index 237

 

 

ฟิสิกส์ เรื่องสนุกในวันสงกรานต์


 

 

การทดลองเสมือนจริงเรื่องเครื่องจักรความร้อน

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. ปรับ Engine efficiency  เป็น 30 %   และกดปุ่ม  Start 

    Qc = ________%

2. ปรับ Engine efficiency  เป็น 100 %   และกดปุ่ม  Start 

    Qc = ________%   เป็นไปได้หรือไม่  จงอธิบาย

อธิบาย

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

คลิกครับ

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

ข้อมูลนำมาจากหนังสือ

หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคความร้อน


การทดลองเสมือนจริงเรื่องตู้เย็น

 

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. เลื่อน COP  ลงมาที่ 1.5     และกดปุ่ม  Start 

    QH = ________% of W  QC = ________% of W

 COP = coefficient of performance  =  K  =    QC /(QH + QC) 

คลิกครับ

 

 

ทฤษฎี

 

{mospagebreak}

หน้า 2

{mospagebreak}

หน้า 3

ข้อมูลนำมาจากหนังสือ

หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคความร้อน


 

 

 

 

 

 

 

ระบบสุริยะ  The solar system


 

 

ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 ว.421 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
  ปูมบันทึกประวัติศาสตร์-การค้นคว้าเกี่ยวกับสสาร 1
1 บทนำ 6
  1.1 วิทยาศาสตร์และการอธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติ 6
  คำถาม-คำตอบ 8
  1.2 การบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตรื 9
  1.3 แนวทางการศึกาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 11
  1.4 ความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกสื 11
  1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างฟิสิกส์กับศาสตร์สาขาอื่นๆ 12
  1.6 ฟิสิกส์และเทคโนโลยี 13
  1.7 ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลาย 21
  1.8 เนื้อหาการศึกษาวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายแบบเชิงคุณภาพ 22
  คำถาม-คำตอบ 45
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 49
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 1 51
  เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 ในแบบเรียน สสวท. /2534 53
2 การวัด และการแปลความหมายข้อมูล 56
  2.1 การวัด และหน่วยของการวัด 56
  2.2 การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูล 66
  2.3 การทำปฏิบัติการและการเขียนรายงานปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ 73
  คำถาม-คำตอบ 79
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 84
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 2 88
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 ในแบบเรียนของ สสวท./2534 90
3 แสงและการมองเห็น 94
  บทนำ 94
  1. ความเป็นมาเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะของแสง 94
  2. การวัดอัตราเร็วของแสง 95
  คำถาม-คำตอบ 99
  3.แหล่งกำเนิดแสง 106
  3.1 แหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติ 106
  3.2 แหล่งกำเนิดแสงจากความร้อน 106
  3.3 แหล่งกำเนิดแสงประเภทประกายไฟฟ้า 106
  3.4 แหล่งกำเนิดแสงประเภทหลอดเรืองแสง 106
  3.5 แหล่งกำเนิดแสงเรเซอร์ 107
  4. ตัวกลางทางแสง 108
  4.1 ตัวกลางโปร่งใส 108
  4.2 ตัวกลางโปร่งแสง 108
  4.3 ตัวกลางทึบแสง 108
  5. การเกิดเงา 108
  5.1 เงาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงมีลักษณะเป็นจุด 108
  5.2 เงาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ 108
  5.3  เงาที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดโตกว่าวัตถุ 109
  6. การสะท้อนของแสง 111
  7. วัตถุและภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสง 113
  7.1 วัตถุ 113
  7.2 ภาพ 114
  8. ภาพจากกระจกเงาราบ 115
  8.1 กระจกเงาราบ 115
  8.2 ตำแหน่งของภาพที่เกิดจาการหมุนและกระจายเงาราบ 119
  8.3 ภาพจากกระจกทำมุมกัน 119
  8.4 ลำแสงสะท้อนจากแผ่นกระจกเงาทำมุม 121
  9. โจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับกระจกเงาราบ 122
  10. ภาพจากกระจกเงาโค้ง 125
  คำถาม-คำตอบ 136
  แบบฝึกหัดบทที่ 3.1 143
  เฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ 3.1 147
  11. การหักเหของแสง 147
