานแม่เหล็กอย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect)อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในการสร้างฮาร์ดดิสก์ความจุระดับกิกะไบต์ ปัจจุบันเขาเป็นศาสตราจารย์ที่ มหาวิทยาลัย ปารีส์-ซูด ใน ออร์เซ และ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ ของ ห้องวิจัยร่วมทางฟิสิกส์ ('Unité mixte de physique') ระหว่าง ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฝรั่งเศส) กับ กลุ่มเธเลส (Thales Group) เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี 2550 ร่วมกับ ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

การศึกษา

เฟิร์ต จบจาก École normale supérieure ในกรุง ปารีส ในปี 2505 เขาได้รับปริญญามหาบัณฑิต ในปี 2506 จาก มหาวิทยาลัยของปารีส และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในปี 2513 จาก มหาวิทยาลัย ปารีส์-ซูด

งานวิจัย

ในปี 2531 เขาได้ค้นพบ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect ชื่อย่อ GMR) ใน ชั้นที่ซ้อนกันของเหล็ก และ โครเมียม ซึ่งได้ถูกจดจำไว้ในฐานะเป็นการกำเนิดขึ้นของ สปินทรอนิกส์ ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ ได้ถูกค้นพบขึ้นต่างหาก ในช่วงเวลาเดียวกัน โดย นักวิจัยชาวเยอรมัน ชื่อ ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก จาก ศูนย์วิจัย จูลลิช อนึ่ง อัลเบิร์ต เฟิร์ต ได้มีส่วนในงานวิจัยด้าน สปินทรอนิกส์ มาตั้งแต่ ปี 2531 จนกระทั่งปัจจุบัน

รางวัล

 • รางวัลระหว่างประเทศ สำหรับ วัสดุใหม่ ของ สมาคมฟิสิกส์อเมริกัน ปี 2537

 • Grand prix de physique Jean Ricard of the French Physical Society ปี 2537

 • รางวัลสภาพแม่เหล็ก จาก สหภาพระหว่างประเทศ ของ ฟิสิกส์บริสุทธิ์ และ ประยุกต์ (IUPAP) ปี 2537

 • รางวัล ฮิวเล็ตต์-เพคคาร์ด ยูโรฟิสิกส์ โดย สมาคมฟิสิกส์ชาวยุโรป ปี 2540

 • รางวัลเหรียญทอง จาก ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฝรั่งเศส) ปี 2546

 • ได้รับเลือกให้เข้าสมาคมวิชาการวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส ในปี 2547

 • รางวัล วูลฟ์ สาขาฟิสิกส์ ปี 2549/2550

 • รางวัล ญี่ปุ่น ปี 2550

 • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2550 ร่วมกับ ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก "สำหรับการค้นพบ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ ของพวกเขา"


ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก


 
วันที่เกิด 18 พฤษภาคม 2482
พิลเซน, ดินแดนในการอารักขา ของ โบฮีเมีย และ โมราเวีย (ปัจจุบันคือสาธารณรัฐเช็ก)
เมืองที่อาศัย  เยอรมนี
เชื้อชาติ  เยอรมนี
สาขา นักฟิสิกส์
สถาบันที่ทำงาน มหาวิทยาลัย คาร์เลตัน, ศูนย์วิจัย จูลลิช, มหาวิทยาลัย ของ โคโลจ์น
สถาบันการศึกษาที่เรียน มหาวิทยาลัย ของ เทคโนโลยี ดาร์มสเต็ดท์
อาจารย์ที่ปรึกษา   สเตฟาน ฮุฟเนอร์
งานที่เป็นที่รู้จัก ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect)
รางวัลที่ได้รับ  รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ (2550)
 

รางวัล ญี่ปุ่น ปี 2550
รางวัล วูลฟ์ สาขาฟิสิกส์ 2549/2550
รางวัลระหว่างประเทศ สำหรับ วัสดุใหม่ ของ สมาคมฟิสิกส์อเมริกัน
รางวัลสภาพแม่เหล็ก จาก สหภาพระหว่างประเทศ ของ ฟิสิกส์บริสุทธิ์ และ ประยุกต์ (IUPAP)
รางวัล อนาคตเยอรมัน ปี 2541 สำหรับ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม
 

รางวัล ฮิวเล็ตต์-เพคคาร์ด ยูโรฟิสิกส์

ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน และ เป็นหนึ่งในผู้ค้นพบ ปรากฏการณ์ความต้านทานแม่เหล็กอย่างใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของการทะลวงฝ่าอุปสรรคในการสร้างฮาร์ดดิสก์ ความจุระดับ กิกะไบต์

กรุนเบอร์กได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2550 พร้อมกับ อัลเบิร์ต เฟิร์ต นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส สำหรับการค้นพบ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ ของพวกเขา

ชีวิตในช่วงต้น และ ครอบครัว

กรุนเบอร์ก เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2482 ที่ พิลเซน (ซึ่งในขณะนั้นเป็นดินแดนในการอารักขา ของ โบฮีเมีย และ โมราเวีย โดยในปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก) เป็นบุตรของวิศวกร หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง พวกเขาได้ย้ายไปยัง ลอเทอร์บาค ใน เฮซเซ และ ปีเตอร์ก็ได้เข้ารับการศึกษาใน ยิมเนเซียม ในเมืองนั้น

