index 198

 

 

 

 

ฟิสิกส์ 2    2522

ชุมนุมวิชาการ วิศวฯ จุฬา

สารบัญ

26. ประจุและสสาร
  26-1 วิชาแม่เหล้กไฟฟ้า 3
  26-2 ประจุไฟฟ้า 4
  26-3 ตัวนำและฉนวน 4
  26-4 กฎของคูลอมบ์ 5
  26-5 ประจุไฟฟ้ามีธรรมชาติเป็นหน่วยย่อย 9
  26-6 ประจุไฟฟ้าและสสาร 10
  26-7 กฎการคงตัวของประจุไฟฟ้า 14
27. สนามไฟฟ้า
  27-1 สนามไฟฟ้า 21
  27-2 ความเข้มของสนามไฟฟ้า 22
  27-3 เส้นแรง 23
  27-4 การคำนวณค่า E 26
  27-5 ประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้า 31
  27-6 ไดโพลในสนามไฟฟ้า 33
28. กฎของเกาส์
  28-1 ฟลักซ์ในสนามไฟฟ้า 43
  28-2 กฎของเกาส์ 46
  28-3 กฎของเกาส์ และกฎของคูลอมบ์ 47
  28-4 ตัวนำซึ่งถูกคั่นฉนวน 48
  28-5 การทดลองที่พิสูจน์  กฎของเกาส์และกฎของคูลอมบ์ 49
  28-6 กฎของเกาส์- การนำไปใช้งาน 50
  28-7 แบบจำลองนิวเคลียสของอะตอม 55
29. ศักดาไฟฟ้า
  29-1 ศักดาไฟฟ้า 65
  29-2 ศักดาและความเข้มของสนาม 68
  29-3 ศักดาที่เกิดจากประจุชนิดจุด 70
  29-4 กลุ่มของประจุชนิดจุด 71
  29-5 ศักดาเนื่องจากไดโพล 73
  29-6 พลังงานศักย์ทางไฟฟ้า 75
  29-7 การคำนวณหาค่า จาก V 77
  29-8 ตัวนำทึ่ถูกคั่นฉนวน 81
  29-9 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต 84
30. ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและไดอิเลคตริค
  30-1 ความจุไฟฟ้า 95
  30-2 การคำนวณความจุไฟฟ้า 98
  30-3 ตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนานที่มีไดอิเล็คตริคคั่นอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำ 102
  30-4 ไดอิเลคตริค เมื่อมองในแง่ของอะตอม 104
  30-5 ไดอิเลคตริค และกฎของเกาส์ 106
  30-6 เวคเตอร์ทางไฟฟ้าที่สำคัญสามตัว 110
  30-7 พลังงานสะสมในสนามไฟฟ้า 114
31. กระแสและความต้านทาน
  31-1 กระแสและความหนาแน่นของกระแส 129
  31-2 ความต้านทาน  สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า 133
  31-3 กฎของโอห์ม 138
  31-4 สภาพต้านทานเมื่อมองในแง่ของอะตอม 140
  31-5 การถ่ายเทพลังงานในวงจรไฟฟ้า 143
32. แรงเคลื่อนไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
  32-1 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 151
  32-2 การคำนวณกระแสไฟฟ้า 153
  32-3 วงจรประเภทวงเดี่ยวอื่นๆ 154
  32-4 ความต่างศักย์ 156
  32-5 วงจรที่มีรอบหลายวง 159
  32-6 การวัดกระแสและความต่างศักย์ 161
  32-7 โพเทนชิโอมิเตอร์ 162
33. สนามแม่เหล็ก
  33-1 สนามแม่เหล็ก 177
  33-2 คำนิยามของ B 178
  33-3 แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อกระแสไฟฟ้า 181