  11.1 มุมวิกฤติและการสะท้อนกลับหมด 150
  11.2 เส้นใยนำแสง 154
  11.3 ระยะลึกจริงและลึกปรากฎ 156
  คำถาม-คำตอบ 161
  แบบฝึกหัด 3.2 178
  12. เลนส์บาง 180
  12.1 ลักษณะของภาพจากเลนส์ 181
  12.2 ความสัมพันธ์ของระยะต่างๆและกำลังขยายของเลนส์ 184
  12.3 ความยาวโฟกัสของเลนส์ประกบกัน 185
  12.4 กำลังของเลนส์ 187
  คำถาม-คำตอบ 204
  แบบฝึกหัด 3.3 209
  13. ทัศนอุปกรณ์ 212
  13.1 แว่นขยาย 212
  13.2 กล้องจุลทรรศน์ 213
  13.3 กล้องโทรทรรศน์ 216
  13.4 กล้องถ่ายรูป 220
  13.5 เครื่องฉายภาพนิ่ง  และเครื่องฉายภาพยนต์ 222
  13.6 กล้องเรือดำน้ำ 224
  คำถาม-คำตอบ 226
  แบบฝึกหัด 3.4 (ทัศนอุปกรณ์) 231
  14. การกระจายของแสง 233
  14.1 รุ้งหรือรุ้งกินน้ำ 234
  14.2 ปริซึม และการกระจายแสงของปริซึม 236
  15. ความสว่าง 238
  16. สี (colour) 246
  16.1 การผสมสารสี 247
  16.2 การผสมแสงสี 248
  16.3 การมองเห็นแสงสี ต่างๆของวัตถุ 248
  16.4 สีเดิมเดิม 249
  17. ตาและการมองเห็นสี 249
  17.1 การมองเห็นและสายตาแบบต่างๆ 251
  17.2 การมองเห็นสีและการเกิดตาบอดสี 256
  18. การถนอมสายตา 257
  19. ปรากฎการณ์ที่น่าสนใจทางแสง 258
  19.1 สารเรืองแสง 258
  19.2 การเห็นดวงอาทิตย์ตอนเย็นๆ โตกว่าปกติ 258
  19.3 การกระเจิงของแสง 259
  19.4 การเห็นแสงผ่านท่อคดงอได้ 259
  19.5 แสงเรเซอร์ 259
  19.6 การเห็นภาพลวงตา 259
  คำถาม-คำตอบ 261
  แบบฝึกหัด 3.5 270
  โจทย์แบบฝึกหัดระคนบทที่ 3 275
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 3 ตอนที่ 1 292
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 3 ตอนที่ 2 296
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3 ในแบบเรียนของ สสวท. /2534 ว 421 298
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 305
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.2 310
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.3 312
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.4 317
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.5 320
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 3 328
  เฉลยข้อสอบเอนทรานส์ แสงเรขาคณิต 341
บทที่ 4 ปรากฎการณ์คลื่น 356
  1. บทนำ 356
  2. การเคลื่อนที่แบบคลื่น 357
  คำถาม-คำตอบ 358
  3. การจำแนกประเภทของคลื่น 360
  3.1 จำแนกตามลักษณะรูปร่างของคลื่น 360
  3.2 จำแนกตามลักษณะของจำนวนคลื่นและความต่อเนื่องของคลื่น 361
  3.3 จำแนกตามลักษณะของตัวกลางคลื่นและความต่อเนื่องของคลื่น 361
  3.4 จำแนกตามลักษณะของการสั่นของอนุภาคตัวกลางหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 362
  คำถาม- คำตอบ 363
  4. คลื่นไซน์ 364
  คำถาม -คำตอบ 368
  แบบฝึกหัดที่ 4.1 372
  5. คลื่นผิวน้ำ 375
  5.1 สโตรโบสโคป 377
  5.2 ผลการทดลองเกี่ยวกับคลื่นน้ำในถาดคลื่น 379
  6. การรวมกันของคลื่น 381
  คำถาม - คำตอบ 387
  แบบฝึกหัดที่ 4.2 392
  7. หลักของฮอยเกนเกี่ยวกับคลื่น 396
  8. คุณสมบัติของคลื่น 396
  8.1 การสะท้อนของคลื่น 398
  8.2 การหักเหของคลื่น 402
  8.3 การแทรกสอดของคลื่น 406
  8.4 การเลี้ยวเบนของคลื่น 409
  9. ประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับปรากฎการณ์คลื่น 412
  คำถาม-คำตอบ 413
  แบบฝึกหัดที่ 4.3 418
  10. ภาคผนวก การศึกษาปรากฎการณ์คลื่นในระดับมหาวิทยาลัย 421
  10.1 สมการคลื่นไซน์และสมการคลื่นไซน์เคลื่อนที่ 422
  10.2 การหาเฟสของคลื่นไซน์ 425
  10.3 สมการเคลื่อนที่แบบคลื่นโดยทั่วไป 426
  10.4 ความเร็วของอนุภาคในตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ 429
  10.5 ความเร็วคลื่นแบบต่างๆ 431
  10.6 พลังงานของคลื่นและการถ่ายทอดพลังงานตามแบบคลื่น 436
  คำถาม - คำตอบ 438
  แบบฝึกหัดที่ 4.4 440
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.4 442
  โจทย์ระคนบทที่ 4 444
  โจทย์ข้อสอบเอนทรานส์เรื่องคลื่น 456
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียนบทที่ 4 465
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 ในแบบเรียนของ สสวท. / 2534 ว 421 471
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.1 476
  แบบฝึกหัดที่ 4.2 479
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4.3 483
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 4 486
  เฉลยข้อสอบเอนทรานส์เรื่อง คลื่น 498

