กาลิเลโอ


ประวัติและผลงาน
นักดาราศาสตร์ ชาวอิตาเลียน
เกิด 13 ก.พ. ค.ศ. 1564
ถึงแก่กรรม 8 ม.ค. ค.ศ. 1643
       กาลิเลโอ กาลิเลอิ หรือรู้จักกันในนามสั้น ๆ ว่ากาลิเลโอเกิดที่ ปีซ่า เมืองฟลอเรนซ์ ในประเทศอิตาลี
เมื่อ ค.ศ. 1564 ถึงแก่กรรมที่ตำบล อาเซตรีเมืองฟลอเรนซ์ของประเทศอิตาลี เขาได้ชื่อว่าเป็นนักดาราศาสตร์
และนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ล้มล้างทฤษฎีต่าง ๆ ของอะริสโตเติ้ล (นักปราชญ์สมัยก่อนคริสศก 384) ลง
อย่างสิ้นเชิง และเป็นผู้วางหลักปักทางให้วิทยาศาสตร์ดำเนินไปบนรากฐานอันมันคง มีเหตุผลกว่านักวิทยา
ศาสตร์รุ่นเก่า ๆ ได้ให้มาแล้วผลงานของเขาทำให้มีผู้หันมาดำเนินตามรอยเขาในหลักทฤษฎีใหม่ ๆ อยู่มากและ
ทำให้เกิดการค้นคว้าได้ดียิ่งขึ้น
       กาลิเลโอ เป็นบุตรขุนนางชาวเมืองฟลอเรนซ์ ขณะเมื่อเป็นเด็ก เขารู้สึกรักวิชาประดิษฐ์ของต่าง ๆ
การปั้นรูปและการวาดเขียน แต่กลับถูกบิดาบังคับให้เรียนวิชาแพทย์ โดยเหตุนี้เมื่อถึงเวลาเรียนกายวิภาค
และสรีรวิทยา กาลิเลโอจึงแอบถือตำราคณิตของยูคลิค และตำราเมคานิคส์ของอาร์คิมีดิส ติดมือเข้าในห้อง
เรียนเสมอ โดยใช้เวลาของชั่วโมงนี้ศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากตำราทั้งสองเล่มตลอดไป โดยไม่ให้
ครูรู้
       เมื่อกาลิเลโออายุ 18 ปี เขาได้ค้นกฎแห่งความโน้มถ่วงหรือกฎแห่งการแกว่งลูกตุ้มเข้า โดยเหตุที่
เขาได้พบโซ่แขวนตะเกียงประจำโบสถ์ในเมืองปีซ่า เมื่อเด็กวัดคนหนึ่งดึงโซ่ตะเกียงลงมาจุด แล้วปล่อยให้แกว่ง
กลับไปอยู่ที่จุดเดิมของมัน กาลิเอโอเฝ้าสังเกตการแกว่งของกตะเกียงอยู่เป็นเวลานาน ก็เห็นว่าช่วงระยะเวลา
แห่งการแกว่งของตะเกียงดวงนั้นค่อย ๆ สั้นเข้าทุกที ลักษณะเช่นนี้ ทำให้กาลิเลโอฉุกคิดขึ้นได้ว่า แม้ว่ากร
แกว่งของตะเกียงจะสั้นเข้า แต่เวลาที่แกว่งครบรอบหนึ่งของมันในครั้งสุดท้ายนี้เท่ากับตะเกียงแกว่งเร็วในครั้ง
แรกนั่งเอง แต่การให้ข้อวิจารณ์อย่างหยาบ ๆ เช่นนี้ อาจไม่เที่ยงแท้แน่นอนนัก สมัยนั้น ยังไม่มีนาฬิกาชนิด
ตุ้มแกว่งใช้ กาลิเอาเวลาแกว่งของตะเกียง มาเทียบกับการจับชีพจรของเขาที่ข้อมือ เพื่อหาข้อเท็จจริงที่ว่า ใน
การแกว่งครั้งหนึ่งจะกินเวลาเท่ากันหรือไม่ ปรากฏผลที่ได้รับคือ การแกว่งทุกครั้งแม้จะสั้น ๆ ก็กินเวลาเท่ากัน
หมด นอกจากนี้ กาลิเอโอยังได้ข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่ว่า เวลาแกว่งของตะเกียงหรือลูกตุ้มที่จะนำมาแกว่งนี้
จะต้องขึ้นอยู่กับระยะความยาวที่เชือกแขวนตะเกียง หรือลูกตุ้มเป็นส่วนใหญ่ คือ ถ้าแขวนด้วยเชือกระยะยาว
ก็แกว่งช้า ถ้าแขวนสั้นก็แกว่งเร็ว แต่ไม่เกี่ยวกับระยะใกล้หรือไกลเลย คือช่วงสั้นจะกว้างหรือยาวไม่มีปัญหา
ด้วยทฤษฎีนี้เองต่อมา กาลิเลโอได้ประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้มนี้คนแรกเป็นผลสำเร็จ
       กล่าวคือ กาลิเลโอได้คิดทำเครื่องมือเล็ก ๆ ประกอบด้วยลูกตุ้มหนักแขวนไว้ด้วยเชือก เพื่อใช้วัดการ
