ชีววิทยาคืออะไร

ชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คำว่าชีววิทยามาจากภาษากรีก 2 คำคือ bios หมายถึง ชีวิต และ logos หมายถึง ความรู้

วิชาชีววิทยา สามารถแบ่งออกได้มากมายหลายสาขา คือ

สัตว์วิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์

พฤกษศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพืช

นิเวศวิทยา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
นักชีววิทยาบางท่าน ทุ่มเทชีวิตและงานอยู่กับทะเล การศึกษาสิ่งมีชีวิตในทะเล เรียกว่า ชีววิทยาทางทะเล
 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล