index 196

 

 

 

 

ฟิสิกส์ พิมพ์ครั้งที่ 3  2521

ชุมนุมวิชาการ วิศวฯ จุฬา

สารบัญ

1. การวัด
  1.1 การวัด 1
  1.2 มาตรฐานของปริมาณและหน่วยในวิชาฟิสิกส์ 3
  1.3 แกนอ้างอิง 3
  1.4 มาตรฐานความยาว 4
  1.5 มาตรฐานเวลา 6
  1.6 ระบบหน่วยวัด 9
  แบบฝึกหัด 10
2. เวคเตอร์
  2.1 เวคเตอร์และสเกลาร์ 13
  2.2 การรวมเวคเตอร์โดยวิธีเรขาคณิต 14
  2.3 การแยกและการรวมเวคเตอร์โดยวิธีสังเคราะห์ 16
  2.4 การคูณเวคเตอร์ 20
  2.5 เวคเตอร์และกฎทางฟิสิกส์ 23
  แบบฝึกหัด 24
3. การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ
  3.1 กลศาสตร์ 28
  3.2 จลศาสตร์ของอนุภาค 28
  3.3 ความเร็วเฉลี่ย 29
  3.4 ความเร็วในขณะใดขณะหนี่ง 30
  3.5 การเคลื่อนที่ในมิติเดียวเมื่อความเร็วไม่คงที่ 31
  3.6 ความเร่ง 35
  3.7 การเคลื่อนที่ในมิติเดียวโดยความเร่งไม่คงที่ 36
  3.8 การเคลื่อนที่ในมิติเดียวโดยความเร่งคงที่ 37
  3.9 การเปลี่ยนหน่วยและเอกลักษณ์ของมิติ 39
  3.10 วัตถุตกอย่างอิสระเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 41
  3.11 สมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 42
  แบบฝึกหัด 43
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
  4.1 ปริมาณขจัด  ความเร็ว  และความเร่ง 48
  4.2 การเคลื่อนที่ในระนาบด้วยความเร่งคงที่ 49
  4.3 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 50
  4.4 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความเร็วสม่ำเสมอ 55
  4.5 ความเร่งเชิงเส้นของการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 60
  4.6 ความเร็วสัมพัทธ์และความเร่ง 63
  แบบฝึกหัด 65
5. พลศาสตร์ของอนุภาค 1
  5.1 กลศาสตร์ดั้งเดิม 70
  5.2 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 72
  5.3 แรง 75
  5.4 มวล  กฎข้อที่สองของนิวตัน 77
  5.5 กฎข้อที่สามของนิวตัน 79
  5.6 ระบบมาตราของหน่วยทางกลศาสตร์ 82
  5.7 กฎของแรง 84
  5.8 น้ำหนักและมวล 86
  5.9 การวัดแรงทางสถิตยศาสตร์ 87
  5.10 การนำกฎของนิวตันมาใช้งาน 88
  แบบฝึกหัด 95
6. พลศาสตร์ของอนุภาค 2
  6.1 บทนำ 100
  6.2 แรงเสียดทาน 100
  6.3 พลศาสตร์ของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยความเร็วคงที่ 107
  6.4 แรงและแรงเทียม 111
  แบบฝึกหัด 112
7. งานและพลังงาน
  7.1 คำนำ 117
  7.2 งานของแรงคงที่ 118
  7.3 งานของแรงไม่คงที่ต่อระบบ  1 มิติ 122
  7.4 งานของแรงไม่คงที่ต่อระบบ 2 มิติ 125
  7.5 พลังงานจลน์และทฤษฎีงาน-พลังงาน 128
  7.6 ความสำคัญของทฤษฎีงาน-พลังงาน 131
  7.7 กำลัง 131
  แบบฝึกหัด 132
8. การคงค่าของพลังงาน
  8.1 บทนำ 136