กรุนเบอร์กได้รับประกาศนียบัตรระดับกลางในปี 2505 จาก มหาวิทยาลัย โยฮานน์ วอลฟ์กาง กูเท จากนั้นเขาเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย ของ เทคโนโลยี ดาร์มสเต็ดท์ ในเยอรมัน ที๋ซึ่งเขาได้รับประกาศนียบัตรทางฟิสิกส์ ในปี 2509 และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในปี 2512 หลังจากนั้นเขาได้เข้าทำงานที่สถาบันสำหรับฟิสิกส์สถานะของแข็ง ที่ ศูนย์วิจัย จูลลิช ซึ่งเป็นที่ที่ทำให้เขาได้เป็นผู้วิจัยนำในสาขาสภาพแม่เหล็ก จนกระทั่งเขาได้เกษียณในปี 2547

งานวิจัยที่สำคัญ

ในปี 2529 เขาได้ค้นพบ ชั้นแม่เหล็กอย่างแรง (ferromagnetic layers) ที่มี การเข้าคู่แลกเปลี่ยน (exchange coupling) ของ สภาพต่อต้านเชิงขนาน (antiparallel) และ ในปี 2531 เขาได้ค้นพบ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (giant magnetoresistive effect ชื่อย่อ GMR) ใน ชั้นแม่เหล็กหลายชั้นที่เข้าคู่กันในลักษณะนั้น   ปรากฎการณ์นี้ได้ถูกค้นพบขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างเป็นอิสระต่อกัน โดย อัลเบิร์ต เฟิร์ต จากมหาวิทยาลัย ของปารีส-ซูด (Université de Paris Sud) งานของกรุนเบอร์กทำให้เขาได้รับรางวัลร่วมหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลระหว่างประเทศ สำหรับ วัสดุใหม่ ของ สมาคมฟิสิกส์อเมริกัน, รางวัลสภาพแม่เหล็ก จาก สหภาพระหว่างประเทศ ของ ฟิสิกส์บริสุทธิ์ และ ประยุกต์, รางวัล ฮิวเล็ตต์-เพคคาร์ด ยูโรฟิสิกส์, รางวัล วูลฟ์ สาขาฟิสิกส์ ปี 2549/2550 และ รางวัล ญี่ปุ่น ปี 2550 ก่อนจะได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ในปีเดียวกัน นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติของเยอรมัน คือ รางวัล อนาคตเยอรมัน ปี 2541 สำหรับ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม อีกด้วย

ตัวอย่างผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

 • สิทธิบัตร หมายเลข 3820475 (เยอรมัน) "Magnetfeldsensor mit ferromagnetischer, dünner Schicht" filed on 16.06.1988

 • สิทธิบัตร หมายเลข 4949039 (อเมริกา) "Magnetic field sensor with ferromagnetic thin layers having magnetically antiparallel polarized components"

 • Grünberg, Peter, Y. Suzuki, T. Katayama, K. Takanashi, R. Schreiber, K. Tanaka. 1997. "The magneto-optical effect of Cr(001) wedged ultrathin films grown on Fe(001)". JMMM . 165, 134.

 • P. Grünberg, J.A. Wolf, R.Schäfer. 1996. "Long Range Exchange Interactions in Epitaxial Layered Magnetic Structures". Physica B 221, 357.

 • M. Schäfer, Q. Leng, R. Schreiber, K. Takanashi, P. Grünberg, W. Zinn. 1995. "Experiments on Interlayer Exchange Coupling" (invited at 5th NEC Symp., Karuizawa, Japan). J. of Mat. Sci. and Eng. . B31, 17.

 • A. Fert, P. Grünberg, A. Barthelemy, F. Petroff, W. Zinn (invited at ICM in Warsaw, 1994). 1995. "Layered magnetic structures: interlayer exchange coupling and giant magnetoresistance". JMMM. 140-144, 1.

 • P. Grünberg, A. Fuß, Q. Leng, R. Schreiber, J.A. Wolf. 1993. "Interlayer Coupling and its Relation to Growth and Structure". Proc. of NATO workshop on "Magnetism and Structure in Systems of Reduced Dimension", ed. by R.F.C. Farrow et al., NATO ASI Series B: Physics Vol. 309, p. 87, Plenum Press, N.Y. 1993.

 • A. Fuß, S. Demokritov, P. Grünberg, W. Zinn. 1992. "Short- and long period oscillations in the exchange coupling of Fe across epitaxially grown Al- and Au-interlayers". JMMM. 103, L211.

 • G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbach, W. Zinn. 1989. "Enhanced magnetoresistance in Fe-Cr layered structures with antiferromagnetic interlayer exchange". Physical Review B39. 4282.

 • P. Grünberg, R. Schreiber, Y. Pang, M.B. Brodsky, H. Sowers. 1986. "Layered Magnetic Structures: Evidence for antiferromagnetic coupling of Fe-layers across Cr-interlayers". Physical Review Letters. 57, 2442.

 


 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์