แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้  
   1. โมเมนตัมคือปริมาณที่ใช้บอกสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ
   2. โมเมนตัมมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลกับความเร็วของวัตถุนั้น ข้อความใดเหมาะสมที่สุด
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก ข้อ 1 ทำให้ความหมายข้อ 2 ชัดเจน
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก ข้อ 2 ทำให้ความหมายข้อ 1 ชัดเจน
ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด
ข้อ 1 ผิด ข้อ 2 ถูก

2. เมื่อเราเหยียบคันเร่ง เพื่อให้รถยนต์มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ปริมาณใดต่อไปนี้มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
พลังงานศักย์ของรถยนต์
พลังงานจลน์ของรถยนต์
โมเมนตัมของรถยนต์
ความเร่งของรถยนต์

3. ข้อใดบอกความหมายของโมเมนตัมไม่ถูกต้อง
มีทิศเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ
เป็นปริมาณเวกเตอร์ขึ้นกับมวลและความเร็ว
เป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว
เป็นปริมาณสเกลาร์

4. ข้อใดบอกความหมายเกี่ยวกับแรงลัพธ์ไม่ถูกต้อง
เป็นปริมาณที่ทำให้วัตถุมีความเร่ง
เท่ากับผลคูลของมวลและความเร่ง
คืออัตราการเปลี่ยนโมเมนตัม
คือการดลหรือโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป

5. นักฟุตบอลเตะบอล ที่มีมวล 0.5 กิโลกรัม ซึ่งวางอยู่นิ่งด้วยแรง 100 นิวตัน ใช้เวลาขณะเท้ากระทบบอลเพียง 0.2 วินาที ลูกบอลจะเคลื่อนที่จากปลายเท้า ด้วยความเร็วเท่าไร
0.001 m/s
10 m/s
40 m/s
250 m/s

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง
                                                          

 

ผู้จัดทำ

   นายสมพงษ์  โพธิ์แก้ว

การศึกษา  
   ประถมศึกษา       
โรงเรียนวัดเทพนิมิตร  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
   มัธยมศึกษา        
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
   อุดมศึกษา          
กศ.บ.(ฟิสิกส์)  วศ.บางแสน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี
                           กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา - ฟิสิกส์)  ม.บูรพา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
                              ตำบลลาดขวาง   อำเภอบ้านโพธิ์
                                   จังหวัดฉะเชิงเทรา
                                          24140

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์