  8.2 แรงคงค่า 136
  8.3 พลังงานศักย์ 141
  8.4 ระบบคงค่ามิติเดียว 145
  8.5 การแก้ปัญหาของแรงหนึ่งมิติขึ้นกับตำแหน่งของอนุภาคเพียงอย่างเดียว 150
  8.6 ระบบคงค่าพลังงานสองและสามมิติ 153
  8.7 แรงไม่คงค่า 155
  8.8 การคงค่าของพลังงาน 158
  8.9 มวลและพลังงาน 159
  แบบฝึกหัด 162
9. ความถาวรของโมเมนตัมเชิงเส้น
  9.1 ศูนย์กลางของมวล 168
  9.2 การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล 173
  9.3 โมเมนตัมเชิงเส้นของอนุภาค 175
  9.4 โมเมนตัมเชิงเส้นของระบบของอนุภาค 176
  9.5 ความถาวรของโมเมนตัมเชิงเส้น 177
  9.6 การประยุกต์ของหลักโมเมนตัม 178
  9.7 ระบบที่มวลไม่คงที่ 182
  แบบฝึกหัด 188
10. การชน
  10.1 การชนคืออะไร 194
  10.2 การดลและโมเมนตัม 196
  10.3 ความถาวรของโมเมนตัมระหว่างการชน 197
  10.4 การชนใน 1 มิติ 199
  10.5 การชนใน 2  มิติ และ 3 มิติ 207
  10.6 พื้นที่หน้าตัด 210
  10.7 ปฏิกิริยา และขบวนการสลายตัว 214
  แบบฝึกหัด 217
11. จลศาสตร์ของการหมุน
  11.1 การเคลื่อนที่โดยการหมุน 223
  11.2 จลศาสตร์การหมุน- ตัวแปรค่า 225
  11.3 การหมุนที่มีความเร่งเชิงมุมคงที่ 227
  11.4 ปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบหมุนในรูปของเวคเตอร์ 230
  11.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม  สำหรังอนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในรูปสเกลาร์ 233
  11.6 ความสัมพันธ์ระหว่างจลศาสตร์เชิงเส้นและเชิงมุม  สำหรับอนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในรูปของเวคเตอร์ 236
  แบบฝึกหัด 239
12. พลศาสตร์ของการหมุน 1
  12.1 บทนำ 243
  12.2 โมเมนต์บิดที่กระทำบนอนุภาค 234
  12.3 โมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาค 246
  12.4 ระบบของอนุภาค 250
  12.5 พลังงานจลน์และความเฉื่อยของการหมุน 251
  12.6 พลศาสตร์เกี่ยวกับการหมุนของวัตถุแกร่ง 257
  12.7 การเคลื่อนที่ของวัตถุแกร่งที่มีทั้งการย้ายตำแหน่งและการหมุนพร้อมๆกัน 265
  แบบฝึกหัด 270
13. พลศาสตร์ของการหมุน 2 และความถาวรของโมเมนตัมเชิงมุม
  13.1 บทนำ 277
  13.2 ลูกข่าง 277
  13.3 ความเร็วเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงมุม 281
  13.4 ความถาวรของโมเมนตัมเชิงมุม 287
  13.5 ข้อคิดบางอย่างเกี่ยวกับความถาวรของโมเมนตัมเชิงมุม 292
  13.6 บทสรุปพลศาสตร์การหมุน 294
  แบบฝึกหัด 295
14. การสมดุลย์ของวัตถุแกร่ง
  14.1 วัตถุแกร่ง 302
  14.2 การสมดุลย์ของวัตถุแกร่ง 302
  14.3 จุดศูนย์ถ่วง 305
  14.4 ตัวอย่างของสมดุลย์ 308
  14.5 สมดุลย์เสถียร สมดุลย์ไม่เสถียรและสมดุลย์สะเทินของวัตถุแกร่งในสนามความโน้มถ่วง 315