เต้นของชีพจร เครื่องมือนี้ ต่อมาภายหลังได้มีการแก้ไขและปรับปรุงดีขึ้นจนสามารถใช้เป็นเครื่องวัดการเต้น
ของชีพจร ว่าเต้นแรงหรือช้าได้ถูกต้อง
       กาลิเลโอ สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งปีซ่า และได้เป็นศาสตราจารย์ทางวิชาคำนวณที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1589 เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปาตัว ปี ค.ศ. 1573 ซึ่งเป็นปีแรกที่เขา
ค้นพบความสำเร็จในการสร้างกฎแห่งการแกว่งของลูกตุ้มดังกล่าว
       กาลิเลโอ มิใช่จะเป็นแต่เพียงนักดาราศาสตร์อย่างเดียว เขาได้ชื่อว่าเป็นนักประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์
สำเร็จขึ้นเป็นคนแรกด้วยโทรทัศน์นี่เองที่เขาได้พบภูเขาในดวงจันทร์, ดาวเล็ก ๆ ของดาวพระเสาร์, ช่วงระยะ
กลับไปมาของดาวพระศุกร์ และจุดเล็ก ๆ ในดวงอาทิตย์ กล้องอันนี้เขาได้มอบให้เป็นสมบัติของแกรนดยุคแห่ง
เมืองเวนิช และเดี๋ยวนี้ กล้องนั้นก็ยังคงอยู่ ณ เมืองฟลอเรนซ์
       นอกจากนี้ กาลิเลโอยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องชั่งที่เกี่ยวกับความกดของน้ำ และพยายามที่จะ
สร้างเครื่องวัดกำหนดความเร็วของแสง โดยใช้ตะเกียงไฟแกว่งระหว่างที่ตั้งสองจุดแต่ยังไม่ทันเป็นผลสำเร็จ
       ผลงานของเขาที่ได้รับการยกย่อง รวมทั้งการวิพากษ์ติเตียนก็ได้แก่ ทฤษฎีเรื่องวัถุตกจากที่สูงถึงพื้น
พร้อมกันซึ่งเป็นการขัดแย้งกับทฤษฎีของอะริสโตเติ้ล เพราะอะริสดโตเติ้ลสอนว่า "ของสองสิ่ง น้ำหนักไม่เท่า
กัน เมื่อโยนลงมาจากที่สูงจะตกถึงพื้นไม่พร้อมกัน ของหนักจะตกถึงก่อนของเบา คือถ้ายิ่งหนักมากก็ยิงตกลง
ถึงเร็ว" แต่ทฤษฎีของกาลิเลโอแย้งว่า "ไม่ว่าวัตถุนั้นจะหนักเบากว่า สักเท่าไรก็ตาม ถ้าเป็นแร่ธาตุชนิดเดียว
กัน เมื่อโยนลงมาจากที่สูงพร้อมกันวัตถุทั้งสองนั้น ย่อมจะตกถึงพื้นดินพร้อมกัน
       และกาลิเลโอก็ได้พิสูจน์ทฤษฎีในเรื่องนี้ของเขาต่อหน้าบรรดานักปราชญ์ และศาสตราจารย์รวมทั้ง
ประชาชนผู้สนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อหักล้างทฤษฎีของอะริสโตเติ้ลโดยเขาขึ้นทดลองทิ้งของหนัก และเขาจาก
ยอดหอเอนเมืองปีซ่า ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มศัตรู ที่ยังเชื่อคำสอนของอะริโตเติ้ลให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้
รับการยกย่องจากพวกหัวใหม่ขึ้นด้วย แต่พวกเก่าที่ยังเชื่อในทฤษฎีของอะริสโตเติ้ลขณะนั้นยังมีจำนวนมาก
กว่า จนกระทั่งกาลิเลโอไม่สามารถจะอยู่ในเมืองปีซ่าได้
       กาลิเลโอต้องออกจากเมืองปีซ่า ไปเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปาดัว ณ ที่นั้น กาลิเลโอได้ทำ
การสอนและทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์กับการประดิษฐ์ของใหม่ ๆ ขึ้นอยู่ถึง 18 ปี ในระยะนั้นได้มีผู้งัด
เอาทฤษฎีของเคปเลอร์ขึ้นมาถกเถียงกัน ปรากฏว่ามีคนเชื่อทฤษฎีใหม่นี้ก็มาก แต่ในราวปี ค.ศ. 1600 ศิษย์
