การวัดมุมเป็นเรเดียน
 

 

ารวัดมุมในอีกมาตราหนึ่ง แทนที่จะเป็นองศา และแบ่งเป็น 360 องศา ก็ใช้หลักการของ arctan หรือมุมที่จะบอกค่าของ tan เช่น

arctan (1)    มีค่าเท่ากับ   45   องศา

จากหลักการของทฤษฎี   ทำให้เราได้    a2 + b2= h2

ดันั้นเราแบ่งสามเหลี่ยมออกเป็นสามส่วน  ด้านฐาน 2 ส่วน แบ่งครึ่งเป็น 1 ส่วน  และได้มุม 60 องศา และ 30 องศา    ดังนั้น  ความสูง   h2 = 22 -12 = 3   หรือได้ความสูง   = 3

หากเราคิดค่าความลาดชันตามที่ได้กล่าวแล้ว   เราจะได้ฟังก์ชัน arctan ซึ่ง เราอาจเขียนสั้น ๆ ว่า atan

ปี 1672 เจมส์ กรีกอรี ได้เสนอสูตรในการคำนวนค่า arctan ของมุมความชันจนถึงค่า 45 องศา ดังนี้

ค่าที่คำนวณมาได้เป็นมุมในหน่วยเรเดียน   โดยใช้หลักการส่วนของวงกลมตามมุมที่แบ่ง
360o = 2Pi เรเดียน
180o = Pi เรเดียน
90o = Pi/2 เรเดียน

  ดังนั้น 1 องศา   จึงเท่ากับ     2 Pi/360      เรเดียน

ที่มา: รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์