แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการชนในสองมิติ

    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด

1. วัตถุมีมวลไม่เท่ากันชนกันในสองมิติแบบยืดหยุ่น ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นจริง
มุมที่วัตถุแยกออกจากกันเท่ากับ 90 องศา
ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับหลังชน
วัตถุชนกันในแนวไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล
ผลรวมพลังงานจลน์คงตัว

2. การชนกันของวัตถุในสองมิติแบบไม่ยืดหยุ่น จะทำให้ผลรวมของโมเมนตัมและผลรวมของพลังงานจลน์ มีค่าอย่างไร ตามลำดับ
คงตัว, ไม่คงตัว
ไม่คงตัว, คงตัว
คงตัว, คงตัว
ไม่คงตัว, ไม่คงตัว

3. ในกรนีมวล m1 ความเร็ว u1 ชนกับมวล m2 ซึ่งอยู่นิ่ง ถ้า v1, v2 เป็นความเร็วของมวล m1 และ m2 หลังการชนตามลำดับ v1, v2 จะทำมุม 90 องศา ต่อกันเมื่อใด
   1. เมื่อชนกันแบบยืดหยุ่น
   2. เมื่อ m1 = m2
   3. เมื่อการชนไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล คำตอบที่ถูกต้องคือ
ข้อ 1 และ ข้อ 2
ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้อ 1 และ ข้อ 3
ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3

4. แก๊สโมเมลกุลหนึ่งมีอัตราเร็ว 300 เมตรต่อวินาที ชนแบบยืดหยุ่นกับอีกโมเลกุลหนึ่งซึ่งอยู่นิ่งและมีมวลเท่ากันภายหลังการชนโมเลกุลแรกวิ่งไปในทิศทำมุม 30 องศา กับแนวเดิม โมเลกุลหลังจะวิ่งทำมุมเท่าไรกับแนวเดิม
90 องศา
60 องศา
45 องศา
30 องศา

5. จากโจทย์ข้อ 4 ถ้าโมเลกุลหลังมีอัตราเร็ว 150 เมตรต่อวินาที โมเลกุลแรกจะมีอัตราเร็วเท่าไร
675         m/s
150 m/s
150         m/s
15   m/s

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

ผู้จัดทำ

   นายสมพงษ์  โพธิ์แก้ว

การศึกษา  
   ประถมศึกษา       
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
   มัธยมศึกษา        
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
   อุดมศึกษา          
กศ.บ.(ฟิสิกส์)  วศ.บางแสน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
                           กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา - ฟิสิกส์)  ม.บูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
                              ตำบลลาดขวาง   อำเภอบ้านโพธิ์
                                   จังหวัดฉะเชิงเทรา
                                          24140

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์