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522


ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 ว.022 ของ ผศ. อดิชาต บ้วนกียาพันธุ์

สารบัญ

บทที่ เนื้อเรื่อง หน้า
8 สมดุลกล 1
  1. บทนำ 1
  2. สมดุลกลแบบต่างๆ 1
  3. แรงแบบต่างๆ 2
  4. การรวมแรงและลบกันของแรง 6
  คำถาม - คำตอบ ที่ 1 -20 17
  แบบฝึกหัดที่ 8.1 25
  แบบฝึกหัดที่ 8.1 ตอนที่ 2 28
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8.1 30
  5. แรงกับการเกิดการสมดุล 31
  6. การสมดุลต่อการเลื่อนที่ 33
  7. แรงเสียดทาน 48
  คำถาม - คำตอบที่ 21-30 58
  แบบฝึกหัดบทที่ 8.2 59
  แบบฝึกหัดบทที่ 8.2 ตอนที่ 2 62
  คำตอบแบบฝึกหัดบทที่ 8.2 64
  8. โมเมนต์และการสมดุลต่อการหมุน 65
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 8.3 82
  แบบฝึกหัดที่ 8.3 85
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 8.3 87
  9. แรงลัพธ์ของแรงขนานและจุดกระทำของแรงลัพธ์ของแรงขนาน 88
  10. โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 89
  11. จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลางความถ่วง 91
  12. เสถียรภาพของการสมดุล 96
  13. สมดุลของวัตถุที่ทำให้ล้มพอดี 96
  แบบฝึกหัดที่ 8.4 98
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 8.4 98
  14. เครื่องกลอย่างง่ายที่ใช้หลักของโมเมนต์และการสมดุล 99
  แบบฝึกหัดที่ 8.5 111
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 8.5  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 111
  15. การนำเรื่องสมดุลไปประยุกต์ใช้ 122
  โจทย์ระคนบทที่ 8 113
  ตัวอย่างข้อสอบ Entrance ว 022 124
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.1 136
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.1  ตอน 2 139
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.2 144
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.2  ตอน 2 147
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.3 155
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.3  ตอน 2 158
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.4 165
  เฉลยแนวคิดแบบฝึกหัดบทที่ 8.5 168
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 8 171
  เฉลยโจทย์ข้อสอบ Entrance 191
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 8 215
  คำตอบแบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 8 223
9 งานและพลังงาน 239
  1. บทนำ 239
  2. งานในวิชาฟิสิกส์ 239
  3. การหางานจากการคำนวณพื้นที่  
  ใต้กราฟและงานจากแรงไม่คงที่ 241
  4. กำลัง (power) 245
  คำถาม - คำตอบที่ 1-16 251
  แบบฝึกหัดที่ 9.1 252
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 9.1  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 254
  5. พลังงาน (Energy) 255
  6. พลังงานจลน์ 256
  7. พลังงานศักย์ 260
  8. พลังงานกล 264
  9. หลักการทรงพลังงานกล ( Conservation of mechanical Energy) 265
  คำถาม-คำตอบ ที่ 17-24 270
  แบบฝึกหัดที่ 9.2 271
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.2  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 273
  10. การทดลองและผลการทดลอง  
  เกี่ยวกับงานและพลังงาน 274
  โจทย์แบบฝึกหัดที่ 9.3 277
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 9.3  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 278
  11. เครื่องกลอย่างง่าย ที่ใช้หลักของงานในการอธิบาย 279
  12. พลังงานกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 284
  โจทย์ระคนบททื่ 9 186
  คำตอบโจทย์ระคนบทที่ 9  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 295
  โจทย์ข้อสอบเอ็นทรานซ์เนื้อหา  
  บทที่ 9 ตั้งแต่ 2518 - ปัจจุบัน 296
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.1 307
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.2 310
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 9.3 (งาน) 315
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 9 319
  เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์เนื้อหาบทที่ 9  
  ตั้งแต่ 2518- ปัจจุบัน 333
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 9 349
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9 ในแบบเรียนของ สสวท. ว 022/2534 355
10 การชนและโมเมนตัม 367
  1. บทนำ 367
  2. โมเมนตัม 367
  คำถาม - คำตอบที่ 1-5 368
  3. แรงกับโมเมนตัม 370
  4. การดล ( Impulse) 371
  คำถาม - คำตอบ ที่ 6-10 372
  แบบฝึกหัดที่ 10.1 375
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.1 376
  5. การชนกัน (Collision) 377
  คำถาม - คำตอบที่ 11-20 379
  แบบฝึกหัดที่ 10.2 384
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 10.2 385
  6. การชนแบบต่างๆ 386
  คำถาม - คำตอบที่ 21-35 389
  แบบฝึกหัดที่ 10.3 401
  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.3  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 402
  7. การดีดตัว ( Recoil) 403
  คำถาม - คำตอบที่ 36-22 404
  8. ลูกตุ้มนาฬิกาแบบบัลลิสติก 407
  แบบฝึกหัด 10.4 408
  คำตอบแบบฝึกหัด 10.4 409
  โจทย์แบบฝึกหัดโมเมนตัมที่ 10.4 ตอนที่ 2 410
  คำตอบแบบฝึกหัดที่ 10.4 ตอนที่ 2  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 411
  9. โมเมนตัมระบบทีมวลเปลี่ยนแปลง 412
  โจทย์ระคนบทที่ 10 415
  คำตอบโจทย์ระคนบทที่ 10  
  (มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายบท) 424
  โจทย์สอบเอ็นทรานซ์เนื้อหาบทที่ 10  
  ตั้งแต่ 2518 - ปัจจุบัน 425
  ภาคผนวก 434
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.1 446
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.2 447
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.3 450
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.4 454
  ข้อแนะนำเฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.2 ตอนที่ 2 457
  เฉลยโจทย์ระคนบทที่ 10 464
  เฉลยข้อสอบเอ็นทรานซ์เนื้อหาบทที่ 10  
  ตั้งแต่ 2518 -ปัจจุบัน 479
  โจทย์แบบฝึกหัดตามแนวแบบเรียน บทที่ 10 494
  เฉลยคำตอบตามแนวแบบเรียน บทที่ 10 501
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10 ในแบบเรียน  
  ของ สสวท. ว 022/2534 503
  สัญลักษณ์และหน่วยที่ควรทราบ 510
  คำอุปสรรค 511
  นิยาม - หน่วยมูลฐาน 512
  ค่าคงที่ที่ควรทราบ 513

