ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี


ประวัติและผลงาน
     ท่านเป็นชาวอิตาเลียน นามเดิม โคราโด เฟโรจี ท่านได้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุล
เป็นศิลป พีระศรีเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทย จับท่านในฐานะชาวอิตาเลียนพลเมือง
ของประเทศสัมพันธมิตร หลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้นได้เจรจาขอให้ปล่อยตัวท่าน ท่านเกิดวันที่ 15
ก.ย 2435 ที่ต.ซานยิโอวานนี เมืองฟลอเรนซ์
     ท่านจบการศึกษาวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมจากวิทยาลัยศิลปะแห่งฟลอเรนต์ อยู่ที่นั้นท่านไทำประ
ติมากรรมที่มีชื่อเสียงมาก จึงได้รับตำแหน่งศาตราจารย์ตั้งแต่อายุยังน้อย
      เมื่อรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชประสงค์จะได้นายชั่งปั้นจากต่างประเทศมาทำงานและฝึกสอนให้คนไทย ได้
ติดต่อรัฐบาลอิตาลีให้คัดเลือกบุคคลผู้มีฝีมือเข้ามารับราชการในเมืองไทย รัฐบาลอิตาลีได้ส่งศาสตราจารย์ศิลป
พีระศรี ท่านได้เข้าทำงานตำแหน่งช่างปั้น กรมศิลปากร กระทรวงวัง เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2466พ.ศ.กระทรวงวังให้
มีการศึกษาวิชาประติมากรรมท่านจึงดำรงตำแหน่งอาจารย์ช่างปั้นหล่อแผนกศิลปากรสถานแห่งราชบัณฑิตย
สภา พ.ศ. 2476 ท่านได้ร่วมกับหลวงวิจิตรวาทการ และพระสาโรชรัตนนิมมานก์ก่อตั้ง ร.ร.ศิลปากรแผนกชั่งขึ้น
ในกรมศิลปากร พ.ศ.2481 กระทรวงธรรมการได้ตั้ง ร.ร.ศิลปากรขึ้นท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากอง ร.ร.ศิล
ปากรและยังได้เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงในการวางระเบียบการศึกษาแก่นักเรียนศิลปะ เป็นผู้จัดวางหลักสูตร
การศึกษาศิลปะให้ได้มาตรฐานสากลอีกด้วย พ.ศ.2485 กรมศิลปากรได้แยกจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับ
สำนักนายกรัฐมนตรี ท่านได้เป็นผู้บริหารโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประณีตศิลป
กรรม พ.ศ. 2486 โรงเรียนประณีตศิลปกรรมได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยกรมศิลปากรในระยะแรกมีเพียง 2
คณะท่านได้เป็นคณะบดีทั้ง 2 คณะ พ.ศ. 2492 ท่านได้เดินทางกลับอิตาลี สาเหตุเงินเอนเท่าเดิม ไม่พอยังชีพแม้
จะถีบรถจักรยานมาทำงานต่อมารัฐบาลไทยได้ปรับปรุงเงินเดือนท่านจึงเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.
2493 และได้อยู่เมืองไทยจนถึงแก่กรรม

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์