index 183

 

สารบาญ

คำปรารภ  (1)

อักษรย่อชื่อคัมภีร์  (9)

สารบาญ  (11)

ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน   1

ภาค 1  มัชเฌนธรรมเทศนา

ตอน 1  ชีวิตคืออะไร?  

บทที่ 1  ขันธ์ 5  15

บทที่ 2  อายตนะ 6  33

ตอน 2 ชีวิตเป็นอย่างไร ?

บทที่ 3  ไตรลักษณ์  67

ตอน 3  ชีวิตเป็นไปอย่างไร ?

บทที่ 4 ปฏิจจสมุปบาท  79

บทที่ 5  กรรม  151

ตอน 4  ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ?

บทที่ 6  นิพพาน  223

บทที่ 7  ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน  261

บทที่ 8 สมถะ  วิปัสสนา เจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ  305

บทที่ 9  หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน  323

บทที่ 10  บทสรุป  ข้อควรทราบเกี่ยวกับนิพพาน  371

บทที่ 11  ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  395

บทที่ 12  ศีลกับเจตนารมณ์ของสังคม  431

บทที่ 13 เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฎิหาริย์  และเทวดา  455

บทที่ 14  ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ตัณหา-ฉันทะ  485

บทที่ 15  ความสุข  529

ภาค 2 มัชฌิมาปฏิปทา

ตอน 5 ชีวิตควรเป็นอย่างไร?  

บทที่ 16  บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา  569

ทที่ 17  บุพภาคของการศึกษา 1 ปรโตโฆสะที่ดี- กัลยาณมิตร  621

บทที่ 18  บุพภาคของการศึกษา 2 โยนิโสมนสิการ  667

บทที่ 19  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : หมวดปัญญา  733

บทที่ 20  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 : หมวดศีล  757

บทที่ 21  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 : หมวดสมาธิ  799

บทสรุป

บทที่ 22  อริยสัจ 4  893

บันทึกของผู้เขียน  925

บรรณานุกรม  935

ดัชนี  941

สารบาญพิสดาร

"พุทธธรรม"

คำปรารภ  (1)

อักษรย่อชื่อคัมภีร์  (9)

สารบาญ  (11)

สารบาญพิสดาร  (13)

-สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน  1

ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม  6

ภาค 1  มัชเฌนธรรมเทศนา

ตอน 1  ชีวิตคืออะไร?   15-65

บทที่ 1 ขันธ์ 5 ส่วนประกอบ 5 อย่างของชีวิต  15-31

-ตัวสภาวะ  15

-ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่างๆ  24

-ขันธ์ 5  กับอุปทานขันธ์ 5  หรือ ชีวิตกับชีวิตซึ่งเป็นปัญหา  27

-คุณค่าทางจริยธรรม  28

-บันทึกพิเศษท้ายบท ความรู้ประกอบเกี่ยวกับขันธ์ 5  30

บทที่ 2  อายตนะ 6 แดนรับรู้และเสพเสวยโลก  33-65

-ตัวสภาวะ   34

-ประเภทและระดับของความรู้  42

ก.  จำแนกโดยสภาวะ  หรือโดยธรรมชาติของความรู้  42

ข.  จำแนกโดยทางรับรู้  45

ค.  จำแนกโดยพัฒนาการทางปัญญา  49

ง.  จำแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์  53

-ความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้  54

ก. สัจจะ 2 ระดับ  54

ข. วิปลาส 3  56

-พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ  57

-คุณค่าทางจริยธรรม  63

ตอนที่ 2  ชีวิตเป็นอย่างไร ?  67-78

บทที่ 3 ไตรลักษณ์ ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง  67-78

-ตัวกฎหรือตัวสภาวะ  67

-คุณค่าทางจริยธรรม  71

ตอนที่ 3  ชีวิตเป็นอย่างไร ?  79-222

บทที่  4  ปฏิจจสมุปบาท การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ  จึงเกิดมี  79-150