  แบบฝึกหัด 318
15. การสั่นสะเทือน
  15.1 การสั่นสะเทือน 322
  15.2 การแกว่งของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 325
  15.3 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 328
  15.4 พลังงานในอนุภาคซึ่งเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 332
  15.5 การประยุกต์ของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 336
  15.6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิคกับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ 341
  15.7 การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคหลายๆอันผสมกัน 345
  15.8 การแกว่งของเทหวัตถุ 2 ก้อนร่วมกัน 347
  15.9 การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคที่มีการหน่วง 349
  แบบฝึกหัด 354
16. ความโน้มถ่วง
  16.1 ประวัติ 361
  16.2 กฎแห่งความโน้มถ่วง 365
  16.3 ค่าคงที่แห่งความโน้มถ่วง G 367
  16.4 มวลความเฉื่อยและมวลโน้มถ่วง 370
  16.5 การเปลี่ยนแปลงความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง 373
  16.6 อิทธิพลของความโน้มถ่วงต่อมวลเล็กๆ ทั้งหมดในทรงกลม 376
  16.7 การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดาวเทียม 380
  16.8 สนามความโน้มถ่วง 384
  16.9 พลังงานศักย์ในสนามความโน้มถ่วง 386
  16.10 พลังงานศักย์สำหรับระบบหลายอนุภาค 390
  16.11 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดาวเทียม 393
  16.12 การเทียบโลกเป็นแกนอ้างอิงแห่งความเฉื่อย 394
  16.13 หลักของความเท่ากัน  
  แบบฝึกหัด 396
17. อุทกสถิตศาสตร์
  17.1 ของไหล 404
  17.2 ความดันและความหนาแน่น 405
  17.3 ค่าความดันที่ระดับต่างๆ ในของไหลที่หยุดนิ่ง 407
  17.4 หลักของปาสคาล และหลักของอาร์คิมิดีส 412
  17.5 การวัดความดัน 413
  แบบฝึกหัด 416
18. อุทกพลศาสตร์
  18.1 แนวคิดกว้างๆ เกี่ยวกับการไหลของของไหล 423
  18.2 สายกระแส 424
  18.3 สมการความต่อเนื่อง 424
  18.4 สมการของเบอร์นูลี 428
  18.5 การประยุกต์สมการของเบอร์นูลีและสมการความต่อเนื่อง 428
  18.6 ความถาวรของโมเมนตัมในกลศาสตร์ของไหล 432
  18.7 สนามแห่งการไหล 433
  18.8 ความหนืด 436
  กฎของพอยชิล 438
  กฎของสโต๊กส์ 441
  ตัวเลขของเรโนลด์ 442
  แบบฝึกหัด 444
19. คลื่นในตัวกลางที่ยืดหยุ่นได้
  19.1 คลื่นกล 449
  19.2 ชนิดของคลื่น 450
  19.3 การเคลื่อนที่ของคลื่น 453
  19.4 หลักการซ้อนกันของคลื่น 456
  19.5 ความเร็วของคลื่น 458
  19.6 กำลังและความเข้มในการเคลื่อนที่ของคลื่น 462
  19.7 การสอดแทรกของคลื่น 463
  19.8 คลื่นเชิงซ้อน 467