ของเคปเลอร์คนหนึ่งชื่อบรูโน ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในทฤษฎีของเคปเลอร์มากเกินไป ต้องถูกเผาทั้งเป็นในกรณีถูก
กล่าวหาว่าลบหลู่ศาสนา
       กาลิเลโอก็เช่นเดียวกันทฤษฎีใหม่ของเขาที่สร้างขึ้นกลายเป็นข้อกล่าวหาทำนองว่า เขาลบหลู่ศาสนา
หรือหลู่คำสอนของนักปราชญ์รุ่นก่อนเกี่ยวข้องกับทางศาสนา เขามีความคิดริเริ่มอย่างเดียวกับเคปเลอร์และเขา
เคยเขียนจดหมาย เล่าถึงการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ของเขาไปให้เคปเลอร์ความว่า
       "พวกเหล่านี้ ช่างโง่และน่าสมเพท เขามองกล้องของเราดูราวกับว่ากล้องของเราทำด้วยของวิเศษที่
บันดาลให้สิ่งต่าง ๆ ในโลกปรากฏให้เห็นได้ง่าย ๆ ฉะนั้น"
       กาลิเลโอพยายามที่จะชักจูงให้คนที่ฝังหัวเชื่อลัทธิเก่า ๆ และหลงทฤษฎีผิด ๆ บางอย่าง มาหาข้อเท็จ
จริงจากเขาอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์ เขาก็พยายามเชื้อเชิญให้พวกที่เชื่อลัทธิอะริสโตเติ้ลมาส่องดูแต่ไม่มีใคร
ยอมรับคำเชื้อเชิญ พวกเขาเหล่านี้กลับมาตั้งหน้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับกาลิเลโอมากขึ้น
       กาลิเลโอได้รับการยกย่องในผลงานทางทฤษฎีแห่งการเคลื่อนที่อีกข้อหนึ่ง ได้รับการพิสูจน์และแถลง
ต่อมาภายหลังโดย เซอร์ไอแชค นิวตัน ให้เป็นกฎของเขา และได้แสดงให้เห็นวิธีโค้งว่า เป็นรูปไข่ของสิ่งที่
ขว้างหรือยิงออกไป
       กาลิเลโอเชื่อในทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสในข้อที่ว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ และหมุนรอบตัวเองมิใช่
ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกตามที่ศาสนาบัญญัติ ข้อนี้ก็เป็นเหตุให้เขาเป็นปรปักษ์ต่อศาสนา เพราะความเป็นคน
หัวใหม่ของเขา
       และเขาได้เขียนเรื่อง Letters on the Solar อันเป็นข้อสนับสนุนในทางทฤษฎีของโคเปอร์นิคัส ด้วย
เหตุนี้ เขาจึงถูกพวกบาทหลวงคริสเตียนพากันคว่ำบาตรเขาและลงความเห็นว่ากาลิเลโอเป็นคนนอกศาสนา
ทำให้เขาต้องสูญเสียหน้าที่ทางมหาวิทยาลัยทั้งถูกจับกุมไปขังทรมานอยู่ในคุกเป็นเวลานานด้วย
       เมื่อเขากลับมาที่อาร์เซตรีถึงแม้ว่านัตย์ตาทั้งสองข้างของเขาจะเกิดพิการขึ้น เขาก็ยังคงมุ่งมั่นในผล
งานของเขาต่อไปอีก เขาทำให้นักวิทยาศาสตร์หัวใหม่ต่อมาเชื่อถือเขามาก เขาสอนให้ศิษย์คนหนึ่งของเขาชื่อ
โทรลิเซลลี่ ประดิษฐ์บารอมิเตอร์ ขึ้นตามทฤษฎีของเขา ในขณะที่เขาตาบอดแล้ว เป็นผลสำเร็จขึ้นได้
       อย่างไรก็ตาม กาลิเลโอ กาลิเลอิ จัดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ มากที่สุดใน
บรรดานักวิทยาศาสตร์ด้วยกัน แม้แต่เมื่อเขาสู่วัยชราสังขารร่วงโรยเขาก็ยังถูกทางศาสนาคุกคามชีวิตเขาอีก
แต่เมื่อเขาถึงแก่กรรมลงศพของเขาได้นำไปฝังยังสุสานแห่งโบสถ์ซางตาครอส์เมืองฟลอเรนซ์ และกลับได้มีการ
สร้างอนุสาวรีย์ของเขา ไว้บนหลุมฝังศพนี้เพื่อสดุดีในคุณงามความดีของเขา

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์