  33-4 แรงบิดที่กระทำต่อวงรอบของกระแสหรือบ่วงกระแส 185
  33-5 ผลของฮอลล์ 189
  33-6 ประจุไฟฟ้าที่วิ่งวนอยู่ในสนามแม่เหล็ก 192
  33-7 เครื่องไซโคลตรอน 194
  33-8 การทดลองของทอมสัน 198
34. กฎของแอมแปร์
  34-1 กฎของแอมแปร์ 211
  34-2 สนามเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก ใกล้กับเส้นลวดยาวที่นำกระแส 214
  34-3 เส้นเหนี่ยวนำแม่เหล็ก 217
  34-4 ตัวนำที่ขนานกันสองอัน 218
  34-5 สนาม B ของโซลินอยด์  221
  34-6 กฎของบิโอท์-ชาวาร์ท 225
35. กฎของฟาราเดย์
  35-1 การทดลองของฟาราเดย์ 237
  35-2 กฎเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ 238
  35-3 กฎของเลนซ์ 239
  35-4 การเหนี่ยวนำ-ภาคคำนวณ 241
  35-5 สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 247
  35-6 เบตาตรอน 250
  35-7 การเหนี่ยวนำ และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ 255
36. การเหนี่ยวนำ
  36-1 ความเหนี่ยวนำ 269
  36-2 การคำนวณค่าความเหนี่ยวนำ 270
  36-3 วงจร LR 272
  36-4 พลังงานและสนามแม่เหล็ก 277
  36-5 ความหนาแน่นของพลังงานและสนามแม่เหล็ก 280
37. คุณสมบัติทางแม่เหล็กของสสาร
  37-1 ขั้วแม่เหล็กและไดโพล 289
  37-2 กฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็ก 294
  37-3 พาราแมกเนติสซึม- สภาพแม่เหล็กอย่างอ่อน 294
  37-4 ไดอาแมกเนติสซึม- การผลักแม่เหล็ก 298
  37-5 เฟอร์โรแมกเนติสซึม- สภาพแม่เหล็กอย่างแรง 301
  37-6 อำนาจแม่เหล็กของนิวเคลียส 307
  37-7 เวคเตอร์สามตัวในทางแม่เหล็ก 310
38. การแกว่งไกวทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  38-1 การแกว่งไกวในวงจร LC 323
  38-2 เปรียบเทียบการแกว่งไกวในวงจร LC กับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิค 326
  38-3 การคำนวณเกี่ยวกับการแกว่งไกวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 327
  38-4 การแกว่งไกวที่มีแรงภายนอกมาบังคับ และเรโซแนนซ์ 332
  38-5 องค์ประกอบที่เป็นกลุ่มก้อนและกระจายกันอยู่ 334
  38-6 ท่อออสซิลเลเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า 336
  38-7 สนามแม่เหล็กที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้น 341
  38-8 กระแสดิสเพลซเมนท์ 344
  38-9 สมการของแมกซ์เวลล์ 345
  38-10 สมการของแมกซ์เวลล์กับการแกว่งไกวของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในท่อเรโซเนเตอร์ 346
39. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  39-1 สายส่ง 357
  39-2 สนามและกระแสในโคแอกเชียลเคเบิล 360
  39-3 ท่อนำคลื่น 363
  39-4 การแผ่รังสีของคลื่น 366