  19.9 คลื่นสถิตย์ 470
  19.10 การกำธร 476
  แบบฝึกหัด 477
20. คลื่นเสียง
  20.1 คลื่นออดิเบิล  อุลตราโซนิค และอินฟราโซนิค 482
  20.2 การแผ่ขยายและความเร็วของคลื่นตามยาว 483
  20.3 การเคลื่อนที่ของคลื่นตามยาว  486
  20.4 คลื่นสถิตย์ตามยาว 489
  20.5 ระบบของการแกว่งและต้นกำเนิดของเสียง 490
  20.6 บีท 495
  20.7 ผลของดอปเปลอร์ 497
  แบบฝึกหัด 502
21. อุณหภมิ
  21.1 ลักษณะแบบมหภาคและจุลภาค 507
  21.2 สมดุลย์ทางความร้อน-กฎข้อที่ศูนย์ของเธอร์โมไดนามิคส์ 508
  21.3 การวัดอุณหภูมิ 509
  21.4 เทอร์โมมิเตอร์ก๊าซแบบปริมาตรคงที่ 512
  21.5 มาตราส่วนสำหรับวัดอุณหภูมิที่ใช้ก๊าซในอุดมคติ 513
  21.6 มาตราส่วนเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ 516
  21.7 มาตราส่วนอุณหภูมิทางปฏิบัติสากล 517
  21.8 การขยายตัวตามอุณหภูมิ 518
  แบบฝึกหัด 522
22. ความร้อนและกฎข้อแรกของเธอร์โมไดนามิคส์
  22.1 ความร้อน  พลังงานรูปหนึ่ง 527
  22.2 ปริมาณความร้อนและความร้อนจำเพาะ 528
  22.3 ความจุความร้อนของโมเลกุลของของแข็งทดลอง 531
  22.4 สภาพนำความร้อน 533
  22.5 สมมูลย์กลของความร้อน 536
  22.6 ความร้อนและงาน 537
  22.7 กฎข้อที่หนึ่งของเธอร์โมไดนามิคส์ 542
  22.8 การประยุกต์กฎข้อที่หนึ่ง 543
  แบบฝึกหัด 547
23. ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 1
  23.1 บทนำ 552
  23.2 ลักษณะแบบมหภาคของก๊าซอุดมคติ 553
  23.3 ลักษณะแบบจุลภาคของก๊าซอุดมคติ 556
  23.4 การคำนวณความดันในแบบจลน์ 556
  23.5 การอธิบายอุณหภูมิในแบบจลน์ 561
  23.6 แรงระหว่างโมเลกุล 561
  23.7 ความร้อนจำเพาะของก๊าซอุดมคติ 563
  23.8 การแบ่งส่วนออกอย่างเท่าๆกันของพลังงาน 568
  แบบฝึกหัด 573
24. ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 2
  24.1 ระยะทางเฉลี่ยระหว่างการชน 578
  24.2 การแจกแจงอัตราเร็วของโมเลกุล 581
  24.3 ข้อยืนยันกฎการแจกแจงของแมกซเวลจากการทดลอง 584
  24.4 การเคลื่อนที่แบบบราวเนี่ยน 587
  24.5 สมการของแวนเดอร์วาลล์ 590
  แบบฝึกหัด 554
25. เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิคส์
  25.1 บทนำ 598
  25.2 ขบวนการแบบย้อนกลับได้ และแบบย้อนกลับไม่ได้ 598
  25.3 วัฏจักรคาร์โนต์ 600
  25.4 กฎข้อที่สองของเธอร์โมไดนามิคส์ 606
  25.5 ประสิทธิภาพของเครื่องกล 608
  25.6 มาตราส่วนอุณหภูมิทางเธอร์โมไดนามิคส์ 611
  25.7 เอนโทรปีในขบวนการแบบย้อนกลับได้ 614
  25.8 เอนโทรปีในขบวนการแบบย้อนกลับไม่ได้ 617
  25.9 เอนโทรปีและกฎข้อที่สอง 619
  25.10 เอนโทรปีกับความยุ่งเหยิง 621
  แบบฝึกหัด 624
  Appendices 628
  คำตอบ 659
  ดรรชนี 675

