การซ้อนทับของคลื่น (1)

การทดลองแสดงการซ้อนทับของคลื่นดล 2 ขบวนที่เวลาต่างๆกัน

คลื่นดล (สีน้ำเงิน) มีแหล่งกำเนิดมาจากทางซ้าย และคลื่นดลเขียวสามารถเลือกให้มาจาก
ทางซ้ายหรือมาจากทางขวาก็ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม + หรือ - ในภาพ หากสถานะเป็น + คลื่นดลเขียว
จะมาจากทางซ้าย หากสถานะเป็น - คลื่นดลเขียวจะมาจากทางขวา ผลจากการซ้อนทับของ
คลื่นดลน้ำเงินและเขียวได้เป็นคลื่นดลแดง

คลื่นดลทั้งสองสามารถตั้งความยาวคลื่นได้โดยป้อนตัวเลขที่ช่อง lambda และตั้งความถี่ได้โดย
ป้อนตัวเลขที่ช่อง frequency

การเปลี่ยนเฟส ของคลื่นสามารถทำได้โดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่เส้นแดงบริเวณคลื่นดลเขียว แล้ว
ลากเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวา เฟสของคลื่นดลเขียวจะเปลี่ยนไป (เปลี่ยนเฟสได้เฉพาะคลื่นดล
เขียวเท่านั้น) ส่วน การเปลี่ยนแอมพลิจูด ของคลื่นดลน้ำเงินสามารถทำได้โดยคลิกเมาส์
ปุ่มขวาค้างไว้ที่ยอดคลื่นดลน้ำเงิน จากนั้นลากเมาส์ขึ้นหรือลงก็จะปรับแอมพลิจูดได้ และ
การปรับแอมพลิจูดของคลื่นดลเขียวทำได้โดยคลิกเมาส์ปุ่มขวาค้างไว้ที่ยอดคลื่นดลเขียว
จากนั้นลากเมาส์ขึ้นลงก็จะปรับแอมพลิจูดของคลื่นดลเขียวได้

ค่า t ที่ปรากฏในภาพคือเวลาที่ผ่านไป ส่วนค่า v1 และ v2 คือความเร็วของคลื่นดลน้ำเงินและ
เขียวตามลำดับ

การควบคุมอื่นๆ

ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา ลองพิจารณาดูว่าภายใต้สภาวะใดคลื่นดลทั้งสองขบวนจึงจะเกิด คลื่นนิ่ง

และภายใต้สภาพวะใดจึงจะเกิด บีตส์ ทดลองสร้างคลื่นนิ่งและบีตส์ดูด้วยตนเอง


 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

       บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์