การเคลื่อนไหวและการประสานงาน

โครงร่างและการเคลื่อนไหว

พืชและสัตว์ทุกชนิดจำเป็นต้องมีสิ่งพยุงร่างกาย โครงร่างแข็งเป็นสิ่งพยุงร่างกาย ชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยให้สัตว์ที่มีโครงที่แข็งทำให้มันคงรูปร่างไว้และสามารถเคลื่อนไหวได้ สัตว์จำเป็นต้องเคลื่อนที่ เพื่อหาอาหาร หรือจับคู่ พืชเคลื่อนไหวได้เช่นกัน แม้ว่าการเคลื่อนไหวจะมีขีดจำกัดมาก
โครงร่างภายนอก

สัตว์บางชนิดเช่น แมลงและปูมีโครงร่างภายนอกแข็งเรียกว่า เอกโซสคิลิตอน(Exoskeleton) ซึ่งมองดูคล้ายเสื้อเกราะ เป็นข้อต่อสำหรับเคลื่อนที่

โครงร่างภายใน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานมี โครงร่างภายในเป็น รูปกระดูกแข็ง(Cartilage)และกระดูกอ่อน(Gristle)