แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน – หลังเรียน

คำสั่ง ให้นักเรียนพิจารณาตัวเลือกจากคำถามแต่ละข้อแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1.  ประชากรในกลุ่มเพื่อนบ้านของเราส่วนใหญ่เป็นเผ่าพันธุ์ในข้อใด

1. ออสเตรลอยด์ 2. นิโกรลอยด์
3. เมลานีซอยด์ 4. มองโกลอยด์

2.  ภาษาพูดที่ใช้ในประเทศพม่าและไทยมีรากฐานมาจากภาษาในกลุ่มใด

1. ภาษามาลาโย – โพรีเนเซียน 2. ภาษาออสโตร – เอเซียติก
3. ภาษาทิเบโต – ไชนีส 4. ภาษาอื่น ๆ

3. ภาษาเขียนที่ใช้ในประเทศลาว กัมพูชา ดัดแปลงมาจากตัวหนังสือในข้อใด

1. อินเดียภาคใต 2. ภาษาอาหรับ
3. ตัวหนังสือจีน 4. ตัวหนังสือโรมัน

4. อิทธิพลของอารยธรรมภายนอกทางด้านการค้าได้มาจากอารยธรรมในข้อใด

1. อารยธรรมอินเดีย 2. อารยธรรมจีน
3. อารยธรรมอาหรับ 4. อารยธรรมตะวันตก

5. ภาษาในข้อใดที่ประชากรในประเทศติมอร์ - เลสเต ใช้ในการสื่อสาร

1. ภาษาโปรตุเกส 2. ภาษามาเลย์
3. ภาษาอังกฤษ 4. ภาษาฝรั่งเศส

6. อาชีพหลักของประชากรในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของเราคือข้อใด

1. เกษตรกรรม 2. ทำป่าไม้
3. การประมง 4. การทำอุตสาหกรรม

7. ประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือนิกส์ (NIC) คือข้อใด

1. สิงคโปร์ 2. มาเลเซีย
3. บูรไน 4. สิงคโปร์ และ มาเลเซีย

8. ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศเวียดนามและประเทศลาว

1. จั๊ด / กีบ 2. เรียล / กีบ
3. ด่อง / กีบ 4. ริงกิต / กีบ

9.  ข้อใดคือสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์

1. รูเปีย 2. เปโซ
3. เรียล 4. ริงกิต

10. ข้อใดคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย

1. น้ำมันปาล์ม 2. น้ำมันปาล์ม ข้าวเจ้า
3. น้ำมันปาล์ม ข้าวเจ้า ยางพารา 4. น้ำมันปาล์ม ยางพารา มะพร้าว

11.ข้อใดคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศติมอร์ – เลสเต

1. กาแฟ มะพร้าว 2. กาแฟ มะพร้าว อบเชย
3. น้ำมันปาล์ม ข้าวเจ้า ยางพารา 4. ข้าวเจ้า ข้าวโพด ยางพารา

12.  ข้อใดคืออุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์

1. อิเล็กทรอนิกส์ 2. อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์
3. อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เครื่องเจาะน้ำมัน 4. น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

13. ข้อใดคือสินค้าส่งออกของประเทศพม่า

1. ข้าว ไม้สัก 2. พริกไท ข้าวเจ้า
3. ข้าว ข้าวโพด 4. กาแฟ เครื่องเทศ

14. ข้อใดคือสินค้านำเข้าของประเทศมาเลเซีย

1. อาหาร เชื้อเพลิง 2. เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย
3. น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องจักร 4. เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร

15.  การพัฒนาสุ่มแม่น้ำโขงเป็นประโยชน์สำหรับประเทศในข้อใด

1. กัมพูชา 2. กัมพูชา ลาว
3. กัมพูชา ลาว ไทย 4. กัมพูชา ลาว ไทย เวียดนาม

16.โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงได้รับเงินทุนช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากองค์กรในข้อใด

1. สมาคมอาเซียน 2. สหประชาชาติ
3. ธนาคารโลก 4. ธนาคารระหว่างประเทศ

17. เขื่อนที่สร้างขึ้นบริเวณแม่น้ำโขงที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวคือข้อใด

1. โครงการเขื่อนผามอง 2. โครงการซับบอร์
3. โครงการทะเลสาบ 4. โครงการพัฒนาแควและสาขา

18. “ ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา ” หมายถึงประเทศในข้อใด

1. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย
3. ฟิลิปปินส์ 4. สิงคโปร์

19. ประเทศในข้อใด เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและออสเตรเลีย

1. สิงคโปร 2. มาเลเซีย
3. อินโดนีเซีย 4. ฟิลิปปินส์

20. อินโดนีเซียมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศในข้อใด

1. จีน 2. จีน อินเดีย
3. จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา 4. จีน รัสเซีย อินเดีย

21.ข้อใด หมายถึงครุฑสีทองที่เป็นเครื่องหมายของอินโดนีเซียแสดงถึงพลังของการสร้างสรรค์