  39-5 คลื่นสัญจรกับสมการของแมกซ์เวลล์ 368
  39-6 พอยน์ทิ้งเวคเตอร์ 374
40. ธรรมชาติและการแผ่แสง
  40-1 แสงและสเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า 383
  40-2 พลังงานและโมเมนตัม 384
  40-3 ความเร็วแสง 388
  40-4 แหล่งกำเนิดแสงที่กำลังเคลื่อนที่และผู้สังเกต 393
  40-5 ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 396
41 การสะท้อนและการหักเห คลื่นระนาบและผิวระนาบ
  41-1 การสะท้อนและการหักเหของแสง 405
  41-2 หลักของฮอยเกนส์ 409
  41-3 หลักของฮอยเกนส์ กับกฎการสะท้อน 411
  41-4 หลักของฮอยเกนส์ กับกฎการหักเห 412
  41-5 การสะท้อนกลับหมด 413
  41-6 หลักของเฟอร์แมท 417
42. การสะท้อนและการหักเห แสงของคลื่นวงกลม
  42-1 วิชาแสงในเรขาคณิตและในเชิงคลื่น 425
  42-2 คลื่นทรงกลม-กระจกเงาราบ 427
  42-3 คลื่นทรงกลม-กระจกทรงกลม 430
  42-4 ผิวหักแสงทรงกลม 438
  42-5 เลนส์บาง 443
43. การสอดแทรก
  43-1 การทดลองของยัง 457
  43-2 โคฮีเรนซ์ 462
  43-3 ความเข้มในการทดลองของยัง 467
  43-4 การรวมการรบกวนของคลื่น 469
  43-5 การสอดแทรกของฟิล์มบาง 471
  43-6 การเปลี่ยนเฟสในการสะท้อน 476
  43-7 อินเทอร์ฟีโรมิเตอร์ของไมเคลสัน 477
  43-8 อินเทอร์ฟีโรมิเตอร์ของไมเคลสันและการแผ่ของแสง 479
44. การเลี้ยวเบน
  44-1 บทนำ 487
  44-2 ร่องเดียว 489
  44-3 ร่องเดี่ยว-ภาคบรรยาย 493
  44-4 ร่องเดี่ยว-ภาคคำนวณ 494
  44-5 การเลี้ยวเบนที่รูกลม 498
  44-6 ร่องคู่ 501
45. เกรตติ้งและสปคตรัม
  45-1 บทนำ 511
  45-2 ร่องซ้อน 512
  45-3 เกรตติ้งเลี้ยวเบน 515
  45-4 กำลังแยกของเกรตติ้ง 519
  45-5 การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 522
  45-6 กฎของแบรกก์ 527
46. การโพลาไรซ์
  46-1 การโพลาไรซ์ 535
  46-2 แผ่นโพลาไรเซอร์ 537
  46-3 การโพลาไรซ์จากการสะท้อนแสง 539
  46-4 การหักเหซ้อน 542
  46-5 โพลาไรซ์เซชันแบบวงกลม 547
  46-6 โมเมนตัมเชิงมุมของแสง 550
  46-7 การกระเจิงแสง 551
  46-8 การกระเจิงซ้อน 552
47. แสงและควอนตัมฟิสิกส์
  47-1 แหล่งกำเนิดของแสง 559
  47-2 ตัวแผ่รังสีแบบทรงกลวง 560
  47-3 สูตรการแผ่รังสีของพลั้งค์ 562
  47-4 ปรากฎการณ์โฟโต้อีเลคตริค 569
  47-5 ทฤษฎีโฟตอนของไอน์สไตน์ 569
  47-6 ปรากฎการณ์คอมป์ตัน 571
  47-7 สเปคตรัมแบบเส้น 575
  47-8 อะตอมของไฮโดรเจน 577
  47-9 หลักการสมนัย 581
48. คลื่นและอนุภาค
  48-1 คลื่นวัตถุ 589
  48-2 โครงสร้างของอะตอมและคลื่นยืน 591
  48-3 กลศาสตร์แห่งคลื่น 592
  48-4 ความหมายของ Wave function 594
  48-5 หลักของความไม่แน่นอน 595
     
