แบบทดสอบชุดที่ 1

เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน และรัทเทอร์ฟอร์ด

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ข้อสอบแต่ละข้อสามารถคลิกคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

1.  แก๊สนำไฟฟ้าได้ดีในสภาวะใด

  ก.  ความดันสูง  ความต่างศักย์ต่ำ
  ข.  ความดันสูง  ความต่างศักย์สูง
  ค.  ความดันต่ำ  ความต่างศักย์สูง
  ง.  ความดันต่ำ  ความต่างศักย์ต่ำ

   

2. ข้อใดไม่ใช่แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
  ก.  อะตอมมีขนาดเล็กแบ่งแยกไม่ได้
  ข.  อะตอมของธาตุต่างชนิดมีมวลนิวตรอนเท่ากันได้
  ค.  อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกัน
  ง.  
  ธาตุทำปฏิกิริยาด้วยอัตราส่วนเลขลงตัวน้อย
   
3. รังสีแคโทดเกิดจากส่วนใด
  ก.  ขั้วแคโทด
  ข.  แก๊สที่บรรจุภายใน
  ค.  ขั้วแคโทด  และแก๊สที่บรรจุภายใน
  ง.  
  ขั้วแคโทด  ขั้วแอโนดและแก๊ส
   
4. ข้อใดเป็นแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
   
5. แบบจำลองอะตอมของทอมสันและแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดต่างกันอย่างไร
  ก.  ชนิดของอนุภาคในอะตอม
  ข.  ตำแหน่งของอนุภาคในอะตอม
  ค.  จำนวนอนุภาคในอะตอม
  ง.  
  ขนาดอนุภาคในอะตอม
   

   

6. จากการทดลองของโกลด์สไตน์  ทำให้ทราบได้ว่า
  ก.  รังสีบวกเกิดจากแก๊สที่บรรจุภายใน
  ข.  รังสีบวกไม่มีประจุไม่มีมวล
  ค.  รังสีบวกมีมวลเท่ากันเสมอ
  ง.  
  รังสีบวกมีอัตราส่วนประจุคงที่


   

7. เราทราบมวลอิเล็กตรอนจาการทดลองของใคร
  ก.  ทอมสัน
  ข.  มิลลิแกน
  ค.  รัทเทอร์ฟอร์ด
  ง.  
  ทอมสันและมิลลิแกน
   
8. อิเล็กตรอน  5  กรัม  มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่าใด
  ก.  7.5 x 1028
  ข.  1.6 x 1028
  ค.  5.5 x  10 27
  ง.  
  5.5 x 1028
   
9. อิเล็กตรอนมี e/m  เท่าใด

  ก.  1.6 x 10–19  e/g
  ข.  1.76 x 108  e/g
  ค.  9.11 x 10–28  e/g
  ง.  
  1.675 x 109 e/g
   
10. อิเล็กตรอน  2.1x1021  อิเล็กตรอนมีมวลเท่าใด

  ก.1.8 x 10–5
  ข.
  1.9 3x10–6
  ค.
  2.8 x 10–5
  ง.
  1.9 x 10–6 หน้าต่อไป

แบบทดสอบชุดที่   1  2   3   4  5  6  7  8  9  10

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์