-ตัวกฎหรือตัวสภาวะ  79

1.  ฐานะและความสำคัญ  79

2.  ตัวบทและแบบความสัมพันธ์ในปฏิจจสมุปบาท  81

3.  การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาท  84

4.  ความหมายอันสรุป เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น  87

5. คำอธิบายตามแบบ  96

ก.  หัวข้อและโครงรูป  96

ข.  คำจำกัดความองค์ประกอบหรือหัวข้อตามลำดับ  97

ค.  ตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุด  99

6.  ความหมายในชีวิตประจำวัน  107

-ความหมายเชิงอธิบาย  109

-คำอธิบายแสดงความสัมพันธ์อย่างง่าย  110

-ตัวอย่างกรณีปลีกย่อยในชีวิตประจำวัน  119

7. ความหมายลึกซึ้งขององค์ธรรมบางข้อ  121

-ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชเฌนธรรมเทศนา  129

-ปฏิจจสมุปบาทในฐานะปัจจยาการทางสังคม  137

-หมายเหตุ การตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท  140

-บันทึกพิเศษท้ายบท 

บันทึกที่ 1 ตัวเรา  ของเรา  ตัวกู  ของกู  143

บันทึกที่ 2 :  เกิดและตายแบบปัจจุบัน  145

บันทึกที่ 3 :  ปฏิจจสมุปบาทแนวอภิธรรม  146

บันทึกที่ 4 :  ปัญหาการแปลคำว่า "นิโรธ"  149

บันทึกที่ 5 :  ความหมายย่อขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาท  150

บทที่ 5  กรรม  ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท  151-222

-ความนำ  151

-กฎแห่งกรรม  152

-ความหมายและประเภทของกรรม  157

-ปัญหาเกี่ยวกับความดี-ความชั่ว  162

ก.  ความหมายของกุศลและอกุศล  163

ข.  ข้อควรทราบพิเศษเกี่ยวกับกุศลแลอกุศล   167

1 กุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่กันได้  167

2 บุญและบาป  กับ กุศล และอกุศล  168

ค.  เกณฑ์วินิจฉัยกรรมดี-กรรมชั่ว  171

-ปัญหาเกี่ยวกับการให้ผลของกรรมดี-กรรมชั่ว  187

-ผลกรรมในช่วงกว้างไกล  193

-ข้อควรทราบพิเศษเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด  204

1) สุขทุกข์ ใครทำให้  204

2 เชื่ออย่างไรผิดหลักกรรม  205

3 กรรมชำระล้างได้อย่างไร  207

4) กรรมกับอนัตตา  ขัดกันหรือไม่  209

-คุณค่าทางจริยธรรม  213

-บันทึกพิเศษท้ายบท กรรม12  219

ตอนที่ 4  ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร  223-565

บทที่ 6  วิชชา  วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  นิพพาน  ประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้จากชีวิตนี้  223-260

-กระบวนธรรมดับทุกข์  หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรจวาร  224

-ภาวะแห่งนิพพาน  229

-ภาวะของผู้บรรลุนิพพาน  241

1. ภาวะทางปัญญา  242

2. ภาวะทางจิต  244

3. ภาวะทางความประพฤติ  หรือการดำเนินชีวิต  250

บทที่ 7 ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน  261-303

1.  ประเภทและระดับของนิพพาน  261

2.  ประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพาน   279

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 8  ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจ  305-322

1.  สมถะ-วิปัสสนา  305

2.  เจโตวิมุตติ-ปัญญาวิมุตติ  308

- บันทึกพิเศษท้ายบท ความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพาน  321

บทที่ 9  หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน  323-370

หลักทั่วไป  323

หลักมาตรฐานด้านสมถะ  333

หลักมาตรฐานด้านวิปัสสนา  343

หลักการปฏิบัติที่จัดเป็นระบบ (สรุปความวิสุทธิมัคค์ 951  หน้า )  359

-บันทึกพิเศษท้ายบท 

บทที่ 10  บทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพาน   371-393

-คุณค่าและลักษณะที่พึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพาน  371

- จุดที่มักเขว  หรือเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพาน  376

- ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพาน  381

บทที่ 11  บทความประกอบที่ 1 ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน  395-430

-ข้อความทั่วไป  และคุณสมบัติโดยสรุป  395

- ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของบุคคลโสดาบัน  417

-บันทึกพิเศษท้ายบท

ทที่ 12  บทความประกอบที่ 2 ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม  431-454