1. เคอตูบัต 2. ซองเกต
3. ซาลัค 4. การูดง

22.  ผลไม้ที่มีมากและขึ้นชื่อที่สุดของอินโดนีเซียคือข้อใด

1. ส้ม 2. สละ
3. ส้มโอ 4. สับปะรด

23.  เมื่อปารังตริตัสเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อแห่งหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่บนเกาะใด

1. สุมาตรา 2. ชวา
3. กาลิมันตัน 4. สุลาเวสี

24.  เกาะในข้อใดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นที่ตั้งของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและบรูไน

1. เกาะสุมาตรา 2. เกาะสุลาเวสี
3. เกาะบอร์เนียว 4. เกาะกาลิมันตัน

25. ชนเผ่าดยัค เป็นชนพื้นเมืองของเกาะในข้อใด

1. เกาะสุมาตรา 2. เกาะสุลาเวสี
3. เกาะบอร์เนียว 4. เกาะกาลิมันตัน

26. ข้อใดเป็นเครื่องยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของป่าในสารคดีสิ่งแวดล้อมเรื่องเดินตามลำน้ำบนเกาะบอร์เนียว

1. จระเข 2. ปลาตัวใหญ่
3. ลิงจมูกยาว 4. จระเข้ ปลาตัวใหญ่ ลิงจมูกยาว

27.รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้พื้นที่ในข้อใดเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ . ศ . 2532

1. เกาะรินจา 2. เกาะรินจา , เกาะปาดา
3. เกาะรินจา , เกาะปาดา , เกาะโดโมโด 4. เกาะรินจา , เกาะสุมาตรา , เกาะบอร์เนียว

28. จากการประชุมยูเนสโกที่ตูนีเซียในปีพ . ศ . 2534 ยกฐานะเกาะในข้อใด เป็นมรดกโลก

1. เกาะรินจา 2. เกาะโคโมโด
3. เกาะปาดา 4. เกาะชวา

29.  สัตว์ในข้อใดมีลักษณะคล้ายตะกวดแต่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อโตเต็มที่ยาวถึง 3 เมตร มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

1. จระเข้ 2. ตะกวดยักษ์
3. โคโมโด 4. กิ้งก่ายักษ์

30. จากสารคดีสิ่งแวดล้อมเรื่องภูเขาไฟ เมื่อโลกลงแรงสร้างแผ่นดินได้ข้อคิดในข้อใดจากการที่มนุษย์มีความอยากที่จะพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกโดยใช้ความอดทนลำบากดิ้นรน

1.ความโลภในใจตน 2.ความโลภ ความโกรธความหลงในใจตน
3.ความโลภ ความโกรธในใจตน 4.ความอดทน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในใจตน

31.  “ หลากเชื้อชาติ มากวัฒนธรรม ” หมายถึงประเทศในข้อใด

1. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย
3. ฟิลิปปินส์ 4. สิงค์โปร์

32.  “ สเตรตส์ เซตเทลเมนต์ ” หรือนิคมช่องแคบหมายถึงข้อใด

1. ปีนัง มะละกา 2. ปีนัง มะละกา สิงคโปร์
3. ปีนัง ยะโฮร์ ไทรบุรี 4. ปีนัง มะละกา ไทรบุรี

33. ยังดี เปอร์ตวน อากง เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศในข้อใด

1. มาเลเซีย 2. สิงคโปร์
3. อินโดนีเซีย 4. ฟิลิปปินส์

34. ประเทศในข้อใดที่ได้ร่วมก่อตั้งโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเมื่อปี พ . ศ . 2536

1. ไทย มาเลเซีย 2. มาเลเซีย อินโดนีเซีย
3. ไทย อินโดนีเซีย 4. ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

35. ประเทศในข้อใดที่สามารถขุดแร่ดีบุกได้มากที่สุดในโลก

1. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย
3. ฟิลิปปินส์ 4. สิงคโปร์

36.  “ เมืองเนรมิต เศรษฐกิจดี ” หมายถึงประเทศในข้อใด

1. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย
3. ฟิลิปปินส์ 4. สิงคโปร์

37.  ประเทศในข้อใด เปรียมเสมือนประตูการค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้

1. มาเลเซีย 2. อินโดนีเซีย
3. ฟิลิปปินส์ 4. สิงคโปร์

38.  “ แวนด้า มิส โจควิม ” เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศในข้อใด

1. มาเลเซีย 2. สิงคโปร์
3. อินโดนีเซีย 4. ฟิลิปปินส์

39. สินค้าในข้อใดที่สิงคโปร์ห้ามนำเข้าประเทศ

1. ไก่ , เป็ด 2. ทุเรียน
3. หมากฝรั่ง 4. กล้วยหอม

40.  สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของสิงค์โปร์คือข้อใด

1. หัวสิงโตสีแดง 2. รูปสิงโตทะเลสีขาว
3. ดาวขาว 5 ดวงบนธงชาติ 4. เคเบิ้ลคาร์พาหนะลอยฟ้า

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์