  ภาคสมทบ 603
  ภาคผนวก 613
  คำตอบ 635
  ดัชนี 645

 

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

.

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529

{mospagebreak}

หน้า 530

{mospagebreak}

หน้า 531

{mospagebreak}

หน้า 532

{mospagebreak}

หน้า 533

{mospagebreak}

หน้า 534

{mospagebreak}

หน้า 535

{mospagebreak}

หน้า 536

{mospagebreak}

หน้า 537

{mospagebreak}

หน้า 538

{mospagebreak}

หน้า 539

{mospagebreak}

หน้า 540

{mospagebreak}

หน้า 541

{mospagebreak}

หน้า 542

{mospagebreak}

หน้า 543

{mospagebreak}

หน้า 544

{mospagebreak}

หน้า 545

{mospagebreak}

หน้า 546

{mospagebreak}

หน้า 547

{mospagebreak}

หน้า 548

{mospagebreak}

หน้า 549

{mospagebreak}

หน้า 550

{mospagebreak}

หน้า 551

{mospagebreak}

หน้า 552

{mospagebreak}

หน้า 553

{mospagebreak}

หน้า 554

{mospagebreak}

หน้า 555

{mospagebreak}

หน้า 556

{mospagebreak}

หน้า 557

{mospagebreak}

หน้า 558

{mospagebreak}

หน้า 559

{mospagebreak}

หน้า 560

{mospagebreak}

หน้า 561

{mospagebreak}

หน้า 562

{mospagebreak}

หน้า 563

{mospagebreak}

หน้า 564

{mospagebreak}

หน้า 565

{mospagebreak}

หน้า 566

{mospagebreak}

หน้า 567

{mospagebreak}

หน้า 568

{mospagebreak}

หน้า 569

{mospagebreak}

หน้า 570

{mospagebreak}

หน้า 571

{mospagebreak}

หน้า 572

{mospagebreak}

หน้า 573

{mospagebreak}

หน้า 574

{mospagebreak}

หน้า 575

{mospagebreak}

หน้า 576

{mospagebreak}

หน้า 577

{mospagebreak}

หน้า 578

{mospagebreak}

หน้า 579

{mospagebreak}

หน้า 580

{mospagebreak}

หน้า 581

{mospagebreak}

หน้า 582

{mospagebreak}

หน้า 583

{mospagebreak}

หน้า 584

{mospagebreak}

หน้า 585

{mospagebreak}

หน้า 586

{mospagebreak}

หน้า 587

{mospagebreak}

หน้า 588

{mospagebreak}

หน้า 589

{mospagebreak}

หน้า 590

{mospagebreak}

หน้า 591

{mospagebreak}

หน้า 592

{mospagebreak}

หน้า  593

{mospagebreak}

หน้า 594

{mospagebreak}

หน้า 595

{mospagebreak}

หน้า 596

{mospagebreak}

หน้า 597

{mospagebreak}

หน้า 598

{mospagebreak}

หน้า 599

{mospagebreak}

หน้า 600

{mospagebreak}

หน้า 601

{mospagebreak}

หน้า 602

{mospagebreak}

หน้า 603

{mospagebreak}

หน้า 604

{mospagebreak}

หน้า 605

{mospagebreak}

หน้า 606

{mospagebreak}

หน้า 607

{mospagebreak}

หน้า 608

{mospagebreak}

หน้า 609

{mospagebreak}

หน้า 610

{mospagebreak}

หน้า 611

{mospagebreak}

หน้า 612

{mospagebreak}

หน้า 613

{mospagebreak}

หน้า 614

{mospagebreak}

หน้า 615

{mospagebreak}

หน้า 616

{mospagebreak}

หน้า 617

{mospagebreak}

หน้า 618

{mospagebreak}

หน้า 619

{mospagebreak}

หน้า 620

{mospagebreak}

หน้า 621

{mospagebreak}

หน้า 622

{mospagebreak}

หน้า 623

{mospagebreak}

หน้า 624

{mospagebreak}

หน้า 625

{mospagebreak}

หน้า 626

{mospagebreak}

หน้า 627

{mospagebreak}

หน้า 628

{mospagebreak}

หน้า 629

{mospagebreak}

หน้า 630

{mospagebreak}

หน้า 631

{mospagebreak}

หน้า 632

{mospagebreak}

หน้า 633

{mospagebreak}

หน้า 634

{mospagebreak}

หน้า 635

{mospagebreak}

หน้า 636

{mospagebreak}

หน้า 637

{mospagebreak}

หน้า 638

{mospagebreak}

หน้า 639

{mospagebreak}

หน้า 640

{mospagebreak}

หน้า 641

{mospagebreak}

หน้า 642

{mospagebreak}

หน้า 643

{mospagebreak}

หน้า 644

{mospagebreak}

หน้า 645

{mospagebreak}

หน้า 646

{mospagebreak}

หน้า 647

{mospagebreak}

หน้า 648

{mospagebreak}

หน้า 649

{mospagebreak}

หน้า 650

{mospagebreak}

หน้า 651

{mospagebreak}

หน้า 652

{mospagebreak}

หน้า 653

{mospagebreak}

หน้า 654

{mospagebreak}

หน้า 655

{mospagebreak}

หน้า 656

{mospagebreak}

หน้า 657

{mospagebreak}

หน้า 658


 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์