-สรุปความ  444

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 13  บทความประกอบที่ 3  อิทธิปาฏิหาริย์ และเทวดา  455-483

-อิทธิปาฏิหาริย์  459

-เทวดา  466

-สรุปวิธีปฏิบัติ  472

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 14  บทความประกอบที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ  485-528

-ความเข้าใจเบื้องต้น  เพื่อแก้และกันความสับสน  486

-แรงจูงใจในพุทธธรรม ตัณหา-ฉันทะ  490

-ข้อพิจารณาเชิงซับซ้อน  504

บทสรุป  519

บทที่ 15 :  บทความประกอบที่ 5 ความสุข  529-565

-ความสำคัญของความสุข  ในหลักพุทธธรรม  529

-ขั้นหรือประเภทต่างๆ ของความสุข  530

-บทสรุป : วิธีปฏิบัติต่อความสุข  557

-บันทึกพิเศษท้ายบท :

ภาค  2  มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ

หรือทางสายกลาง

ตอนที่ 5 ชีวิตควรเป็นอย่างไร ?   569-892

บทที่ 16 บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา  569-619

-มัชฌิมาปฏิปทาต่อเนื่องจากมัชเฌนธรรมเทศนา  569

1.  จากปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร  สู่มัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรค  578

2.  กระบวนการกุศลธรรมนำสู่วิมุตติ  578

3.  กระบวนการปฏิบัติแบบลำดับขั้นตอน  578

-ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา  581

-บันทึกพิเศษท้ายบท 4  เรื่อง 

บทที่ 17  บุพภาคของการศึกษา  หรือบุพนิมิตแห่งมัชฌิมาปฏิปทา 1 : ปรโตโฆสะที่ดี  621-665

-ปัจจัยแห่งสัมมาทิฎฐิ 2  621

-ปรโตโฆสะ- กัลยาณมิตร วิธีการแห่งศรัทธา (องค์ประกอบภายนอก)  - ความหมาย  622

-ความสำคัญของการมีกัลยาณมิตร  623

-คุณสมบัติของกัลยาณมิตร  627

-การทำหน้าที่ของกัลยาณมิตร จากปรโตโฆสะ  สู่โยนิโสมนสิการ  641

-หลักศรัทธาโดยสรุป  647

-พุทธพจน์แสดงหลักศรัทธา  650

บทที่ 18  บุพภาคของการศึกษา  หรือบุพนิมิตแห่งมัชฺฌิมาปฏิปทา 2 โยนิโสมนสิการ  667-732

-โยนิโสมนสิการ วิธีการแห่งปัญญา (องค์ประกอบภายใน)   667

-ความสำคัญของโยนิโสมนสิการ  669

-ความหมายของโยนิโสมนสิการ  675

-วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ  675

-เตรียมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา  727

-พระรัตนตรัย  729

-บันทึกพิเศษท้ายบท

บทที่ 19  องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 หมวดปัญญา  733-756

1.  สัมมาทิฎฐิ  733

2.  สัมมาสังกัปปะ  748

บทที่ 20 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 : หมวดศีล  757-797

3. 4. 5. สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  คำจำกัดความและความหมาย  757

-เหตุใดความหมายของศีลจึงมีรูปลักษณะเป็นคำปฏิเสธ  761

-ศีลสำหรับประชาชน  767

ก. ศีลพื้นฐาน  768

ข. ศีลเพื่อเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม  774

-หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ  778

ก. การแสวงหาและรักษาทรัพย์  785

ข. ความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถ์ควรมี  786

ค.  การใช้จ่ายทรัพย์  787

* ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับ  ทรัพย์  ชีวิตดีงาม สังคม  ชีวิตพระ   ชีวิตคฤหัสถ์   789

บทที่ 21 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 หมวดสมาธิ  799-891

6. สัมมาวายามะ  799

-คำจำกัดความและความหมาย  799

-ความสำคัญและขอบเขตความสำคัญของความเพียร  800

-การปฏิบัติธรรมอาศัยสภาพแวดล้อม  802

7. สัมมาสติ  803

-คำจำกัดความ  803

-สติในฐานะอัปปมาทธรรม  804

-สติพิจารณาโดยคุณค่าทางสังคม  807

-บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาปัญญา  หรือการกำจัดอาสวกิเลส  808