 

 

 

 

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

เฉลยข้อ  
1
2
3
4
5
6
7

{mospagebreak}

หน้า 12

เฉลยข้อ  
8
9
10
11

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

เฉลยข้อ  
1
2
3
4
5
6
7

{mospagebreak}

หน้า 25

เฉลยข้อ  
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

{mospagebreak}

หน้า 26

เฉลยข้อ  
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

{mospagebreak}

หน้า 27

เฉลยข้อ  
34

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

เฉลยข้อ  
1
2
3
4

{mospagebreak}

หน้า 45

เฉลยข้อ  
5
6
7
8
9
10

{mospagebreak}

หน้า 46

เฉลยข้อ  
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

เฉลยบทที่  
4

{mospagebreak}

หน้า 67

เฉลยบทที่  
4

{mospagebreak}

หน้า 68

เฉลยบทที่  
4

{mospagebreak}

หน้า 69

เฉลยบทที่  
4

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

เฉลยบทที่  
5

{mospagebreak}

หน้า 98

เฉลยบทที่  
5

{mospagebreak}

หน้า 99

เฉลยบทที่  
5

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

เฉลยบทที่  
6

{mospagebreak}

หน้า 114

เฉลยบทที่  
6

{mospagebreak}

หน้า 115

เฉลยบทที่  
6

{mospagebreak}

หน้า 116

เฉลยบทที่  
6

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

เฉลยบทที่  
7

{mospagebreak}

หน้า 134

เฉลยบทที่  
7

{mospagebreak}

หน้า 135

เฉลยบทที่  
7

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

.

{mospagebreak}

หน้า 156

 

