index 178

 

 

โลหะวิทยากายภาพ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรพันธ์ สิทธิพงศ์

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ประวัติและเครื่องมือของนักโลหะ  1

1.1  ความนำ  1

1.2  ประวัติของวิชา   1

1.3  ขอบข่ายของวิชา   4

1.4  เครื่องมือของนักโลหะ   4

1.4.1  เครื่องมือวัดอุณหภูมิระบบเชิงกล   5

1.4.2  เครื่องมือวัดอุณหภูมิระบบไฟฟ้า  8

1.5 กล้องจุลทรรศน์   18

1.6  เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ   22

1.7  การวัดค่าความต้านทานแรงดึงของวัสดุ   30

1.8  การทดสอบการตกกระทบ   38

1.9  การทดสอบความล้า   39

1.10  การทดสอบการคืบตัว  41

1.11  การทดสอบโดยไม่ทำลายสภาพ   41

1.12 วิธีตรวจสอบโดยใช้รังสี    42

1.13  วิธีตรวจสอบโดยใช้ผงแม่เหล็ก  45

1.14  การตรวจสอบโดยใช้สารเรืองแสง   47

1.15  การตรวจสอบโดยคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค  49

1.16  การตรวจสอบโดยกระแสเอ็ดดี้   51

1.17  การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายสามมิติ   51

1.18  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 1    53

หน่วยที่ 2  โครงสร้างของโลหะและการเกิดผลึก   55

2.1   กล่าวนำ  55

2.2  โครงสร้างอะตอม   55

2.3  ทฤษฎีโครงสร้างอะตอม   55

2.4  แรงดึงดูดระหว่างอะตอม   59

2.5  ลักษณะการรวมตัวของอะตอม  67

2.6  โครงสร้างผลึก   73

2.7  ระนาบและทิศทางของผลึก  88

2.8  การโปรเจคภาพแบบสเตริโอกราฟิคส์   91

2.9  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของผลึก  95

2.10  วิธีตรวจสอบโครงสร้างภายในของผลึก  97

2.11  ความไม่สมบูรณ์ของผลึกและการเคลื่อนไหวของอะตอม   103

2.12  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 2  108

หน่วยที่ 3  การเสียรูปถาวร   111

3.1  บทนำ   111

3.2  การเสียรูปร่างโดยการเลื่อน   111

3.3  กลไกของการเลื่อน   113

3.4  การเลื่อนในโครงผลึกแบบต่างๆ   117

3.5  การเสียรูปร่างจากการบิด   118

3.6  ข้อแตกต่างของการเลื่อนและการบิด   118

3.7  การแตกหัก    120

3.8  การเลื่อน การบิด  และการแตกหัก   120

3.9  วัสดุหลายผลึก   120

3.10  ผลของการปฏิบัติงานเ็ย็นที่มีต่อคุณสมบัติของโลหะ   121

3.11  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 3   123

หน่วยที่ 4   การอบอ่อนและงานขึ้นรูปร้อน   125

4.1  บทนำ   125

4.2  การคืนตัว   125

4.3  การเกิดผลึกใหม่   126

4.4  ระดับอุณหภูมิของการตกผลึกใหม่   128

4.5  การเติบโตของเกรน   131

4.8  ขนาดเกรน   131

4.7  ผลต่อคุณสมบัติ   136

4.8  จุดแบ่งระหว่างงานรีดร้อนกับงานรีดเย็น   136

4.9  งานรีดร้อนต่องานรีดเย็น   138

4.10  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 4   141

หน่วยที่ 5  การก่อตัวของโลหะผสม  142

5.1  บทนำ   142

5.2  การจัดแบ่งกลุ่มของโลหะผสม   142

5.3  สารละลายของแข็ง   143

5.4  ชนิดของสารละลายของแข็ง   145

5.5  สารประกอบ   151

5.6  การตกผลึกของโลหะ   153

5.7  ผลของขนาดเกรน   154

5.8  เม็ดเกรนและขอบเกรน   156

5.9  ลักษณะของโครงสร้างเกรนในแบบหล่อ   156

5.10  แบบฝึกหัดท้่ายหน่วยเรียนที่ 5   157

หน่วยที่ 6  แผนภาพสมดุล   158

6.1  บทนำ   158

6.2  กราฟชนิดที่ 1 โลหะทั้งสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์

ในสภาพของเหลวและของแข็ง   161

6.3  กฎข้อที่ 1 การหาสัดส่วนผสมทางเคมีของเฟส   164

6.4  กฎข้อที่ 2 การหาปริมาณของเฟส   165

6.5  การเย็นตัวของสารละลายของแข็งในภาวะสมดุล   166

6.6  การแพร่ของอะตอม   167

6.7  การเย็นตัวอย่างไม่สมดุลของน้ำโลหะและการเกิดแกน   168

6.8  การปรับโครงสร้างให้เป็นเนื้อเดียว   169

6.9  คุณสมบัติของโลหะผสมในภาวะสารละลายของแข็ง   170

6.10  การแปรค่าของกราฟแบบที่ 1   171

6.11  กราฟชนิดที่ 2 โลหะสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์

ในภาวะของเหลว  และไม่สามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้ เลยในภาวะของแข็ง   172

6.12  กราฟชนิดที่ 3 โลหะสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์  

ในภาวะของเหลว  แต่มีบางส่วนเท่านั้นที่สามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้ในสภาพของแข็ง   179