-สติปัฏฐานในฐานะสัมมาสติ  810

-สาระสำคัญของสติปัฏฐาน  812

-เหตุใดสติที่ตามทันปัจจุบัน จึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา  819

8. สัมมาสมาธิ  824

1 ฐาน  ปทัฏฐาน  และที่หมายของสมาธิ  870

2)  องค์ประกอบร่วมของสมาธิ : องค์ฌาณ  872

3)  เครื่องวัดความพร้อม : อินทรีย์  875

4) สนามปฏิบัติการทางปัญญา : โพชฌงค์  879

5)  ความพร้อมเพรียงขององค์มรรค : ธรรมสามัคคี  885

-บันทึกพิเศษท้ายบท 

บทสรุป

บทที่ 22  อริยสัจ 4  893-924

บันทึกของผู้เขียน  925

บรรณานุกรม  935

ดัชนี  941

แทรกเพิ่ม  

บทที่ 3

-คำอธิบายไตรลักษณ์ตามหลักวิชาในคัมภีร์  70/1

-คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์  70/36

-พุทธพจน์เกี่ยวกับไตรลักษณ์  78/1

บทที่ 4

บันทึกที่ 6 ความหมายของภวตัณหาและวิภวตัณหา   150/1

ดัชนีภาคผนวก  1067


 

 

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

 

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า 293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า 393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484


 

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า 493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529

{mospagebreak}

หน้า 530

{mospagebreak}

หน้า 531

{mospagebreak}

หน้า 532

{mospagebreak}

หน้า 533

{mospagebreak}

หน้า 534

{mospagebreak}

หน้า 535

{mospagebreak}

หน้า 536

{mospagebreak}

หน้า 537

{mospagebreak}

หน้า 538

{mospagebreak}

หน้า 539

{mospagebreak}

หน้า 540

{mospagebreak}

หน้า 541

{mospagebreak}

หน้า 542

{mospagebreak}

หน้า 543

{mospagebreak}

หน้า 544

{mospagebreak}

หน้า 545

{mospagebreak}

หน้า 546

{mospagebreak}

หน้า 547

{mospagebreak}

หน้า 548

{mospagebreak}

หน้า 549

{mospagebreak}

หน้า 550

{mospagebreak}

หน้า 551

{mospagebreak}

หน้า 552

{mospagebreak}

หน้า 553

{mospagebreak}

หน้า 554

{mospagebreak}

หน้า 555

{mospagebreak}

หน้า 556

{mospagebreak}

หน้า 557

{mospagebreak}

หน้า 558

{mospagebreak}

หน้า 559

{mospagebreak}

หน้า 560

{mospagebreak}

หน้า 561

{mospagebreak}

หน้า 562

{mospagebreak}

หน้า 563

{mospagebreak}

หน้า 564

{mospagebreak}

หน้า 565

{mospagebreak}

หน้า 566

{mospagebreak}

หน้า 567

{mospagebreak}

หน้า 568

{mospagebreak}

หน้า 569

{mospagebreak}

หน้า 570

{mospagebreak}

หน้า 571

{mospagebreak}

หน้า 572

{mospagebreak}

หน้า 573

{mospagebreak}

หน้า 574

{mospagebreak}

หน้า 575

{mospagebreak}

หน้า 576

{mospagebreak}

หน้า 577

{mospagebreak}

หน้า 578

{mospagebreak}

หน้า 579

{mospagebreak}

หน้า 580

{mospagebreak}

หน้า 581

{mospagebreak}

หน้า 582

{mospagebreak}

หน้า 583

{mospagebreak}

หน้า 584

{mospagebreak}

หน้า 585

{mospagebreak}

หน้า 586

{mospagebreak}

หน้า 587

{mospagebreak}

หน้า 588

{mospagebreak}

หน้า 589

{mospagebreak}

หน้า 590

{mospagebreak}

หน้า 591

{mospagebreak}

หน้า 592

{mospagebreak}

หน้า 593

{mospagebreak}

หน้า 594

{mospagebreak}

หน้า 595

{mospagebreak}

หน้า 596

{mospagebreak}

หน้า 597

{mospagebreak}

หน้า 598

{mospagebreak}

หน้า 599

{mospagebreak}

หน้า 600

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์