นิเวศวิทยา

นิเวศวิทยาเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และพืชและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมัน กลุ่มของสัตว์และพืช ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิต หรือ สังคม ของสิ่งมีชีวิต สถานที่ซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เรียกว่า แหล่งที่อยู่ (Habiat) บางครั้งสิ่งมีชีวิต เช่น ไม้ยืนต้น จะเป็นแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์ชนิดอื่นได้ด้วย สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่จะมีการแก่งแย่งหรือแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอด ในขณะเดียวกันก็มีการพึ่งพาอาศัย กันในหลายด้านเช่นในการหาอาหารหรือ การสืบพันธุ์ นักชีววิทยาเรียกกลุ่มสิ่งมีชีวิตและแหล่งที่อยู่ของมันว่า ระบบนิเวศน์

การแก่งแย่งแสง

สิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีถ้าไม่ต้องแก่งแย่งซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ในป่าไม้ ต้นไม้ที่สูงที่สุดจะได้รับแสงมากที่สุด อย่างไรก็ตามมีพืชบางชนิด เช่น บลูเบล จะเจริญเติบโต และออกดอกในฤดูใบไม้ผลิขณะที่ไม้ใหญ่ยังคงโกร๋นอยู่พอถึงเวลาที่ไม้ใหญ่เขียวชอุ่ม พืชพวกนี้ก็จะเหี่ยวแห้งไป

การอยู่ร่วมกัน

พืชและสัตว์บางชนิดจะพึ่งพากันอย่างเฉพาะเจาะจง ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นประโยชน์ต่อกันทั้งคู่ เรียกว่าภาวะอยู่ร่วมกัน (Symbiosis) ถ้ามีเพียงฝ่ายเดียวได้รับประโยชน์ เรียกว่า ภาวะอิงอาศัย (Commensalism) ถ้าความสัมพันธ์นี้ให้โทษกับอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ภาวะปรสิต (Parasitism)


 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล