<%@ Language=VBScript %><% response.buffer=true %>News : MTEC2004
สาระน่ารู้
 
รีไซเคิล "ลังน้ำอัดลม" สู่ "ฝาครอบถังเบียร์"
: อีกทางเลือกลดขยะพลาสติก
 
       ในยุคการค้าเสรี การแข่งขันของตลาดน้ำดำ หรือ "น้ำอัดลม" เป็นไปอย่างเข้มข้น สังเกตได้จากการโหมโฆษณาผ่านสื่อ หรือผ่านการเป็นผู้สนับสนุน (sponsor) ที่มีให้เห็นกันเจนตา ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันคนไทยหันมานิยมบริโภคน้ำอัดลมมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว

       หากจะมองอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับการขนส่งน้ำอัดลม ที่เรียกว่า "ลังพลาสติก" หรือ "ลังน้ำอัดลม" ก็จะเห็นได้ว่า เมื่อความต้องการบริโภคน้ำอัดลมมีมากเพียงใด ย่อมส่งผลต่อสัดส่วนการใช้ลังพลาสติกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ทราบหรือไม่ว่า ลังพลาสติกเหล่านี้มีวันเสื่อมสภาพเช่นกัน และเมื่อถึงวันหมดอายุ ก็จะกลายเป็น "ขยะพลาสติก" ชิ้นย่อมๆ นั่นเอง
   
        โดยทั่วไป ลังพลาสติก 1 ลัง มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 7-8 ปี ขณะที่ความต้องการใช้ลังพลาสติกมีประมาณ 200,000-300,000 ลัง/ปี หรือ 300-450 ตัน/ปี ลองคิดดูว่าเมื่อครบอายุการใช้งานจะมีขยะพลาสติกเหล่านี้มากเพียงใด ทั้งนี้ยังไม่นับรวมกรณีลังแตกหักหรือสีหม่นหมอง ซึ่งต้องโละทิ้งก่อนกำหนด

       แต่ใช่ว่า ขยะพลาสติก เหล่านี้จะไร้ประโยชน์ทีเดียว เราสามารถแปรรูปหรือรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้
 
 
       จากแนวคิดดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ ผศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล และนายศุภชัย งามศิลปเสถียร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาสมบัติของลังพลาสติกสำหรับขนส่งขวดน้ำอัดลมเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่

       ลังพลาสติกสำหรับขนส่งน้ำอัดลมเป็นพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) ทีมวิจัยได้ศึกษาสมบัติทางกล ทางกายภาพ ความสามารถในการขึ้นรูป และการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ โดยพบว่า ดัชนีการไหล เปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดแตกหัก การทนต่อแรงกด และการทนต่อแรงกระแทกของลัง มีค่าลดลงเมื่ออายุการใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของลังพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน แสง และแรงกระแทกระหว่างที่ใช้งาน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพอลิเมอร์

       สมบัติด้อยดังกล่าวของลัง HDPE ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ โดยการผสมกับสารเพิ่มความเสถียร "Recyclossorb 550" (R550) และเอทิลีนไวนิลอะซิเตดโคโพลิเมอร์ (EVA) ซึ่ง
การเติม EVA จะช่วยปรับปรุงเปอร์เซ็นต์การยืดตัวที่จุดแตกหัก และการทนแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงสามารถนำกลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อีก
        นอกจากนี้ ทางทีมวิจัยได้นำพอลิเมอร์ผสมของลัง HDPE ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว กับสารปรับสภาพทั้งสองชนิดไปขึ้นรูปเป็นฝาครอบถังเบียร์โดยผ่านกระบวนการฉีด ฝาครอบถังเบียร์ที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้า
 
 
       จากการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ฝาครอบถังเบียร์ เป็นเพียงประโยชน์อย่างหนึ่งที่ได้จากการรีไซเคิล "ลังน้ำอัดลม" ผลงานศึกษาชิ้นนี้จะเป็นบันไดขั้นต้นเพื่อต่อยอดการศึกษาประโยชน์ด้านอื่นๆ จากลังพลาสติกได้อีก บางทีเราอาจได้เห็นและได้ใช้ชิ้นงานใหม่ๆ ที่เกิดจาก "ขยะพลาสติก" เหล่านี้อีกก็เป็นได้
 
 
 

Copyright © 1997-2005,MTEC,NSTDA. All rights reserved.