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

เฉลยบทที่  
8

{mospagebreak}

หน้า 164

เฉลยบทที่  
8

{mospagebreak}

หน้า 165

เฉลยบทที่  
8

{mospagebreak}

หน้า 166

เฉลยบทที่  
8

{mospagebreak}

หน้า 167

เฉลยบทที่  
8

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

เฉลยบทที่  
9

{mospagebreak}

หน้า 190

เฉลยบทที่  
9

{mospagebreak}

หน้า 191

เฉลยบทที่  
9

{mospagebreak}

หน้า 192

เฉลยบทที่  
9

{mospagebreak}

หน้า 193

เฉลยบทที่  
9

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

เฉลยบทที่  
10

{mospagebreak}

หน้า 218

เฉลยบทที่  
10

{mospagebreak}

หน้า 219

เฉลยบทที่  
10

{mospagebreak}

หน้า 220

เฉลยบทที่  
10

{mospagebreak}

หน้า 221

เฉลยบทที่  
10

{mospagebreak}

หน้า 222

เฉลยบทที่  
10

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

เฉลยบทที่  
11

{mospagebreak}

หน้า 241

เฉลยบทที่  
11

{mospagebreak}

หน้า 242

เฉลยบทที่  
11

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

เฉลยบทที่  
12

{mospagebreak}

หน้า 273

เฉลยบทที่  
12

{mospagebreak}

หน้า 274

เฉลยบทที่  
12

{mospagebreak}

หน้า 275

เฉลยบทที่  
12

{mospagebreak}

หน้า 276

เฉลยบทที่  
12

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

เฉลยบทที่  
13

{mospagebreak}

หน้า 298

เฉลยบทที่  
13

{mospagebreak}

หน้า 299

เฉลยบทที่  
13

{mospagebreak}

หน้า 300

เฉลยบทที่  
13

{mospagebreak}

หน้า 301

เฉลยบทที่  
13

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

เฉลยบทที่  
14

{mospagebreak}

หน้า 319

เฉลยบทที่  
14

{mospagebreak}

หน้า 320

เฉลยบทที่  
14

{mospagebreak}

หน้า 321

เฉลยบทที่  
14

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

เฉลยบทที่  
15

{mospagebreak}

หน้า 356

เฉลยบทที่  
15

{mospagebreak}

หน้า 357

เฉลยบทที่  
15

{mospagebreak}

หน้า 358

เฉลยบทที่  
15

{mospagebreak}

หน้า 359

เฉลยบทที่  
15

{mospagebreak}

หน้า 360

เฉลยบทที่  
15

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

เฉลยบทที่  
16

{mospagebreak}

หน้า 399

เฉลยบทที่  
16

{mospagebreak}

หน้า 400

เฉลยบทที่  
16

{mospagebreak}

หน้า 401

เฉลยบทที่  
16

{mospagebreak}

หน้า 402

เฉลยบทที่  
16

{mospagebreak}

หน้า 403

เฉลยบทที่  
16

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

เฉลยบทที่  
17

{mospagebreak}

หน้า 418

เฉลยบทที่  
17

{mospagebreak}

หน้า 419

เฉลยบทที่  
17

{mospagebreak}

หน้า 420

เฉลยบทที่  
17

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

เฉลยบทที่  
18

{mospagebreak}

หน้า 446

เฉลยบทที่  
18

{mospagebreak}

หน้า 447

เฉลยบทที่  
18

{mospagebreak}

หน้า 448

เฉลยบทที่  
18

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

เฉลยบทที่  
19

{mospagebreak}

หน้า 479

เฉลยบทที่  
19

{mospagebreak}

หน้า 480

เฉลยบทที่  
19

{mospagebreak}

หน้า 481

เฉลยบทที่  
19

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

เฉลยบทที่  
20

{mospagebreak}

หน้า 504

เฉลยบทที่  
20

{mospagebreak}

หน้า 505

เฉลยบทที่  
20

{mospagebreak}

หน้า 506

เฉลยบทที่  
20

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

เฉลยบทที่  
21

{mospagebreak}

หน้า 524

เฉลยบทที่  
21

{mospagebreak}

หน้า 525

เฉลยบทที่  
21

{mospagebreak}

หน้า 526

เฉลยบทที่  
21

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529

{mospagebreak}

หน้า 530

{mospagebreak}

หน้า 531

{mospagebreak}

หน้า 532

{mospagebreak}

หน้า 533

{mospagebreak}

หน้า 534

{mospagebreak}

หน้า 535

{mospagebreak}

หน้า 536

{mospagebreak}

หน้า 537

{mospagebreak}

หน้า 538

{mospagebreak}

หน้า 539

{mospagebreak}

หน้า 540

{mospagebreak}

หน้า 541

{mospagebreak}

หน้า 542

{mospagebreak}

หน้า 543

{mospagebreak}

หน้า 544

{mospagebreak}

หน้า 545

{mospagebreak}

หน้า 546

{mospagebreak}

หน้า 547

{mospagebreak}

หน้า 548

เฉลยบทที่  
22

{mospagebreak}

หน้า 549

เฉลยบทที่  
22

{mospagebreak}

หน้า 550

เฉลยบทที่  
22

