ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์

เมื่อมีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างผู้ฟังและแหล่งกำเนิดเสียง จะทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียงที่มี
ความถี่ต่างไปจากความถี่ที่แหล่งกำเนิดส่งออกมา ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์
ดอปเปลอร์ (Doppler effect)

ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง หน้าคลื่นจะกระทบหูผู้ฟังเร็วขึ้น ผู้ฟังจะได้ยินเสียง
มีความถี่สูงขึ้น เพราะเสียงมีความยาวคลื่นสั้นลง

ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟัง หน้าคลื่นจะกระทบหูผู้ฟังช้าลง ผู้ฟังจะได้ยินเสียง
ความถี่ต่ำลง เพราะเสียงมีความยาวคลื่นมากขึ้น (ดูภาพ 2.17, 2.18 และ 2.19 ประกอบ)

ในการทดลองนี้ ให้คลิกที่สภาวะ classical ในภาพ จากนั้นป้อนความเร็ว (ช่องข้างขวาของปุ่มเลื่อน
speed) เป็น 0.5 อันมีความหมายว่าความเร็วเป็น 0.5 เท่าของความเร็วเสียง แล้วคลิก run
  1. หากท่านยืนอยู่ขวามือของภาพ สังเกตว่าคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่เข้าหาท่านเป็นอย่างไร
  2. ท่านน่าจะได้ยินเสียงดังกลาวด้วยความถี่สูงขึ้นหรือต่ำลงเมื่อเทียบกับขณะที่แหล่ง
   กำเนิดเสียงอยู่กับที่
  3. หากท่านยืนอยู่ทางซ้ายมือของภาพ สังเกตว่าคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่เข้าหาท่านเป็น
  4. อย่างไร ท่านน่าจะได้ยินเสียงดังกลาวด้วยความถี่สูงขึ้นหรือต่ำลงเมื่อเทียบกับขณะ
   ที่แหล่งกำเนิดเสียงอยู่กับที่
ท่านสามารถคำนวณความถี่ของคลื่นให้เห็นจริงได้โดยใช้ระยะทาง (source X:__ , มีหน่วย
เป็นเซนติเมตร) และใช้นาฬิกาช่วย ตั้ง speed ที่ 0.5 จากนั้นคลิก run ความถี่ที่คำนวณ
ได้จะอยู่ในหน่วย ซม./วินาที

หากตั้งค่าความเร็วเกินกว่า 1.0 นั่นหมายความว่าแหล่งกำเนิดเสียงมีความเร็วมากกว่า
ความเร็วคลื่นเสียง ลองดูว่ารูปแบบของหน้าคลื่นที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์