ประสาทสัมผัส

การรับความรู้สึกเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ สัตว์และพืชทุกชนิดสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งกระตุ้นเช่น แสง เสียง กลิ่น การสัมผัส หรือ อุณหภูมิ สัตว์ส่วนใหญ่ จะมีอวัยวะรับความรู้สึกเช่น หูหรือตา ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อการรับรู้สิ่งเร้านั้นโดยเฉพาะ อวัยวะประกอบด้วย เซลล์ที่ไวต่อความรู้สึก ซึ่งจะรับข่างสารและส่งผ่านไปยังสมองในรูปของกระแสประสาท สัตว์บางชนิดรับ ความรู้สึกได้เพียงอย่างเดียว พืชไม่มีอวัยวะรับสัมผัสที่ชัดเจนแต่บางส่วนของพืชจะไวต่อการกระตุ้น