6.13  คุณสมบัติของโลหะผสมที่มีของผสมยูเทคติกประกอบอยู่   187

6.14  การแยกแข็ง   188

6.15  กราฟชนิดที่ 4 การเกิดสารประกอบ   191

6.16  กราฟชนิดที่ 5 การเกิดปฏิกิริยาเพอริเทคติก   194

6.17  กราฟชนิดที่ 6 โลหะสองชนิดสามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้บ้างในภาวะของแข็ง 

การเกิดปฏิกิริยาโมโนเทคติก   199

6.18  กราฟชนิดที่ 7 โลหะสองชนิดไม่สามารถหลอมละลายเข้าด้วยกันได้เลยทั้งในสถานะของเหลวและของแข็ง  203

6.19  ความสัมพันธ์ระหว่างไดอะแกรมแต่ละแบบ   204

6.20  อันยรูป   206

6.21  การจัดระเบียบของโครงผลึก   206

6.22  ปฏิกิริยายูเทคตอย    209

6.23  ปฏิกิริยาเพอริเทคตอย   211

6.24  แผนภาพการสมดุลที่ัซับซ้อน   214

6.25  แผนภาพเฟสของโลหะผสมบางคู่ที่ควรรู้จัก   216

6.26  แผนภาพเฟสของระบบโลหะผสม 3 ธาตุ   222

6.27  คุณสมบัติของโลหะผสม   222

6.28  กฎของกิบบ์เกี่ยวกับเฟส   224

6.29  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 6  226

หน่วยที่ 7  แผนภาพสมดุลของเหล็-เหล็กคาร์ไบด์   233

7.1  บทนำ   233

7.2  การผลิตเหล็กอ่อน   234

7.3  คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากเหล็กอ่อน   235

7.4  แผนภาพสมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์   238

7.5  คำนิยามของโครงสร้างสำคัญ   241

7.6  ปริมาณคาร์บอนที่สามารถละลายในเหล็กได้   242

7.7  การเย็นตัวอย่างช้าๆ ของน้ำเหล็กกล้า  244

7.8  แนวเส้นอุณหภูมิวิกฤติ   250

7.9  การจัดแบ่งชนิดของเหล็กกล้า   251

7.10  ผลของธาตุผสมที่มีต่อคุณภาพของเหล็ก   253

7.11 แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 7   256

หน่วยที่่ 8  การอบชุบโลหะด้วยความร้อน   258

8.1  บทนำ   258

8.2  การอบอ่อนเต็มที่   258

8.3  โครงสร้างเม็ดกลม   261

8.4  การอบคายความเค้น   262

8.5  การอบอ่อนขบวนการ   263

8.6  การปรับสภาพปกติ   263

8.7  การชุบแข็ง  265

8.8  แผนภาพการเปลี่ยนแปลงโดยอุณหภูมิคงที่   269

8.9  การเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเพียไลท์และเบนไนท์   273

8.10 เส้นโค้งการเย็นตัว และ I-T  ไดอะแกรม  276

8.11  การเปลี่ยนโครงสร้างระหว่างการเย็นตัวอย่างต่อเนื่อง   280

8.12  ตำแหน่งบนเส้นโค้ง I-T   283

8.13  อุณหภูมิของการชุบแข็งหรืออุณหภูมิออสติไนท์   287

8.14  ความเป็นเอกพันธ์ของโครงสร้างออสติไนท์  288

8.15  กลไกของการดึงความร้อนออกในช่วงของการชุบ   289

8.16  สารตัวกลางที่ใช้ชุบ   290

8.17  อุณหภูมิของตัวกลางที่ใช้ชุบ  292

8.18  ลักษณะของผิวหน้าชิ้นงาน  293

8.19  ขนาดและมวลของชิ้นงาน  294

8.20  ค่าความสามารถในการชุบแข็งได้ลึก   300

8.21  การใช้ประโยชน์ของข้อมูลการซึมลึกของความแข็ง   304

8.22  การคืนตัว  305

8.23  การชุบแข็งสองชั้น  310

8.24  ออสเทมเปอริง  310

8.25  การชุบแข็งแบบมาร์เทมเปอริง  312

8.26  การชุบแข็งผิว  313

8.27  การเติมคาร์บอน  313

8.28  การเติมไนโตรเจน   317

8.29  การเติมคาร์บอนและไนโตรเจน   320

8.30  การชุบแข็งด้วยเปลวไฟ  321

8.31  การชุบแข็งโดยการเหนี่ยวนำ  323

8.32   ความเค้นตกค้าง   324

8.33  การชุบแข็งเหล็กกล้าผสมคาร์บอน   335

8.34  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 8   337

หน่วยที่ 9  เหล็กและการถลุง  340

9.1  บทนำ   340

9.2  สินแร่เหล็ก   340

9.3  แหล่งแร่เหล็กของโลก   341

9.4  การถลุงสินแร่เหล็ก   343

9.5  ผลของธาตุผสมต่างๆ ในเหล็กดิบ   346

9.6  คุณสมบัิติและการผลิตเหล็กอ่อน  348

9.7  กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า   349

9.8  การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเบสเซมเมอร์   351

9.9  กระบวนการออกซิเจน   354

9.10  การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตากระทะ   357

9.11  การผลิตเหล็กกล้าโดยใช้เตาไฟฟ้า   359

9.12  การถลุงเหล็กหล่อ   363

9.13  การถลุงเหล็กเืพื่อให้ได้เหล็กพรุน   366

9.14  แบบฝึกหัดท้ายหน่วยเรียนที่ 9   368

หนังสืออ้างอิง  369

 

 

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

.

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์