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529


 

 

 

 

ลอยกระทง


รูปจาก Thailand Executive Diary 1997

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

   ลอยกระทง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง
     เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม
    ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย   คลิกอ่านต่อครับ


 

 

ลอยกระทง

    ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีที่มาจาก คติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น

    การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ประกอบกับเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เมื่อแสงจันทร์ส่องกระทบกับท้องน้ำ ก่อให้เกิดบรรยากาศงดงาม เหมาะแก่การลอยกระทงเป็นอย่างยิ่ง และที่สำคัญที่สุด คงเป็นเพราะการกระทำการในคืนวันเพ็ญนั้น แสงจันทร์ส่องสว่าง ก่อให้เกิดความปลอดภัย และสะดวกในการทำกิจกรรม เนื่องจากในสมัยก่อน เรายังไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเอง

    สำหรับความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทง กล่าวได้ว่า มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จากหลักฐาน ศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของสุโขทัยไว้ ซึ่งนักวิชาการต่างเห็นพ้องต้องกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็น งานวันลอยกระทง

    นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงใน พระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ซึ่งกล่าวถึงประเพณีลอยกระทงไว้ด้วย โดยได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้า แห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทง สำหรับลอยประทีปรูปดอกบัวบานขึ้น เป็นคนแรก และประทีปรูปดอกบัวบานของ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ก็ยังคงรูปแบบมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความหลากหลาย ในด้านของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นแป้งขนมปัง ใบตอง กระดาษสา ฯลฯ ก็ตาม

     สำหรับจังหวัดภูเก็ต นิยมไปลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำ (ขุมเหมืองเก่า) หรือ ชายหาดฝั่งตะวันออก และชายหาดฝั่งตะวันตก (ฝั่งตะวันออกคลื่นจะสงบกว่า) แต่บริเวณที่นิยมกันมาก คือ สะพานหิน อ่าวฉลอง และ หาดป่าตอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการจัดงาน รื่นเริง คับคั่งไปด้วย ผู้คนชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้บรรยากาศสนุกรื่นเริง ของงานเทศกาล ได้เป็นอย่างดี


 

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์