{mospagebreak}

หน้า 551

เฉลยบทที่  
22

{mospagebreak}

หน้า 552

{mospagebreak}

หน้า 553

{mospagebreak}

หน้า 554

{mospagebreak}

หน้า 555

{mospagebreak}

หน้า 556

{mospagebreak}

หน้า 557

{mospagebreak}

หน้า 558

{mospagebreak}

หน้า 559

{mospagebreak}

หน้า 560

{mospagebreak}

หน้า 561

{mospagebreak}

หน้า 562

{mospagebreak}

หน้า 563

{mospagebreak}

หน้า 564

{mospagebreak}

หน้า 565

{mospagebreak}

หน้า 566

{mospagebreak}

หน้า 567

{mospagebreak}

หน้า 568

{mospagebreak}

หน้า 569

{mospagebreak}

หน้า 570

{mospagebreak}

หน้า 571

{mospagebreak}

หน้า 572

{mospagebreak}

หน้า 573

{mospagebreak}

หน้า 574

เฉลยบทที่  
23

{mospagebreak}

หน้า 575

เฉลยบทที่  
23

{mospagebreak}

หน้า 576

เฉลยบทที่  
23

{mospagebreak}

หน้า 577

เฉลยบทที่  
23

{mospagebreak}

หน้า 578

{mospagebreak}

หน้า 579

{mospagebreak}

หน้า 580

{mospagebreak}

หน้า 581

{mospagebreak}

หน้า 582

{mospagebreak}

หน้า 583

{mospagebreak}

หน้า 584

{mospagebreak}

หน้า 585

{mospagebreak}

หน้า 586

{mospagebreak}

หน้า 587

{mospagebreak}

หน้า 588

{mospagebreak}

หน้า 589

{mospagebreak}

หน้า 590

{mospagebreak}

หน้า 591

{mospagebreak}

หน้า 592

{mospagebreak}

หน้า  593

{mospagebreak}

หน้า 594

{mospagebreak}

หน้า 595

เฉลยบทที่  
24

{mospagebreak}

หน้า 596

เฉลยบทที่  
24

{mospagebreak}

หน้า 597

เฉลยบทที่  
24

{mospagebreak}

หน้า 598

{mospagebreak}

หน้า 599

{mospagebreak}

หน้า 600

{mospagebreak}

หน้า 601

{mospagebreak}

หน้า 602

{mospagebreak}

หน้า 603

{mospagebreak}

หน้า 604

{mospagebreak}

หน้า 605

{mospagebreak}

หน้า 606

{mospagebreak}

หน้า 607

{mospagebreak}

หน้า 608

{mospagebreak}

หน้า 609

{mospagebreak}

หน้า 610

{mospagebreak}

หน้า 611

{mospagebreak}

หน้า 612

{mospagebreak}

หน้า 613

{mospagebreak}

หน้า 614

{mospagebreak}

หน้า 615

{mospagebreak}

หน้า 616

{mospagebreak}

หน้า 617

{mospagebreak}

หน้า 618

{mospagebreak}

หน้า 619

{mospagebreak}

หน้า 620

{mospagebreak}

หน้า 621

{mospagebreak}

หน้า 622

{mospagebreak}

หน้า 623

{mospagebreak}

หน้า 624

{mospagebreak}

หน้า 625

เฉลยบทที่  
25

{mospagebreak}

หน้า 626

เฉลยบทที่  
25

{mospagebreak}

หน้า 627

เฉลยบทที่  
25

{mospagebreak}

หน้า 628

{mospagebreak}

หน้า 629

{mospagebreak}

หน้า 630

{mospagebreak}

หน้า 631

{mospagebreak}

หน้า 632

{mospagebreak}

หน้า 633

{mospagebreak}

หน้า 634

{mospagebreak}

หน้า 635

{mospagebreak}

หน้า 636

{mospagebreak}

หน้า 637

{mospagebreak}

หน้า 638

{mospagebreak}

หน้า 639

{mospagebreak}

หน้า 640

{mospagebreak}

หน้า 641

{mospagebreak}

หน้า 642

{mospagebreak}

หน้า 643

{mospagebreak}

หน้า 644

{mospagebreak}

หน้า 645

{mospagebreak}

หน้า 646

{mospagebreak}

หน้า 647

{mospagebreak}

หน้า 648

{mospagebreak}

หน้า 649

{mospagebreak}

หน้า 650

{mospagebreak}

หน้า 651

{mospagebreak}

หน้า 652

{mospagebreak}

หน้า 653

{mospagebreak}

หน้า 654

{mospagebreak}

หน้า 655

{mospagebreak}

หน้า 656

{mospagebreak}

หน้า 657

{mospagebreak}

หน้า 658

{mospagebreak}

หน้า 659

{mospagebreak}

หน้า 660

{mospagebreak}

หน้า 661

{mospagebreak}

หน้า 662

{mospagebreak}

หน้า 663

{mospagebreak}

หน้า 664

{mospagebreak}

หน้า 665

{mospagebreak}

หน้า 666

{mospagebreak}

หน้า 667

{mospagebreak}

หน้า 668

{mospagebreak}

หน้า 669

{mospagebreak}

หน้า 670

{mospagebreak}

หน้า 671

{mospagebreak}

หน้า 672

{mospagebreak}

หน้า 673

{mospagebreak}

หน้า 674

{mospagebreak}

หน้า 675

{mospagebreak}

หน้า 676

{mospagebreak}

หน้า 677

{mospagebreak}

หน้า 678

{mospagebreak}

หน้า 679

{mospagebreak}

หน้า 680

{mospagebreak}

หน้า 681

{mospagebreak}

หน้า 682

{mospagebreak}

หน้า 683

{mospagebreak}

หน้า 684

{mospagebreak}

หน้า 685

{mospagebreak}

หน้า 686

{mospagebreak}

หน้า 687

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์